Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı davası süreçlerinde bazı durumlarda mirasçılar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu tür anlaşmazlıklar da miras davalarının ana konularını oluşturur. Miras davaları yasal çerçeveler içinde yapılmadığı zaman oluşan bu anlaşmazlıklar için bir arabulucu veya avukat gereklidir.

Miras konusunda yaşanan anlaşmazlıklar çerçevesinde mirasçılar bazen hakları olanı da alamayabilirler. Miras paylaşımında anlaşmazlıkyaşandığı bu durumlarda da tarafların yaşadığı kayıpları en aza indirmek amacı ile hukuki destek almaları gerekir. Bu şekilde yaşanacak mal kayıplarının önüne geçilmektedir.

Karmaşık bir yapıya sahip olan miras hukukunda kimlerin mirastan ne kadar pay alacağı, mirasın nasıl bölüneceği, hileli satış gibi durumlar söz konusu olduğunda diğer mirasçıların haklarını nasıl alabileceği, kardeşler arasında miras paylaşımı,  mirasta yaşanan anlaşmazlıklar üzerine mirasın satışı ile ilgili işlemler, mirasçıların saklı pay oranları, mirasın reddi gibi davalar, mirasın borçlu olması, vefattan önce yapılmış sözleşmeler, vasiyetname hazırlanması… gibi pek çok farklı konu bulunmaktadır. Bu konular hakkında yardım almak ve miras paylaşımı nasıl yapılır için de mutlaka miras hukuku konusunda uzman bir avukat ile işbirliği içinde çalışılması icap eder.

Mirasa ilişkin olarak yaşanan anlaşmazlıklar için doğru bir miras avukatı ile iletişime geçmek oldukça önemlidir bunun sebepleri yukarıda sayılanlardan başka maddi olarak da kayıpların yaşanmaması için elzem niteliktedir. Hukuki destek hem maddi kayıpların önlenmesi hem de hak olan miras bedelinin alınması için bir gereklilik olarak ortaya çıkar.

Miras Avukatının Görevleri

Sorunların çözümü: Miras avukatları, mirasçılar arasında yaşanan sorunların çözümü hukuki temellere dayanarak gerçekleştirir. Bu şekilde taraflardan en az biri ya da bir kısmının maddi kayıp yaşama olasılığı en aza indirilmiş olunur.

Miras hukukunu doğru bilmek: Miras davalarında miras hukukunun doğru bilinmemesi sebebi ile oldukça fazla maddi kayıp yaşanabilir. Bu durum ülkemizde özellikle kız çocuklarının mirastan hak ettikleri payı almaması ile de sonuçlanabilir. Ayrıca evlilik dışı çocuklar da miras hakkını koruyamayabilir.

Miras ile ilgili sorunlar: miras bırakacak kişinin, mirası sadece bir kişiye devretmesi, hileli satış sonrasında mirasın elden çıkarılması gibi durumlar mirasta yaşanacak kayıpların göstergesidir.

Miras hukuku ile ilgili avukatların yapabileceği hukuki olan girişimler ise şöyle,

 • İzaleişuyu davası (ortaklığın giderilmesi)
 • Mirasın Reddi davası
 • Mirasta Saklı Pay
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Muris Muvazaası
 • Tapu İptali
 • Mirasın Satışı
 • Yasal Miras Paylaşımı
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
 • Tenkis Davası
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Tapu Hisselerinin Devri
 • Babalık davası…

Bütün bu davaların ve süreçlerin doğru yönetilmesi ve miras davalarında yaşanan hak kayıplarının yaşanmaması için bir avukat ile birlikte hareket edilmesi gereklidir.

Miras Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer? Sorusunun cevabı içi davanın içeriğinin nasıl olduğuna bakmak gereklidir. Miras hukuku daha önce de bahsettiğimiz gibi mirasçıların hakları, mirasın nasıl bölüşüleceği, miras ile ilgili hileli satış, vasiyet, evlilik dışı çocuklar, vefat öncesi sözleşmeler gibi farklı konuları da içerebilir. Bu durumda örneğin evlilik dışı çocukların babalık davaları gibi farklı dava konuları ile birlikte miras davası da yürütülebilir. Bu yüzden davaların süresi her davanın minvaline göre de değişmektedir. Davaların özel olarak ne kadar süreceği ile ilgili bilgiyi birlikte çalışacağınız avukatınız verebilir.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras hukuku mal paylaşımı için bu konuda uzman bir avukat ile çalışmanız gerekir. Bir kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda o kişinin mallarının kime, nasıl verileceği üzerinden düzenlenen yasalar ile yürütülen davalar miras hukuku mal paylaşımı için esas alınır.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakan kişinin vefatı sonrasında kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belge “mirasçılık belgesi” olarak tanımlanır. Bu belgenin bir diğer adı da “veraset ilamıdır”. Bu belgenin çıkarılması için sadece tek bir mirasçı da yeterli olmaktadır. Söz konusu belgeyi noterler ve sulh hukuk mahkemeleri düzenleyebilir. Şayet ki mirasçılar arasında farklı bir ülkede yaşayanlar ya da farklı ülke vatandaşları var ise de noterler bu işlemi yapmaya yetkileri yoktur. Söz konuş belge sadece kanunlar tarafından mirasçı olacak olanlar için değil mirasçı olarak atanmış kişiler tarafından da alınabilir.

Yasal Miras Paylaşımı Nedir?

Yasal miras paylaşımı, vefat sonrasında kişinin yakınlarına bıraktığı taşınır ya da taşınmaz mal varlıkları üzerinden yapılır. Söz konusu paylaşımlar kişinin ölümünden önce vasiyet bırakıp bırakmamasına göre de farklılık gösterir. Şayet ki kişiler ölümlerinden önce bir vasiyet bırakırlarsa bazı şartlar haricinden paylaştırma vasiyet edildiği gibi yapılır. Eğer vefat eden kişi evli ise ve eşi hayatta ise paylaşım da değişikliler olabilir.

Vasiyetin Olmadığı Durumlarda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Vasiyetin olmaması durumunda ilk olarak vefat eden kişinin bir vasiyet bırakıp bırakmadığına bakılır. Herhangi bir atanmış mirasçı yok ise kanunen uygun olan mal paylaşımı uygulanır. Eğer vefat eden kişinin eşi sağ ise mirasın dörtte biri sağ kalan eşe kalır. Diğer mirasçılara ne kadar pay düşeceği de yine kanun ile belirlenmiştir.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Mirastan pay alacak kişiler, zümre sistemi dene bir sisteme uygun olarak belirlenir. Bu sisteme göre 3. zümreye kadar olan akrabalar mirastan pay alma hakkında sahip olmaktadır. Söz konusu zümreler de

 • zümre, miras bırakanın alt soyu olarak adlandırılır. Bu kategoriye miras bırakan kişinin çocukları ve torunları girer.
 • zümre ise miras bırakan kişinin annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleri olarak belirtilir.
 • zümre de miras bırakanların büyükanneleri ve büyükbabalarıdır.

Söz konusu zümreler dışında kalanların vasiyet olmadan mirastan pay almaları mümkün olmamaktadır. Miras dağıtımı sırasında kanuni sıralama birinci zümreden başlar. Eğer birinci zümre hayatta ise ikinci zümre mirastan pay alamaz. Saklı payı mirasçı da miras hukukunun bir parçasıdır ve yasal düzenlemelere göre de miras bırakan kişinin sağ olan eşi, çocukları, torunları, anne ve babası saklı paylı mirasçı olarak ifade edilir.

Miras Davaları İçin Başvurulan Mahkemeler Hangileridir?

Miras davaları için başvurulacak olan mahkemeler bu konu ile yetkilendirilmiş olanlardır ve miras bırakan kişinin son ikametgah ettiği adresin bulunduğu yerde yetkileri olması gerekir. Sulh mahkemeleri ise görevli mahkemeler konumunda yer alır. Tapu sicili için ise Asliye Hukuk mahkemeleri yetkilidir. Miras hukukun bir parçası olan terekenin tespiti de veya vasiyetnamenin ilgili kişilere açıklanması da Sulh Mahkemelerinde yapılır.

Sulh Mahkemelerine yazılan bir dilekçe ile miras davası açılır. Dilekçe içeriğinin doğru ifade edilebilmesi için bir avukatın yardımı gerekli olmaktadır. Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu tüm miras hukuku işlemleriniz için destek sağlamaktadır.

Miras Davası Avukat Ücretleri Ne Kadar?

Miras avukat ücretleri, davanın oluşturacağı iş yükü, davanın ağırlığı, davanın niteliğine göre değişiklik gösterir. Miras davaları avukatlık ücretleri için avukatınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Her türlü miras hukuku soruları, davaların takibi, miras konusunda yaşanan mal kayıplarının en aza indirilmesi için hukuk büromuz ile iletişime geçebilir ve miras hukukuna uygun olarak dava açabilirsiniz.

Kardeşler Arası Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer

Kişilerin ölen anne babalarının veya bir başka akrabalarının arkalarında bıraktıkları mallara miras denmektedir. Bu mallar belirli kişiler arasında paylaşım yapılabilmektedir. Ancak bu paylaşımları kimlerin alacağı ve ne miktarda alacakları büyük önem taşımaktadır.

Kişilerin herhangi bir durumda zorluk yaşamaması için bu kararları yetkili mahkemeler ile alması kişiler adına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Buna örnek olarak ülkemizde sıkça rastladığımız miras tartışmaları verilebilir. Kişiler ilk zamanlarda anlaşmaya varamadığı gibi belirli bir süre sonra çeşitli sebeplerle başka birisinin yerini istemeye başlaması gibi sebeplerle sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Kişilerin miras konularını kesinliğe kavuşturabilmesi adına başvurmaları gerektiği mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Kişiler bu gibi durumlarda kalmamak amacıyla Miras Paylaştırılması Davası açmaları gerekmektedir. Bu davaların miras paylaşımı hakkında tam bir şekilde netlik kazanabilmeleri için açıldıktan sonra kişilerin çocuklarının akıllarında oluşan ilk soru kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürerdir.

Kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer sorusuna en uygun cevap yetkili kişilerin miras davaları için uygun gördüğü süresi belirtmek olacaktır. Bu sebeple kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer sorusuna cevap olarak belirlenen süreç 731 gündür. Bu davalar yaklaşık 4 ila 6 yıl arasında sonuca bağlanabilmektedir.

Kardeşlerin Miras Hakkı Var Mı?

Evet, kardeşlerin mirasta hakları vardır. Bu şu şekilde açıklanabilir; Türk hukuk sisteminde belirtildiği üzere ortada olan bir mirastan pay almak isteyen kişilerin yasal mirasçı olmaları gerekmektedir. Bu nokta da ise zümre usulü ortaya çıkmaktadır. Bu usul ile ikinci sırada yer alan yasal mirasçılar ölen kişinin anne, babası ve ebeveynlerinin çocuklarıdır. Bu demek oluyor ki kardeşlerin ölen kişinin mirasından yararlanabilme hakları bulunmaktadır.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Şayet ölen kişinin mirası ölmeden evvel bir kişiye devredilmediği müddetçe bu miras kişilerin kardeşleri arasında eşit bir şekilde paylaştırılır. Ancak ölen kişilerin kardeşlerinin pay alması için anne ve babaları hayatta olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kişilerin arasında haksızlık olacağından olası problemlerin doğmasına sebep olunabilir. Bu gibi durumların gerçekleşmemesi adına kişilerin eşit bir şekilde pay almaları önemlidir.

Vefat Eden Anne Babanın Mirası Nasıl Paylaşılır?

Anne ve babalarının ölümü dâhilinde arkalarında bıraktığı mallara bölüşmek isteyen çocukların, evlilik dışı doğmuş olsa dahi eşit bir şekilde pay alması gerekmektedir. Ancak bu taraflardan sadece bir tanesi, örneğin yalnızca kişilerin babasının ölmesi ile birlikte bu kişinin mirası kendi alt soyuna devredilir. Alt soy içerisinde sayılabilecek kişiler ise çocuklar, torunlar, torunların çocukları, çocuklarının torunları gibi devam etmektedir.

Miras Paylaşımı İçin Hangi Dava Açılır?

Miras paylaşımı hakkında sorun yaşayan kişilerin açmaları gereken dava Mirasın Paylaştırılması Davası’dır. Bu davalar mirası paylaşılacak olan kişilerin son olarak ikamet ettikleri yerlerde açılmaktadır. Bu davayı yürürlüğü koyan yetkili mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Miras Paylaşılmaz İse Ne Olur?

Ülkemizde birçok kez şahit olduğumuz problemlerden bir tanesi olan miras kavgaları gerekli bilgilerin açıkça bilinmesi dâhilinde ortadan kalkmaktadır. Kişilerin ölümüyle beraber geriye kalan mirasların paylaşılması durumunda sorun yaşanmasıyla beraber kişiler miras paylaşımı davası açabilmektedir. Bu dava sayesinde kimin mirasçı olup olmadığına, kimlerin ne kadar miras payı alması gerektiğine hukuki yollardan karar verilmektedir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı

Miras hukuku davası sürecinde, hileli satış, vasiyeti, evlilik dışı çocuk, vefat öncesi sözleşme ve aile mirasının bölüşülmesi davaları, miras avukatı tarafından takip edilmektedir. Kardeşler arası miras paylaşımı için anlaşmazlıkların çözülmesi, arabulucu ile mümkün olabilir. Ancak mahkemeye yansıtıldığı takdirde, dava sürecinde hak talep eden tarafla, karşı tarafın ortak noktada buluşması eşit haklara sahip olması sağlanacaktır.

Kardeşler Arası Mal Mirası Nasıl Paylaşılır?

Anne ve Baba zümresi üzerinden mirasçı olan tarafın payı 1/ 2 ile ¼ oranında bölüşülebilmektedir. Eş, çocuk ve kardeşler arasındaki hak talebinin sağlanması için miras davası açılması gereken durumlarda, malın eşit olmadan bölüşülmesi durumuna dikkat edilmektedir. Eşit bölüşülmemiş mal, evlilik dışı çocuk davaları üzerinden, eşe kalan miktar ve kardeşin çocuklarının hakları da mahkemeyle eşit bir şekilde bölüştürülecektir.

Anne ve babanın kardeş payı olduğu durumlarda 3/ 4 bulunduğu takdirde, bu oran eşe kalabilmektedir. Yasal düzenlemede medeni hal ve birlikteliğe göre de anne ve baba zümresi üzerinden kardeşler arası miras paylaşımı yapılması mahkeme kararına göre eşitlenebilmektedir.

Kardeşler Ne Zaman Mirasçı Olur?

Anne ve babanın olmaması durumunda, kalan mal çocuklara devredilmektedir. Bu kural halefiyet kuralı olarak geçmektedir. İkinci derece mirasçılar olarak adlandırılan çocukların, ailesinden kalan mal varlığını talep etmesi, kardeşler arasındaki mal varlığının bölüştürülmesi eşitsizlik olduğu takdirde Miras hukuku üzerinden değerlendirilmektedir.

Devlet Yasal Mirasçı Olabilir Mi?

Devlet aile bireylerinin hiçbirinin bulunmaması ve mirasın sahibinin eş ve çocukları sağ değilse, devlet tasarrufu olarak mirasçı olarak devreye girmektedir. Devlet ölüme bağlı tasarruf yasası üzerinden mirasçı sıfatı üzerinden aileden kalan mal varlığına el koyabilir, devlet hazinesine kazandırabilir.

Baba Malını İstediği Evladına Verebilir Mi?

Babanın akli dengesi yerindeyse, malını satabilir ya da bağışlayabilir. Çocukları arasında da yapabileceği bu paylaşım sonrasında, babanın vefat etmesi üzerine miras davasıyla eşitlenebilir. Baba vasiyet etmemiş ve evlatlıktan men etme durumu olmamışsa, kardeşler arası miras paylaşımı hukuk sistemi doğrultusunda değerlendirilerek, eşit paylara bölünebilmektedir. Kardeşlerin miras paylaşımı için hukuki yöntemlerle miras davası açması gerekmektedir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Anlaşmazlığı

Kardeşlerin arasındaki mal paylaşımının eşit olmaması veya bir tarafın diğerinin malını kötüye kullanması durumunda kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı için dava açılabilmektedir. Miras davası olarak görülen davalarda, hak sahibinin bilgisi olmadan malının satılması veya kiralanması durumlarında da dava yürürlüğe girecek ve karşı tarafın kardeşin payından aldığı maddi duruma göre düzenleme yapılacaktır.

