12 Banka 3 Katı Tazminat Kartel Faizi Emsal Karar

Üç Katına Kadar Tazminat davası hukuki niteliği ve dayanağı konusunda farklı görüşler ilerisi sürülmüştür. Ancak aşağıda sunulan Yargıtay Kararından da anlaşılacağı üzere hukuki dayanağın sözleşme sorumluluğu olduğu ortaya çıkacaktır. Söz konusu Yargıtay Kararın tüketicinin bankasıyla arasında ki sözleşme ilişkisine dayanılarak görevli Mahkemenin Tüketici Mahkemesi olduğuna hükmedilmiş ve bu doğrultuda Yetkili Mahkemenin ise tüketicinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi olarak kabul edilmelidir.

Maltepe Tüketici Avukatı olarak hukuk büromuz Türkiye çapında 12 bankadan kredi çeken kartel faizi mağduru tüketicilere  yardım edebilmek İçin hizmet vermektedir. Hukuk Büromuza 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

 KARTEL FAİZİ EMSAL YARGITAY KARARI

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2016/12718
  3. 2016/18811
  4. 19.10.2016
  • TAZMİNAT İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki Tüketici Kredisi Sözleşmelerinden Kaynaklandığı ve Bu Sözleşme İlişkisinin 6502 S. Yasa Kapsamında Kaldığı – Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesi Görevli Olduğu )
  • GÖREV ( Tüketici Kredisi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlık/Bu Sözleşme İlişkisinin 6502 S. Yasa Kapsamında Kaldığı/Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu – Görevle İlgili Düzenlemeler Kamu Düzenine İlişkin Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Yargılamanın Her Aşamasında Resen Gözetileceği )
  • TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Bu Sözleşme İlişkisinin 6502 S. Yasa Kapsamında Kaldığı – Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )

6502/m.3,73

ÖZET : Dava, tazminat istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlığın taraflar arasındaki tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklandığı ve bu sözleşme ilişkisinin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. O halde mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, Rekabet Kurumunun 08/03/2013 tarih 2011-4-91 ve 2013-198-100 sayılı kararları uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren 13 bankanın kendi aralarında mevduat, kredi kartı ve kredi hizmetleri konusunda anlaşarak uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerinin belirlendiğini, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 57.maddesi uyarınca bankaların aralarında anlaşması sonucu belirtilen ihlallerden dolayı zarar görenlerin her türlü zararını karşılamakla yükümlü bulunduklarını, aynı yasanın 58.maddesi uyarınca uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların 3 katı oranında tazminata hükmedileceğinin belirtildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak 2007-2011 seneleri arasında davalı bankadan kullandığı krediler, aldığı hizmetler ve kredi kartlarının manipülasyon yapılarak ödediği bedeller ile haksız rekabet yapılmasaydı ödeyeceği bedellerin tespit edilerek 3 katı oranında iade edilmek üzere 3.300,00 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın usulden reddine, mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi;mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder. 6502 sayılı yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.

Somut uyuşmazlığın taraflar arasındaki tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklandığı ve bu sözleşme ilişkisinin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. O halde mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Emsal bir karar ne demek?
Önceki zamanlarda verilen bir kararın dava da uyuşmazlık yaşaması durumunda, uygulanan karar emsal karardır.
Yerel mahkeme kararı emsal teşkil eder mi?
Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda kamu kurumlarınca uyulması zorunlu kılınan belirli kararlar yer edilmekle birlikte dava açacak olan kişiler için emsal teşkil etmesi mümkün. Fakat İdare Mahkemesi kararlarında ki Emsal teşki,l daha az nitelikte yer edinir.
Yargıtay kararını nasıl öğrenebilirim?
Yargıtay kararının öğrenebilmesi için resmi web sitesinde kesinlikle yer edilebilir. Burada dosya işlemlerinize göre Yargıtay’ın kararını öğrenirsiniz.
Yargıtay kararı arama nasıl yapılır?
Avukatınızla irtibata geçtiğiniz takdirde Yargıtay karar arama ile ilişkin net bilgileri edinebilirsiniz. Fakat kişisel olarak Yargıtay başkanının resmi web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde de dosyaya göre arama yapılır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartel-faizi-12-bankaya-karsi-3-kati-tazminat-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartel-faizi-12-banka-uc-katina-kadar-tazminat-dilekce-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-tespit-davasi-geriye-donuk.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuketici-haklari-avukati.html

“12 Banka 3 Katı Tazminat Kartel Faizi Emsal Karar” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara