0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur?

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur?; aile konutu; eşlerin ortak olarak bir aile kapsamında hayatlarını birlikte idame ettikleri konut olarak tanımlanabilir. Bu konut her ne kadar etik açıdan ortak olsa da, tapu ile birlikte eşlerden birinin mal varlığı olarak kabul edilebilmektedir. İşte böylesi bir durumda, konutun tapusuna sahip olan eş yani kanunen mal sahibi kabul edilen kişi; konutu istediği zaman istediği kişiye satabilir ya da istediği gibi kullanabilir ki bu tapu sahibi olmayan eş için olumsuz bir durumdur.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur

Özellikle çekişmeli boşanmanın yaşandığı durumlarda sıkça karşılaşılan konut konusundaki anlaşmazlık; mal sahibi olmayan eşleri zor durumlara sokabilmektedir. Bu tür durumların önlenmesi adına Türk Medeni Kanunu esasınca “ Aile Konutu Şerhi” konusunda bir kanun oluşturulmuş ve mal sahibi olmayan eşlerin hakları da böylelikle koruma altına alınmıştır.

Ancak toplum tarafından aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorularının yanıtı halen bilinmezlik içerisindedir. Bu sebeple, bu konuyu kanunların belirttiği doğrultuda ele almak, incelemek ve açıklamak önemlidir.

Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir?

Aile konutu şerhine dair öğrenilmesi gereken diğer bilgilere geçmeden evvel ilk olarak aile konutu şerhi nedir, nasıl konur gibi soruların yanıtını vermek gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere konut sahibi olan eş, bu konutu dilediği gibi satabilir, bağışlayabilir ya da borçları için ipotek ettirebilir. Bunlar, kişilere kanunen tanınmış haklardır. Lakin söz konusu olan konut aile konutu olarak tanımlandığında, artık bu durum kanunen değişmekte yani mal sahibi olamayan eş de kanunen söz sahibi olabilmektedir. Bu doğrultuda, tapu sahibi olan yani malik kişi, eşine danışmadan ve onun rızasını almadan konutu dilediği gibi satamaz, bağışlayamaz ve borç karşılığından ipotek ettiremez. Bunları yapabilmesi için öncelikle eşinin rızasını alması gerekmektedir. İşte aile konutu şerhi nedir sorusu, basit olarak bu şekilde tanımlanabilmektedir.

Peki, aile konutu şerhini kimler koydurabilir? Bilindiği üzere aile konutu; eşlerin ortak olarak bir aile kapsamında yaşamlarını sürdürdükleri ve maddi değeri bulunan gayrimenkul olarak tanımlanabilmektedir. Bu konut her ne kadar kanunen, tapu sahibi olan kişiye ait olsa da; aile söz konusu olduğunda tapu sahibi olmayan eş de konut üzerinde söz sahibi olabilmektedir. Yani bu bağlamda; aile konutu şerhini kimler koydurabilir sorusu dahilinde; ailenin üyesi olup söz konusu konut için tapu sahibi olmayan eş bu şerhi koydurabilir yanıtı verilebilmektedir.

Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Belgeler

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorusunun yanıtından sonra merak edilen bir diğer husus da bu şerh için gerekli olan evraklar listesidir. Listeye geçmeden evvel ilk olarak aile konutu şerhi için yapılması gereken işlemlerden bahsetmek daha doğru olacaktır.

2011 yılına kadar aile konutu şerhi, dava yolu ile birlikte yapılabilmekteydi. Ancak daha sonra düzenlenen kanunlar ile birlikte artık tapu sahibi olmayan eşin Tapu Müdürlükleri’ne ilgili evraklar ile başvurması yeterli olacaktır. Bunun için tapu sahibi olan kişiden rıza talep etmek gerekli değildir. Ailenin geleceğine zarar verilmesinin engellenmesi adına bu şerh, kolay bir şekilde konulabilmektedir. Ancak şerhin kaldırılması son derece sıkı şartlara bağlıdır. Şerh kararı ile birlikte artık mülk sahibi olan kişi, eşinin rızası olmadan konutu istediği şekilde satamaz, bağışlayamaz ya da borçları doğrultusunda ipotek edemez. Böylece şerh kararını çıkartan kişi aile konutuna gelebilecek olan olası bir zararı önleyebilecektir.

