Boşanma Avukatı

Boşanma Davaları


Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev Asliye Hukuk Mahkemelerindedir. Yetkili Mahkeme ise tarafların son 6 ay beraber yaşadıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yer mahkemesidir. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Helvacı hukuk bürosu boşanma avukatı olarak yurt içinde ve yurtdışı boşanma davalarında  müvekilerine hizmet vermektedir.

1-Anlaşmalı Boşanma Davaları:
Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile açılan bu boşanma davalarının, çekişmeli boşanma davalarından en büyük farkı tarafların bütün konularda anlaşarak bu davayı açmalarıdır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların 1 yıldır evli olması, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşılmış ve protokol imzalanmış olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların duruşmada hazır bulunması ve Duruşmada boşanmak istediklerini sözlü olarak dile getirmeleri de gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştirildiğinde ilk celsede boşanma gerçekleşebilmektedir.

2-Çekişmeli Boşanma Davaları:
Genellikle ‘Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması’ sebebine dayanır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması,eşler arasında çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunması demektir. Bu sebep boşanma davalarının %90 ına yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Geçimsizliğin bu derece ciddi ve şiddetli olup olmadığını saptayacak ve taktir edecek olan, hakimdir. Pek tabii hakim bu konuda bilimsel ve yargısal içtihatlardan da yararlanarak hangi olay ve olguların eşler arasında boşanmayı gerektirecek derecede ciddi ve şiddetli geçimsizlik yaratabileceğini belirleyecektir.Bu sebeplere örnek olarak,’eşe hakaret ederek başkalarının önünde küçük düşürme’,’ortak hayatı çekilmez hale getiren kıskançlık’ vb. sebepler sayılabilir. Boşanma Davalarında Kusur : Evlilik birliği eşler arasında ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış olduğu taktirde , eşlerden her biri kusurlu olsa da boşanma davası açabilecektir ve boşanma avukatı vekil tayin edebilecektir.Dava açabilme hakkı , eşlerden birinin kusursuz olması şartına bağlanmış değildir.Çünkü evlilik birliğinin sarsılması , kusura dayanan bir boşanma sebebi değildir.


Tanıma-Tenfiz Davaları (Yurtdışı Boşanma)

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları “gurbetçi” olarak adlandırılsalar da yerleştikleri ülkelerde o ülke vatandaşlarının çalıştığı iş yerlerinde çalıştıkları, o ülke vatandaşlarıyla evlilikler yaptıkları da düşünüldüğünde gurbetçi sıfatının pek kalmadığı görülecektir. Her ne kadar durum böyle olsa da sonuçta halen Türk vatandaşı oldukları için yaşadıkları ülkede yapılan hukuki işlemlerin, o ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kararların Türkiye’de hüküm ve sonuç doğura bilmesi için Tanıma ve Tenfiz davalarına ihtiyaç duyulmaktadır.


a-Tanıma:

Yabancı bir mahkeme kararının tanınması, onun kesin hüküm kuvvetinin ülkeye de teşmili anlamına gelir. Yabancı kararın hukuki neticeleri, yabancı mahkeme devletinin hukukuna göre tayin edilir. Mahkeme devletinin hukuku ayrıca özellikle kesin hüküm kuvvetinin maddi ve şahsi şümulü tespit eder.

Tanınmayan veya tanınmaya ehil olmayan yabancı bir mahkeme kararı, bir mahkeme ilamı olarak her hangi bir hukuki etkiye sahip olamaz. Bununla beraber hukuki manadan da tamamen mahrum sayılamaz, her hangi bir ihtilafta ispat vasıtası olarak hizmet edebilir.

b- Tenfiz:

Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi ise onun icra edilebilirliği demektir. Yani ilamın yerine getirilmesi ile ilgilidir. Tanımada icra değil o ilamdan kesin delil veya kesin hüküm olarak yararlanma durumu vardır.

1-Tanıma ve Tenfiz davaları mutlaka usulüne uygun davetiyeyle birlikte açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez.

2-Dava basit usule tabidir.

3-Adli tatilde de görülebilir.

4-Davacının Türkiye’de ikametgahı yoksa teminat göstermesi gerekmektedir. Teminat miktarını hakim takdir edecektir. Ancak karşılıklılık anlaşmasında bu konuda muafiyet varsa teminat şartı aranmaz.

5-Yetkili mahkeme Davalının ikametgahı (Nüfusa kayıtlı olunan yer ikametgaha karine olarak kabul edilmektedir.) ; Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. (Bu üç ilden istediği birinde açılabilir.)

6-Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. (Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi)