0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tanıma Tenfiz Davalarında Yargıtay Kararları

T.C

YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

  1. 2002/3736 K. 2002/6539, T. 14.5.2002

Tanıma ve Tenfiz ( Türk olan taraflar yabancı hukuk kurallarına göre yabancı mahkemelerde boşanır )

Boşanma Kararının Tanınması ( yabancı mahkemelerin verdiği kararların Türkiye’de tanınabilmesine ait kurallar)

Yabancı Mahkemece Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması ( Taraflar Türk ise Türk Hukukunun uygulanmaması nedeni ile dava reddedilir )

2675/m.38,4,13

Özet: Tarafların Türk oldukları dosya içerisinde yer alan nüfus kayıtlarına bakılarak anlaşılmaktadır. Davacının bilgilerine bakıldığında ise Hollanda vatandaşı olduğuna dair bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Davacının Hollanda vatandaşı olduğuna dair bir bilgi yer alsa bile yine Türk hukukunun uygulanması gerekmektedir.  Yabanı karara baktığımızda ise Türk hukukunun uygulanmadığını görmekteyiz. Bu durumda ise tenfiz kararı reddedilemez. Çünkü evlilik bağına ilişkin kararların tanınması hakkında Hollanda’nın katıldığı sözleşmeye ait 3. Maddede yer alan koşulların oluşması gereklidir. Sözleşmenin uygulanabilmesi için Türk hukuku uygulansaydı yine boşanmaya karar verilmesinin doğru olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu şartlar ele alınamamaktadır. Böyle bir durumda ise davanın reddedilmesi şarttır.

Davacının boşanma dilekçesinde herhangi bir eksik bilgi bulunmamalıdır.

Dava: Mahalli mahkemelerce verilen ve yukarıda yer alan tarih numarası ile belirtilen tarafların arasında davanın yapılan muhakemesi ile temyizen mürafaa icrası sureti ile tetkili istenilmektedir. Duruşma için ise tayin olunan tebligata rağmen taraflar duruşmaya gelmemiştir.  Dosyadaki tüm kağıtlar incelenerek araştırıldı ve dava karara bağlandı.

Karar: 2675 sayılı kanunun 38.maddesine göre davalı (d) ve (e) bentleri çerçevesinde davaya karşı çıkmıştır.

Tarafların Türk vatandaşı oldukları dosya arasında yer alan nüfus kayıtlarına göre anlaşılmaktadır. Dosya arasında yer alan belgelerde davacının Hollanda vatandaşı olduğu yönünde bir dosya eki bulunmamaktadır. Dosya arasında davacının Hollanda vatandaşı olduğu yer alsa bile yine de Türk hukukuna uygun hareket edilmesi zorunludur. Bu durum 2675 ayılı kanunun 4 / b maddesine göre kanunlar ile desteklenmektedir. Tanınması gereken kanunda ise yabancı kararlar bakımından Türk Hukukunun olduğu görülmektedir. Evlilik bağı ile olan sözleşmeye Hollanda’nın da katıldığı bilinir. Buna göre tenfiz isteği reddedilemez.

Sözleşme için Türk hukuku uygulansaydı bile boşanma kararı verilmemesi doğru değildir. Davanın konusu bakımından yabancı karar içeriği ile bu şartlar tespit edilemez. Bu nedenle davanın reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Sonuç: Hüküm gereği açıklanan sebeplere göre davanın bozulmasına ve temyiz peşin harcının yatıran kişiye geri verilmesine karar verilmiştir.

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2002/15598 K. 2003/1773 T. 6.2.2003

Boşanma ( Yabancı mahkemenin verdiği iki Türk vatandaşı hakkında kararı tanıma isteği, evlilik birliği bağına ilişkin kararların tanınması hakkındaki sözleşme )

Tenfiz İstemi ( yabancı mahkemelerin verdiği temyiz kararları ve evlilik bağı hakkındaki karar)

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ( iki Türk vatandaşı hakkında verilen karar – boşanma- evlilik bağına ilişkin sözleşmeye göre )

Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme ( Yabancı mahkeme tarafından iki Türk vatandaşı hakkındaki kararın bu sözleşme gereğince tanınmasına yarayan koşullar)

2675/m. 13

Özet:  İki Türk vatandaşının boşanması hakkında verilen kararın Belçika mahkemesince tanınması )

Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanıması Hakkındaki Sözleşmenin 3/2. maddesi gereğince ” … kararın dermeyan edildiği devletin Devletler Özel Hukukunca saptanan kanunun uygulanması ile hasıl olacak neticeye aykırı bir sonuca varılmamışsa” başka bir ifade ile eşlerin müşterek milli hukuku uygulandığı takdirde dahi aynı neticeye varılacak ise, tanıma talebi reddedilemez.

Yukarıda sözü edilen sözleşmenin 1/1. maddesi gereğince” … karar, dermeyan edildiği Devlette, bu Devlette daha önce kesinleşmiş, veri1miş veya tanınmış bir karar ile bağdaşıyorsa” tanınacaktır.

Dava: Taraflar arasında yapılan dava sonucunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda yer alan tarih numarası ile belirtilmiş hüküm temyiz edilmekle ve araştırıldıktan sonra bir karara varılmıştır.

Karar: İki Türk vatandaşının verdiği karar neticesinde boşanma talebine ilişkindir.

Mahkeme tarafından dava reddedilerek davacı kararı temyiz etmiştir.

Mahkeme gerekçesinde ise tarafların boşanmalarına karar verildiği Türk Medeni Kanununu uygulanması gerektiği davalının tanıma talebine itiraz ettiği ancak itiraz hakkının olduğu yer alır.

Taraflardan her ikisi de Türk vatandaşı olduğu için 2675 sayılı kanunun 13. Maddesine göre boşanma ve ayrılık sebepleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Bu nedenle de tarafların boşanma davalarında Türk Medeni Kanunu uygulanacaktır.

 

Davalının cevap dilekçesinde yer alan bilgilerine göre 1999 yılında Türkiye’de boşanma davası açtığını, açılan bu boşanma davasının da Yargıtay bozmasına uyularak Emirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi 2001/3 esas, 2001/218 sayılı kararı ile reddedildiğini bildirmiştir.

Davacının cevap dilekçesinde yer alan bilgilerin incelenebilmesi, kesinleşmesinin tespiti ile iki taraf arasında yer alan bilgilerde bağdaşmazlık söz konusu ise isteğin reddi gereklidir. Ancak verilen bilgiler bağdaşıyor ise sözleşmenin yukarıda bahsedilen bölümlerinin tartışılıp karara bağlanması gerekir. Varılan sonuca göre açıklanan durumların gözetilmemesi açısından bozmayı gerektirmektedir.

Sonuç: Temyiz edilen kararların yukarıda açıklanan nedenlere bağlı olarak bozulmasına ve temyiz peşin harcını kim yatırmış ise ona geri verilmesine oy çokluğu ile karara varılmıştır.

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2003/5051
  3. 2003/5911
  4. 24.4.2003

YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI ( Davalının Tenfizi kabul etmesi ve tanıması Türk Hakiminin bu konuda esas inceleme yetkisi bulunmadığı ilamda boşanma sebebi bulunmadığına dair tanıma talebinin reddi )

Boşanma (Yabancı Mahkeme Kararının Tenfiz ve Tanınması/Türk Hâkiminin İlamların Esasını İnceleme Yetkisi Bulunmadığı – İlamda Boşanma Sebebi Bulunmadığından Bahisle Tanıma Talebini Reddedemeyeceği / Davalının da İtirazının Bulunmaması )

Tenfiz ve Tanıma ( Türk Hakiminin ilamların esasını inceleme yetkisinin bulunmadığı ve ilamda boşanma ile ilgili bir sebep bulunmadığı ayrıca bahisle tanıma talebini reddedemeyeceği bunun dışında ise davalının da tenfiz ve tanımayı kabul edilebilmesi)

4721/m.184

2675/m.38, 42

1086/m.76

Özet: Boşanma Türk Mahkemelerinin yetkisi dahilinde olan bir konu değildir. Bu nedenle tanınması talep edilen olay boşanmaya ilişkindir. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu için Türk kamu düzenine de aykırılıktan söz edilemez. 38. Maddenin e bendine göre ise Türk vatandaşı olan davalı yabancı ilamda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları gereğince yetki kılınan hukukun uygulanmadığı yönünde bir itiraz da ileri sürmemiş, aksine tanıma davasını kabul ettiğini bildirmiştir. Buna göre Türk yargıcı yabancı ilama dair esasları inceleme yetkisine sahiptir.

Dava: Taraflar arasında yapılan davanın muhakemesi sonunda ise mahalli mahkemece verilen ve tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek incelenmiş ve karara varılmıştır.

Karar: İngiliz ilçe mahkemesine göre verilen karar neticesinde 30.01.2002 tarihinde boşanma kararı kesinleşmiştir.

Verilen yabancı ilamda boşanma sebebine yer verilmemiştir. Gerekçesi ve sebepleri verilemeyen boşanma davalarında Türk hukukuna uygun olup olmadığına dair bir denetleme mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir.

Yabancı ilamda yer alan karar boşanmaya ilişkindir. İngiltere’nin ilçe mahkemesinden 18.12.2001 tarihinde verilmiş ve 30.01.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Kararın kesin hüküm olarak kabul edilmesi için ise nüfusa işlenmesi ve idari bir işleme tabi olması gerekir.

Dosyaya da yer alan nüfus kaydına göre davacı kadın Türk vatandaşıdır. Aynı zamanda da İngiliz vatandaşı olduğu dosya da yer alan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Yabancı mahkeme kararının kesin delil ya da hüküm olarak kabul edilebilmesi için 2675 sayılı Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 42. maddesine göre yabancı ilamın kesin delil ya da hüküm olarak tenfiz şartlarını taşıdığı mahkemece tespit edilmelidir.

  1. maddenin a ve d bentleri ise böyle bir durumda uygulanamamaktadır. Bu nedenle de tanıma için 38. Maddenin b, c ve e bentlerinde yer alan şartlar aranacaktır.
    Türk mahkemelerinin içerisinde boşanma münhasıran yer almaz. Bu nedenle tanınması kesinleşen karar Türk Kamu düzenine aykırı değildir. Mahkeme tarafından kesinlik kazanan bir kara olduğu için de herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Türk vatandaşı olan davalı ise 38. Maddenin ( e ) bendinde yer alan kanunlara göre Türk hukukunun uygulanamadığına dair bir itiraz gerçekleştirmemiştir. Bunun aksine tanıma davasını kabul ettiğini bildirerek açıklamıştır. Tanıma talebi ile karşılaşan Türk yargıcı yabancı ilam için esas inceleme yetkisinde bulunmamaktadır. İsteğin kabulü gerekirken davanın reddi doğru değildir.

Sonuç: Temyiz olan kararın gösterilen sebepleri nedeni ile bozulmasına ve temyiz harcı yatıran kişinin yatırdığı temyiz harcının geri verilmesine oy birliği ile 24.04.2003 yılında karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2012 11:24

Boşanma eşlerden çiftlerin evlilik kurumunu bitirmek istemi ile Aile mahkemelerine ya da Asliye mahkemelerine giderek başvuruda bulunmaları ile gerçekleştirilmektedir. Boşanma durumlarında çiftler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak dava açabilirler. Açılan davalar incelenerek sonuçlanmasında anlaşmalı ya da boşanmalı olması durumlarına göre değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe hazırlarken boşanma gerekçelerini yazmalısınız. Anlaşmalı olarak velayetin kimde kalacağına da karar verilerek bu dilekçelere eklenmelidir. Dava dilekçesi hazırlanırken mutlaka uzman bir kişiden destek alınmalıdır. Kişilerin sahip oldukları hakların kaybolmaması adına uzman kişiler aracılığı ile dilekçe hazırlanması önemlidir. Beraber yaşayan çiftlerin bulundukları adrese yakın bir aile mahkemesine gitmesi gereklidir. Eğer bulundukları yere yakın bir yerde aile mahkemesi yer almıyor ise Asliye mahkemelerine de başvuru yapabilirler. TC vatandaşı olmayan kişiler ise boşanma davası açabilmek için oturdukları yere ait ikametgah belgesi almaları, pasaport bulundurmaları gerekir.

Call Now Button