Tapu Müdürlükleri’ne gidilerek kısa süre içerisinde alınabilen şerhler için gerekli olan belgelerin listesi de oldukça basittir. Aile konutu şerhi için gerekli belgeler listesi aşağıdaki maddelerde verilmiştir:

  • Söz konusu olan konutun, aileye ait olduğunu kanıtlayan ve muhtarlıktan alınması gereken belge
  • Evlilik cüzdanı ya da kişilerin ikamet ettikleri adresi gösteren tam vukuatlı nüfusa kayıt örneği ( Nüfus Müdürlükleri’nden alınabilmektedir. )

Şerh kararı almak isteyen kişi, bu belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Tapu Müdürlükleri’ne müracaat edebilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Aile konutu şerhi ile birlikte aslında, söz konusu mülk üzerinde söz sahibi olmayan eşin, olası bir zarar konusunda yaşanabilecek mağduriyeti en aza indirmesi sağlanabilmektedir. Bu durum, çekişmeli boşanma davaları için de geçerli olmakta ve yine kanun tarafından tapu sahibi olmayan eşin ve çocukların mağduriyetleri minimuma indirilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere aile konutu şerhi, ilgili evraklar ile birlikte Tapu Müdürlükleri’nden kolayca halledilebilmektedir. Fakat bu şerhin kaldırılabilmesi, konulmasının aksine son derece zordur.

Tapu şerhi olarak da adlandırılan bu karar konusunda aile konutu şerhi nasıl kaldırılır sorusu da merak edilen konular arasındadır. Bu şerhin kaldırılabilmesi için öncelikle kararın alınmasını isteyen eşin rızası gerekmektedir. Yani mülk sahibi olmayan ancak şerh kararı için başvuruda bulunarak, kararın kanunen uygulanmasını sağlayan eş yine kendi rızası doğrultusunda bu kararın ( şerhin ) kaldırılmasını talep edebilmektedir.

Eğer eşler şerh kararını birlikte almışlar ve karar için işlemleri birlikte yapmışlar ise o zaman şerh; her iki eşin de rızası ile birlikte kaldırılabilmektedir.

Kiradaki Eve Aile Konutu Şerhi

Bu kısma kadar genel olarak tapu sahibi olunması halinde yani mülk sahibi olunduğunda geçerli olan aile konutu şerhinden bahsedilmiştir. Bu da akıllara kiradaki eve aile konutu şerhi konulur mu sorusunun yanıtını getirmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun Aile Konutu Şerhi ile ilgili olan 194. Maddesinde genel hatları ile şerh kararına, kirada olan evlerin de dahil edildiğini belirten cümle yer almaktadır. Bu bağlamda karara bağlı olarak şerh doğrultusunda, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutu kira kontratını feshedemez ya da aile konutunu dilediği gibi devredemez ibaresi yer almaktadır.

Miras Kalan Eve Aile Konutu Şerhi Konulur mu?

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorusu dahilinde miras olarak kalan evlerin akıbetleri de merak edilmektedir. Çünkü bilindiği üzere mal sahibi olan eşin ölümü ile birlikte evlilik sonlanmakta bu da haliyle miras hakkı konusunu gündeme getirmektedir.

Miras kalan eve aile konutu şerhi konulur mu sorusu için Yukarıda da belirtildiği üzere vefat nedeni ile sonlanan bir evliliğin söz konusu olması gerekmektedir. Böylesi bir durumda, sağ kalan eş, vefat eden ve mal sahibi olan eşin mirasçılarından biri olarak görülebilmektedir ve yine sağ kalan eşe kanunen hak talep edebilme ayrıcalığı tanınmıştır. Ayrıca bu hak yalnızca aile konutu için değil, evlilik süresince alınan eşyalar için de geçerlidir. Yani evlilik birliğinde eşin vefat etmesi ile aile konutu olarak görülen gayrimenkul, bu özelliğini ( aile konutu özelliğini ) yitirmemektedir. Dolayısıyla sağ kalan eş, hem aile konutu için hem de ev içerisinde bulunan eşyalar için hak talebinde bulunabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun Aile Konutu Şerhi kısmında geçen maddeler dahilinde bu durum açık olarak ifade edilmiştir.

Fakat diğer mirasçıların da işin içine dahil olması ile birlikte, eğer hak talep eden eşin miras hakkı evin bedeline yetmiyorsa o zaman bu maliyeti karşılaması halinde yine oturma hakkını elde edebilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi

Bilindiği üzere aile konutu şerhinin konulabilmesi için yasal olarak bazı hususların yerine getirilmesi ve bu hususların da ilgili merciler tarafından incelenmesi gerekmektedir. Bu konudaki karar, bu hususların incelenmesi ve uygun bulunması dahilinde verilmektedir.

Aile Konutu Şerhi için; kişilerin evliliklerinin gerçek olup olmadığı, birlikte yaşadıkları aile konutunun adresi, şerh talep dilekçesinde yer alan konutun aile konutu olup olmadığı gibi hususlar incelenmektedir. Bunlar ikamet adresi ve nüfus kayıt bilgileri aracılığı ile denetlenmektedir.

Aile şerhi kararı için öncelikle tapu sahibi olmayan eşin, şerh kararı için bir dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Eğer bu şerh, dava yolu ile alınacaksa o zaman dilekçenin uzman bir avukat yardımı ile hazırlanması tavsiye edilir.

Aile konutu şerhi dava dilekçesi içerisinde ilk olarak; davacı, vekili ve davalı olunan kişinin isimleri yer almakta daha sonrasında da dava konusu kısmı bulunmaktadır. Bunlar doldurulduktan sonra “ Açıklamalar “ bölümünde aile şerhi için talep belirtilmeli ve bu talebin içeriğinden bahsedilmelidir. Ayrıca söz konusu konutun aile konutu olduğu, kişilerin burada beraber ikamet ettikleri e vurgulanmalıdır.

Açıklamalar kısmının ardından “ Deliller “ bölümü gelmekte ve bu bölümde ise, kişilerin birlikte ikamet ettikleri aile konutuna dair; nüfus kayıtları, tapu örnekleri ve buna bağlı her türlü delil sunulmalıdır. Deliller kısmından sonra “ Hukuki Sebepler “ bölümü için de Hukuk Mahkemeleri Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Aile konutu şerhine dair bulunan tüm maddeler eklenmelidir.

Son olarak “ Talep ve Sonuç “ bölümünde ise şerh kararının talep edilmesine dair ibarelerin yer alması gerekmektedir. Bu dilekçenin hazırlanması ve davanın kişinin lehine sonuçlanması için mutlaka, alanında uzman ve profesyonel bir avukattan yardım alınması önerilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Evin Satılmasına Engel mi?

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorusunun yanıtından sonra şerh kararının evin satılmasına engel olup olmadığı da sıkça dile getirilen ve merak edilen sorular arasında yer aldığı söylenebilir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere aile konutu; aile olarak ortak bir konutta yaşanılan taşınmaza verilen isimdir. Bu doğrultuda eşlerden birisinin malik yani mal sahibi olması, hem kendisi açısından hem de eşi açısından bazı sakıncalı kararların uygulanabilmesi nedeni ile şerh yoluyla engellenebilmektedir. Bunun için mal sahibi olmayan eş, şerh kararı için ilgili mercilere başvurabilmekte ve böylece ortak olarak yaşanılan aile konutunun geleceğini güvence altına alabilmektedir.

Peki, aile konutu şerhi evin satılmasına engel mi? Eğer birlikte yaşanılan aile konutu için şerh kararı bulunuyorsa o zaman mal sahibi olan kişi taşınmazı, dilediği gibi istediği kişiye satamaz, bağışlayamaz. Aynı zamanda şerh kararı bulunan bir evin, mal sahibinin borçları konusunda ipotek edilmesi de mümkün değildir. Tüm bunların olabilmesi için şerh kararının ortadan kalkması bunun için de şerh kararını alan eşin rızasının olması gerekmektedir.

Eşin rızası olmadan şerh bulunan bir evin satışı yapılsa dahi kanunlar gereği bu satış geçersiz olacaktır. Ayrıca yine şerh bulunan bir ev için haciz ve icra da gelemez.

Aile Konutu Şerhi Tapu İptali Tescil Davası

Yukarıda da bahsedildiği üzere tapu sahibi olmayan eş, şerh kararı ile birlikte kendisinin de ikamet ettiği aile konutunu güvence altına alabilir. Bu doğrultuda mülk sahibi olan ( tapu sahibi olan ) eş, şerhin bulunduğu konutu, 3. Kişilere satamaz; satsa dahi kanunen bu satış gerçekleşmiş kabul edilmez. Böylesi bir durum dahilinde yani, aile konutunun 3. Şahıslara satılması durumunda; şerh kararının alınmasını sağlayan eş, rızasının alınmaması gerekçesi ile birlikte aile konutu şerhi tapu iptali tescil davası açma hakkına sahiptir.

Rızası alınmadığı gerekçesi ile dava açmak isteyen eş, bu doğrultuda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurur ve ilgili durum ile ilgili dava bu merci doğrultusunda açılmış olur. Peki, dava açıldıktan sonra yargı süreci nasıl işler ve ilgili kararlar neye göre verilir?

Öncelikle aile konutu şerhi tapu iptali tescil davası açıldığında mahkeme tarafından en başta iki unsura dikkat edilmektedir. Bunlardan ilki, söz konusu olan mülkün sahiden de aile konutu olarak kullanılıp kullanılmadığıdır. Bir diğeri de şerh bulunan konut için mülk sahibi olmayan eşin rızasının olup olmadığıdır.

Daha sonra dava sürecinde; davaya konu olan taşınmasın arazi bilgileri, yapılan satış işlemleri, konutun özellikleri, adres bilgileri ve konuta dair tüm bilgiler mahkeme huzurunda incelenecektir. Ayrıca yine bu konuta dair, bilirkişi raporları hazırlanabilecek ya da gerekli görüldüğü takdirde keşif yapılabilecektir. Bu süreç sonucunda yapılan yargılama ile birlikte şayet hakim, satışın eşin rızası olmadan yapıldığına kanaat getirirse o zaman davanın kabulü gerçekleşir. Bu kabul ile birlikte de konut üzerinde yapılan tüm tapu ve satış işlemleri iptal edilir; tapu daha önceden konutun maliki olan eşe teslim edilir.

Aile konutu şerhi tapu iptali tescil davasının herhangi bir zaman aşım süresi bulunmamaktadır. Ancak satış gerçekleştiğinde ve satışın yapıldığı 3. Şahıslar herhangi bir dava olmadan- itiraz durumu bulunmadan söz konusu olan konutta 10 yıl kesintisiz bir şekilde yaşamışlar ise o zaman bu şahıslara dava açılamamaktadır.

Aile Konutu Şerhi Yoksa Ev Satılabilir mi?

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorusunun yanıtından sonra merak edilen bir diğer konu da şerh kararının bulunmadığı konutların satışıdır. Bilindiği üzere evlilik kurumu dahilinde birlikte yaşanan taşınmaz, aile konutu olarak belirlenmekte ve tanınmaktadır. Bu doğrultuda mülk sahibi olmayan eş dilediği takdirde kendisi ya da eşi ile birlikte şerh kararının alınmasını sağlayabilir. Şerh kararı alındığı takdirde, evin satılması, ipotek edilmesi, bağışlanması ya da kira sözleşmesinin feshedilmesi gibi durumlar söz konusu değildir. Peki, aile konutu şerhi yoksa ev satılabilir mi? Evet, herhangi bir şerh kararının bulunmadığı taşınmazlar yani aile konutları, mülk sahipleri tarafından diledikleri zaman diledikleri şekilde satılabilmekte, ipotek edilebilmekte ya da bağışlanabilmektedir.

Kayınpederin Evine Aile Şerhi Konulur mu?

Bilindiği üzere aile şerhi kanunu, tapu sahibi olmayan eşin haklarını korumak ve aile birliğinin ekonomik açıdan tehlikeye düşmesini engellemek gibi amaçlar doğrultusunda uygulanabilmektedir. Bu durumda kayınpederin evine aile şerhi konulur mu sorusunun yanıtı da merak edilen konular arasındadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, kirada olan evler için de kira sözleşmesinin dilediği gibi feshedilmemesi adına şerh hakkı tanınmaktadır. Bu yüzden ev sahibi olunmasa dahi, kira sözleşmesinin feshedilmemesi adına aile şerhi kararı alınabilmektedir.

Aile Konutun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorusundan sonra merak edilen bir diğer konu da mülk sahibi olan eşin vefatından sonra aile konutunun akıbetidir. Evlilik birliğinin ölüm yani vefat ile sona ermesi, kişilerin yaşamlarını idame ettikleri konutun aile konutu sıfatından çıkmasını engellemez. Yani mülk sahibi eşin ölmesi durumunda taşınmaz, kanun tarafından halen aile konutu olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi durumundan söz edilebilmektedir.

Mülk sahibi olan eşin ölmesi durumunda sağ kalan eş hem eşyalar hem de ev konusunda hak talebinde bulunabilir. Hakkın geçerliliği ise, diğer mirasçıların hakları ile birlikte değerlendirmektedir. Bu doğrultuda diğer varislerin de hakları düşünüldüğünde sağ kalan eşin kendi payına ek olarak evin kalan bedelini ödemesi durumunda, aile konutunda oturma yani ikamet etme hakkı tanınabilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur; İcra Satışında Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhine dair merak edilen bir diğer konu da icra yolu ile evin satışının yapılıp yapılamayacağıdır. Bilindiği üzere aile konutu şerhinde, şerh kararı talep eden eş aslında bir nevi söz konusu konutu koruma altına almıştır denilebilir. Bu yüzden malik olan yani ev sahibi olan eş, istese dahi şerh kararı alan eşin rızası olmadan bu işlemi gerçekleştiremeyecektir. Aynı şekilde şerh kararı olan bir ev için de ipotek durumu söz konusu olmayacaktır.

Bu bağlamda icra satışında aile konutu şerhi kararının geçerli olduğunu yani şerh kararı bulunan bir evin icra satışına çıkarılamayacağını söylemek mümkündür. Fakat bu konuda aksinin geçerli olduğu örneklere de rastlanmaktadır. Bu yüzden şerh kararının ne zaman alındığı, icra talebi çıktığında şerh kararının bulunup bulunmadığı gibi hususların incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için kesin bir bilgi almak adına hususların değerlendirilmesi ve gidişatın ona göre belirlenmesi söz konusudur. Konu hakkında merak ettikleriniz için alanında uzman bir avukat ile görüşebilir ve aklınızdan geçen soruları yönelterek cevap alabilirsiniz.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur; Aile Konutu Şerhi İpoteğin Kaldırılması

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere aile konutu şerhi ile söz konusu taşınmaz adeta bir koruma altına alınabilmektedir. Bu kararın geçerli olmasındaki en önemli husus ise, şerh kararı talep eden eşin, satış konusunda rızasının alınmamış olmasıdır. Rıza söz konusu ise, şerh olsa dahi evin satışı ya da ipoteği gerçekleştirilebilir.

Aile konutu şerhi ipoteğin kaldırılması konusunda ( eşin rızası alınmadığı takdirde ) geçerli bir sebep olarak kabul edilmektedir. Hatta çoğu zaman mahkemelerde, şerh söz konusu olmasa dahi, eşin rızası alınmadığı için ipotek kararının kaldırılmasına hükmedilmiştir. Yani bu doğrultuda bir kez daha, eşin rızasının alınmamış olmasının ipotek kararının kaldırılmasına etki edeceğini bildirmek gerekmektedir. Fakat rıza söz konusu ise ve bu deliller ile belirtilebiliyorsa bu durumda ipotek kaldırılmaz ve satış gerçekleştirilir.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur; Aile Konutunun Haczedilmezliği

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konur sorusunun içerisinde aslında bu tür taşınmazların borç dahilinde ipotek edilemeyeceği de belirtilmiştir. O yüzden bu bağlamda eğer söz konusu olan ev kişinin kendisine aitse ve bu konutta ailesiyle birlikte yaşıyorsa ( yani mülk aile konutu olarak tanımlanabiliyor ve bu kanıtlanabiliyorsa ) o zaman barınma hakkı, ailenin ekonomik durumunu koruma gibi haklı pek çok sebep dahilinde şerh kararı ile birlikte aile konutları haciz edilememektedir.

Ancak bunun için söz konusu olan mülkün mahkeme nezdinde, aile konutu olduğunun kanıtlanması yani ailenin burada yaşadığının ispatlanması gerekmektedir. Kişilerin aile konutları dışında, yazlık- kışlık gibi evleri aile konutu kapsamında kabul edilmemekte ve bu yüzden mal sahibi olan kişi bu mülkleri dilediği gibi satabilmekte ya da borç için ipotek ettirebilmektedir.

Fakat yurtdışında yaşayan ve Türkiye’de evi bulunan kişiler için aile konutunun haczedilmezliği durumu geçerli olacaktır. Çünkü yargı gereği, kişilerin Türkiye’de bulunan evleri de aile konutu olarak kabul edilmekte ve şerh kararı ile haciz durumu engellenebilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur; Aile Konutu Satılamaz Yargıtay Kararları

Bilindiği üzere aile konutu şerhi kararları doğrultusunda ailenin ortak olarak yaşamlarını sürdürdüğü ev satılamamaktadır. Mahkemelerde çoğu zaman şerh kararı alınmadan dahi, rızasının alınmadığı belirtildiği ve kanıtlandığı sürece aile konutunun satılmaz ya da haczedilemez olduğuna hükmedilmiştir.

Aile konutu satılamaz Yargıtay kararları geçerliliği, yalnızca kişilerin uzun süre ikamet ettikleri, aile olarak ortak bir şekilde kullandıkları ev içindir. Mal sahibi olmayan eşin Tapu Müdürlüklerinden alabileceği bu karar sayesinde kendisi de ev konusunda kanunen söz sahibi olabilecektir. Ayrıca bu durum kişilerin sahip oldukları evler için değil, kira sözleşmesinin feshedilmesi konusunda da geçerlidir. Yani kişi, şerh kararının alındığı kira sözleşmesini kafasına göre eşimin rızası olmadan feshedemez. İşte tüm bunlar aile konutu satılamaz Yargıtay kararları içerisinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.

Rıza almadan aile konutunun ipotek ettirilmesi, icraya çıkarılması ya da satılması gibi nedenlerden dolayı açılan davaların neredeyse hepsi; şerh kararı alan ya da rızası bulunmayan eşin lehine sonuçlanmıştır.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur; Aile Konutu Şerhi Dilekçe Örneği

Bilindiği üzere aile konutu şerhi için dava açılmasına gerek kalmamakta ve bu işlem Tapu Sicil Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bunun için şerh kararı isteye kişilerden belirli evrakların talep edilmesi gerekmektedir. Bu evraklar arasında yer alan belgelerden bir tanesi de aile konutu şerhi dilekçe örneği olmaktadır.

Diğer evraklar ile birlikte aile konutu şerhi dilekçesinin tam- eksiksiz ve usule uygun bir biçimde hazırlanması şarttır. Bunun için dilekçeyi hazırlarken; hangi tapu sicil müdürlüğüne gidilecekse bu belirtilmeli ve hitap olarak dilekçenin başına eklenmelidir. Daha sonrasında aile konutu şerhinin koydurulmak istediği evin açık adresi yazılmalı ve dilekçenin konusunun aile şerhi talebi olduğu belirtilmelidir.

Bunlar belirtildikten sonra “ Açıklama “ kısmında söz konusu taşınmazın aile konutu olarak özgülendiğinden; tapunun kimin üzerine olduğundan; ve Türk Medeni Kanunun 194/ 3 maddesi gereği aile konutu şerhinin neden alınması gerektiğinden bahsedilmesi lazımdır. Bu bölümden sonra “ Netice ve Talep “ kısmı yer alacaktır. Netice ve Talep kısmında ise söz konusu olan konuta dair aile konutu şerhi kararının çıkmasının talep edildiği bildirilmesi ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması isteminin arz edilmesi gerekmektedir.

Bunlar yazıldıktan sonra dilekçenin bitiminde hemen alt kısma şerh kararı talebinde bulunan kişinin adı- soyadı gibi bilgilerinin de yazılması gerekmektedir. Son olarak “ EK “ kısmında ise Nüfus İl Müdürlüklerinden alınan Nüfusa Kayıt Örneği belgesinin yer alması şarttır.

Aile Konutu Şerhi için gerekli olan dilekçi örneği bu şekilde usule uygun olarak hazırlanmalı ve daha sonra ilgili tapu kurumlarına; talep edilen diğer evraklar ile birlikte teslim edilmelidir. Bu konuda da detaylı bilgiler almak için alanında uzman olan bir avukat dahilinde merak ettiklerinizin yanıtını öğrenebilmeniz mümkündür.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur; Aile Konutu Şerhi Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Bilindiği üzere aile konutu şerhi kapsamında, kişilerin rızası olmadan mülkün satılması halinde; bu durumun iptali için şerh davası açılabilmektedir. Aynı zamanda şerh için de kişilerin dava açması mümkündür. Şerh davası açabilmek için kişiler genellikle aile konutu şerhi davası yetkili ve görevli mahkeme yani ilgili mercinin neresi olduğunu merak etmektedir.

Eğer aile konutu için şerh kararı istemi ile dava açılacaksa bunun için yetkili ve görevli olan mahkeme Aile Mahkemeleri olduğu söylenebilir. Çünkü bilindiği üzere özellikle çekişmeli boşanmalar ile gündeme gelen aile konutu şerhi davaları da Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-nedir-nasil-konulur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-nerelere-konulur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhi-ne-ise-yariyor.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aile-konutu-serhinin-onemi-nedir.html

 

Call Now ButtonHemen Ara