İşçi Hukuku

Uyulması zorunlu olan ve toplum düzenini sağlayan kurallar bütününe hukuk denir. Bireyler bir kişi ya da kurul tarafından koyulan kurallara her zaman uyum sağlamalıdır. İş hukuku da toplumda yaşayan bireylerin ilişkilerini düzenleyen ve bu düzenleme için birtakım yaptırımlar uygulayan hukuk dalıdır. İş hukukuna ait konular dört şekilde incelenebilir;

1-İş Hukuku çalışan ve çalıştıran kişilerin sahip oldukları ilişkilerinin düzenlenmesi iş hukukunun kapsamına giren konulardandır. İş hukuku; bağımlılık bağı ile çalışanlarla bu kişileri çalıştıranların iş ilişkilerinde ortaya çıkan birtakım sorunların çözümünde belirleyici bir rol oynar.

2- Yalnızca işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin değil, aynı zamanda da işçi ve işverenlerin meslek kuruluşları ile olan ilişkileri de iş hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. İş hukuku aynı zamanda işverenin ve işçinin dahil oldukları sendikaların da karşılıklı olarak ilişkilerini düzenler. Ortaya çıkabilecek doğal sorunları inceleyerek uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli çözüm yolları sunar. İşçi ile işveren, işçi ve işverenin dahil olduğu meslek kuruluşları ile aralarında bulunan ilişkiler iş hukuku kapsamında ele alınarak değerlendirilir.

3- İşçi ve işveren sıfatına sahip olan kişinin devlet ile olan ilişkileri de iş hukuku tarafından düzenlenmektedir. Devlet zorunlu olarak çalışma hayatına müdahale etmek durumunda kalır. İş hayatında meydana gelen aşırı çatışmalar ülke yararına uygun olarak çözmek adına devlet iş hayatına müdahale eder.

Devlet bu durumda sadece emredici hukuk kuralları koyarak düzenleme yapan bir organ olarak değil aynı zamanda iş ve işçi bulma görevlerini üstlenen, işyeri açılması gibi konularda izin ve ruhsat yetkisi olan bir kuvvettir. Ayrıca işveren sıfatı ile de iş hukukunda yerini alır. Devletin bu şekilde çalışma hayatında işçi ve işverenin yanında olan, üçüncü bir taraf olarak kanun koyucu ve emredici yasaları ile iş hukukunu düzenleyen, işveren sıfatına sahip bir kuvvet olarak sahip olduğu roller iş hukukunun kapsamında yer alan konulardır. İş hukuku her geçen gün sahip olduğu yetkileri genişleterek hukuk dalları arasında yerini almaktadır. Temel ilkesi ise işçinin sahip olduğu hakların

Hemen Ara