Mirasçıların Biri İmza Vermezse Ne Olur?

Kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı olarak, miras hukuk dalında değerlendirilecek olan durumunda özellikle mahkemeye başvuru hakkı bulunmaktadır. Bir mal üzerinde 5 kişinin söz hakkı olması ve bir kişinin imzasının alınmamasıyla, mirastan gelir elde edilemez, miras satılamaz ve bölüşme gerçekleştirilemez. Bu durumda miras davası açılarak kardeşler arası miras paylaşımı üzerinden yeni bir talep hakkının doğması söz konusu olacaktır.

Satış yoluyla paylaşılması ve hakkın eşit paydalarla bölüşülmesi hukuk sistemi üzerindeki düzenlemelerle kardeşlerden birinin imza vermemesi ancak çoğunluğun imza vermesi durumunda gerçekleşecektir. Düzenleme için satış payının değeri ve itiraz süresine eklenecek süreçler de mahkemenin uzamasına neden olabilir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Sözleşme usullerine göre kardeşler mirası kendi aralarında paylaşabilmektedir. Ancak aileden kalan malın taksim edilmesi için yapılan düzenlemede, malın hak sahibine verilmemesi ve hak sahibinden habersiz kullanılması durumunda kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı üzerinden dava açılması söz konusu olabilmektedir.

Miras Kalan Hissemi Nasıl Üzerime Alırım?

Miras kalan hisseyi, veraset ilamı olmadan almak ve kurumlar üzerinden işlem yapmak epeyi zordur. Ancak sulh mahkemesi üzerinden notere başvuru yapılması ve hakkınız olan hisse için dava sürecinin başlatılması, miras hissesinin üstünüze geçirilmesi için sürecin başlamasını sağlayacaktır. Hak sahibi ve yetkili olduğunuzu göstermeniz ve kanıtlamanız da önemlidir.

Kardeş Kardeşe Mirasçı Olur Mu?

Anne ve babadan sonra mirasın çocuklara kalma durumunda büyük olan aile bireyine verilmiş ve pay edilmemiş miras, büyük olan çocuğun ölümüyle kardeşe verilebilir. Kardeş hayattaysa ancak akli dengesi yerinde değilse, bu durumunda da mirasın pay edilmesi ve kardeş yaşarken başka hak sahibi yoksa diğer kardeşin mirasta hakkı olması mümkündür.

Mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mi?
Mirasçılardan herhangi biri miras durumunda imza vermediği takdirde bu durumda dava ile birlikte sonuçlanabilir. Aynı zamanda mirasçılardan birinin imza vermemesi yerine diğer mirası konumunda olan kişilerin geçmesini sağlar.
Ölen kişinin malı nasıl pay edilir?
Kişi öldükten sonra ardında miras bıraktıysa kişinin malı mirasçılarına göre pay edilir. Burada eşi, çocukları ön planda olmak üzere miras payı yapılır.
Ölen babanın mal varlığı nasıl paylaşılır?
Ölen babanın mal varlığı çocuklarına ve eşini olmak üzere paylaştırılır. Çocukları olmadığı takdirde mal varlığının yarısı eşine verilir. Ancak çocukları var ise 1/4 oranında pay gerçekleşir.
Miras payı neye göre belirlenir?
Miras payı, mirasının tamamının mirasçılara göre pay edilmesi ile birlikte gerçekleşir. Burada miras değeri önemli bir detaydır.

İlginizi Çekebilir;

Mirastan Feragat | Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Miras Paylaşımı Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Miras Avukatı | İstanbul Miras Avukatı

Miras Konusunda Merak Edilen Hukuki Detaylar

Ataşehir Fetih Mahallesi Avukat

“Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?” üzerine 15 yorum

 1. Merhaba eşimin anne babası ayri tek çocuk annenin diğer 3 çocuğu malları üstüne gecirmis anne hayatta ama hasta eşim nasıl yol izlemeli tsk

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara