Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur?

Aile konutu, bir ailenin evlilikleri süresince beraber yaşadıkları konuttur. Eşlerden birinin yaşadıkları konutun tapusuna sahip olması durumunda her iki eşin de bu konut üzerinde eşit hakkı bulunuyor demektir.

Aile konutu şerhi, ailenin birlikte yaşadığı bu konutun her iki eşin rızası olmadan kiralanamaması ya da satılamaması gibi durumların engellenmesi için oluşturulmuş bir düzenlemedir.

Özet olarak ailenin birlikte yaşadığı evin hakkında alınabilecek kararların yalnızca bir eşin rızasıyla yapılmasını engelleyerek diğer eşin tasarruf hakkının korunmasını sağlar.

1-) Aile Konutu Şerhini Kimler Koydurabilir

Aile konutu şerhi, evlilikleri süresince aynı ev içerisinde yaşayan eşlerin her ikisinin de rızası olmadan ev ile ilgili alım satım ya da kiralama gibi işlemlerin yapılamaması için hukuki bir dayanak oluşturan düzenlemedir.

Aile konutu şerhini kimler koydurabilir; yaşanılan evin tapusunun üzerinde ismi bulunmayan eş aile konutu şerhini koydurabilir. Diğer bir açıklama ile gayrimenkulün maliki olmayan eşin bu şerhi koydurmaya hakkı bulunur. Ancak bu şerhin konulabilmesi için kanıtlanması gereken durumlar bulunur.

Bir kişinin aile konutu şerhinin başvurusunu yapabilmesi için tapu üzerinde yer alan adres içerisinde ikamet ediyor olması gerekir. Eğer malik sahibi olmayan eş resmiyette farklı bir adreste ikamet ediyor olarak gözüküyor ise tapunun üzerinde herhangi bir söz hakkına sahip olamayacaktır.

2-) Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Belgeler

Aile konutu şerhi koydurmak amacıyla yapılan başvurularda, şerhi koydurmak isteyen tarafın başvuru sırasında ibraz etmesi gereken belgeler bulunuyor. Bu belgeler aile konutunun niteliğinin sağlanması amacıyla mutlaka bulundurulması gereken belgelerdir.

Aile konutu şerhi için gerekli belgeler; kişinin şerh talebinin bulunduğu ve açıklandığı dilekçe, çiftlerin evli olduğunu kanıtlayan evlilik cüzdanı, başvuru yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, başvuran kişinin TC. kimlik kartı, bahsi geçen konutun aile konutu olduğunu kanıtlamak amacı ile muhtarlık ya da nüfus müdürlüklerinden alınmış konut içerisinde ikamet eden kişileri içeren belgedir.

3-) Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır

Aile konutu şerhi konulmuş bir taşınmaz hakkında işlem yapılabilmesi için eşlerin her ikisinin de rızasının olması şartı sunulur. Aile konutu olmayan herhangi bir gayrimenkulde ise eşler adına olan tapuları satma ya da kiralama hakkına sahip olacaktır.

Aile konutu şerhi nasıl kaldırılır; aile konutu olduğuna ilişkin şerh oluşturulmuş taşınmazınızın şerhinin yanlış ya da haksız olduğunu düşünüyorsanız bu şerhi kaldırmak için aile konutu şerhinin terkini davası açılır.

Bu dava içerisinde davacı olan kişinin iki durumu ispatlaması halinde şerh kaldırılarak konut üzerinde işlem yapılması hakkı elde edilebilir;

 • Aile konutu olarak belirtilmiş konutun içerisinde bahsi geçen ailenin ikamet etmediği ya da bu konutun aile konutu niteliğinde bulunmadığı ispat edilmelidir.
 • Bahsi geçen konutun güncel olarak aile konutu niteliğinde olmadığı ya da bu niteliğin sonlandığına ilişkin ispat sunulması gerekir.
 • Eğer tapunun şerhinin kaldırılması için yapılan başvurunun nedeni aile birlikteliğinin sonlanması ise evliliğin sonlandığına dair belgelerin sunulması beklenir.

Sadece konut sahibinin isteği doğrultusunda bu şerhin kaldırılması mümkün değildir.

4-) Kiradaki Eve Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhi konulabilmesi için yalnızca kişilerin ev sahibi olmasına gerek bulunmaz. Kiralanmış ev için de eşler eşit haklara sahip olduğu için kiralık evin de aile konutu olarak bildirilmesi mümkündür.

Bu durumda kira sözleşmesi üzerinde yazılı olan eşin yanında kira kontratında adı bulunmayan eş de ev hakkında söz sahibi olarak sayılır. Yani eşlerden biri kira sözleşmesini sonlandıramaz. Kira sözleşmesinin sonlandırılabilmesi için diğer eşin de açık bir şekilde rızasının bulunması gerekir.

5-) Miras Kalan Eve Aile Konutu Şerhi Konulur Mu

Miras kalan eve aile konutu şerhi konulur mu; eğer eşlerden biri öldüyse ve beraber yaşadıkları ev sağ kalan eşe miras olarak kaldıysa bu kişiler aile şerhine bağlı olarak evin ve ev içerisindeki eşyaların kendisine verilmesini talep edebilir. Bu durumda oluşturulan dava şerh değil miras davası olacaktır.

Bunun yanında eşlerin beraber yaşadıkları ev, bir eşine kalan miras yolu ile edinilmişse kişiler gerekli nitelikleri taşıması durumunda aile konutu şerhini koydurabilirler. Bir mülkün miras yolu ile edinilmiş olması bu mülkün aile konutu olmasına ya da aile konutu şerhinin koydurulmasına engel değildir. Burada temel nokta ailenin belirtilmiş ev içerisinde ikamet ediyor olmasıdır.

6-) Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi

Aile konutu şerhi kararının konulabilmesi için taraflardan mülkün sahibi olmayan kişinin uygun bir dilekçe ile dava başvurusunda bulunması gerekir. Bu dava içerisinde sunulacak dilekçede bahsi geçen konutun aile konutu olduğu ve aile birlikteliğinin bu ev içerisinde sürdürülmeye devam ettiği belirtilmelidir.

Dilekçeye ek olarak evin içerisinde ikamet eden kişilerin listesinin bulunduğu belge ve evlilik cüzdanı da davaya sunulmalıdır. Bu şekilde aile konutu niteliği tanımlanarak bahsi geçen evin aile konutu olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Mahkeme tarafından incelenen dilekçe sonrasında eğer şerh talebini yalnızca bir eş oluşturmuş ise mülk sahibi eşe talep iletilir. Dilekçenin içerisinde yer alan gerekçelere yönelik olarak dilerse mülk sahibi cevap dilekçesi oluşturabilir.

Oluşturulan dilekçeler doğrultusunda eşlerin ifadeleri ve talepleri değerlendirilir. Haklı bir şekilde dava sonuçlandırılarak karara ulaşılır.

7-) Aile Konutu Şerhli Evin Satılmasına Engel Mi

Aile konutu şerhli evin satılmasına engel mi; aile konutu şerhinin konulması durumunda ev satılabilir ancak evin satılması için her iki eşin de açık rızasının bulunması gerekir. Bunun için bahsi geçen konutun satılmasına yönelik bir dilekçe hazırlanır ve kişiler bu evi satabilir.

Ancak yalnızca eşlerden birinin rızasının olması durumunda evin satılması mümkün değildir. Ailenin bütünlüğü ve eşlerin tasarruf hakkı bulunması nedeni ile aile konutu şerhinin konulmuş olduğu konutlarda her iki eş de söz hakkına sahiptir. Bu durumda evin satılması sonucunda diğer eş razı olmadığını belirterek satılma işleminin geri alınmasını sağlayabilir.

8 ) Aile Konutu Şerhi Tapu İptali Tescil Davası

Aile konutu şerhi tapu iptali tescil davası Aile Mahkemelerince değerlendirilen ve 4787 sayılı Kanun içerisinde yer alan 4.madde uyarınca sonuçlandırılan mahkemelerdir. HMK içerisinde bulunan 12.madde doğrultusunda bu davalar meskenin bulunduğu yer mahkemesi tarafınca kabul edilebilen bu dava türünde asıl amaç tapu maliki olmayan eşten rıza alınmadan yapılan işlemlerin engellenmesidir.

Bu dava, malik sahibi olan eşin diğer eşin rızası olmadan 3.kişilere satış işlemi gerçekleştirilmesi durumunda malik sahibi olmayan eş tarafından düzenlenen dava türüdür. Aile konutu olarak belirtilmiş evin satılması durumunda bu dava sayesinde satış işleminin iptal ettirilerek aile konutunun aile içerisinde kalması sağlanır.

Aile konutu şerhinin iptal edilebilmesi için açılan davalarda kesin bir zaman aşımı bulunmadığı için iyi niyetli kişilerin dava açabilmesi için hakları korunur. Buna göre aile konutu olarak belirtilmiş konutu satın almış olan iyi niyetli üçüncü kişiler herhangi bir davaya konu olmadan 10 yıl geçirdi ise o taşınmazın maliki olarak kabul edilir.

Eğer satın alma işleminin üzerinden 10 yıl geçti ise iyi niyetli kişiye karşı ya da aile konutuna dayalı tapu iptali için bir dava oluşturulması mümkün değildir. Ancak 10 yıl içerisinde oluşturulan davalar neticesinde tapu sahibi olmayan eş, satın alma işlemine rızasının bulunmadığını belirterek gerçekleştirilmiş olan satışın iptalini talep edebilir.

Aile konutuna ilişkin tapu iptali davası içerisinde ispatlanması gereken iki durum şu şekilde değerlendirilir;

 • Eşlerin birlikteliklerine devam ettiklerini sunan geçerli bir evlilik cüzdanı bulunmalıdır. Böylece aile yapısının devam ettiği kanıtlanmalıdır.
 • Bahsi geçen ev içerisinde güncel olarak ikamet eden kişilerin listesi alınmalıdır. Bu sayede konutun bir aile konutu olduğu kanıtlanarak şerh konulabilir.

Aile konutu şerhi ile tapu iptali tescil davası hakkında önceden yapılan davalara ilişkin alınmış emsal kararlar şu şekildedir;

 • Dava içerisinde yapılacak tapu iptali ve tescili, aile konutu şerhinin konulması işlemine ilişkindir. Aile birlikteliği devam eden kişilerin ikamet ettikleri konut içerisinde alacağı kararlar iki eşin de rızasına bağlıdır. Ancak ikamet değişikliği ya da evlilik birlikteliğinin sonlandırılması gibi durumlarda eşlere sağlanan bu haklar kaldırılır.
 • Bu dava içerisinde TMK 194.maddesi kapsamında hak sahibi eşin gerçekleştireceği iradi tasarruflar için uygulama yapılır. Aile konutu olarak değerlendirilen meskenin tapusunun değişmesi durumunda konutun aile konutu niteliği ortadan kalkmaz. Bu durumda malik olmayan eş tasarruf iptal davası açarak satın alma işlemini kaldırabilir. Ancak kişi herhangi bir tasarruf talebinde bulunmaz ise kişinin dava hakkı ortadan kalkacaktır.
 • Dava içerisinde geçerli olarak kabul edilen 4721 sayılı TMK içerisinde yer alan 194/1.maddesine göre, malik olan ya da olmayan eşlerden biri diğerinin rızasını almadan aile konutuna ilişkin olarak; sözleşme iptali, devir, satın alma ya da konut üzerindeki hakları sınırlama gibi işlemler yapamaz.

9-) Aile Konutu Şerhi Yoksa Ev Satılabilir Mi?

Aile konutu şerhi bir konutun içerisinde yaşayan kişilerin malik sahibi ya da kira sözleşmesi sahibi üzerindeki kişinin ailesine yönelik olması durumunda belirlenen şerhtir. Bu şerhin temel amacı aile birlikteliği boyunca bu konutta ikamet eden eşlerin her ikisinin de rızası bulunmadan konutun satılması, kiralanması ya da kira sözleşmesinin iptal edilmesi gibi durumların engellenmesidir.

Aile konutu şerhi yoksa ev satılabilir mi; bahsi geçen ev aile konutu niteliği taşımıyor ise evin satılması malik sahibinin isteği ile gerçekleştirilebilir. Ancak ev aile konutu niteliği taşıyor ise satma işleminin sonrasında malik sahibi olmayan eş tapu iptali davası açabilir.

10-) Kayınpederin Evine Aile Konutu Şerhi Konulur Mu

Tapusu kayınpeder üzerine kayıtlı olan konut içerisinde çift aile birlikteliğini sürdürüyor ise herhangi bir kira ödemiyor olsa dahi kişiler kiracı olarak sayılır. Bu durumda evliliği devam eden çift herhangi bir sözleşme olsun ya da olmasın ikametlerini kayınpederinin evi içerisinde belirterek kiracı statüsü kazanmış olacaktır.

Bu durumda eşler kayınpederin evine aile konutu şerhi koyarak sözleşmenin yalnızca bir eşe dayalı olarak iptal edilmesi engellenir. Ancak eşlerin ikamet adresleri bahsi geçen ev içerisinde değil ise aile konutu niteliği bulunmaz ve şerh konulma işlemi gerçekleştirilemez.

11-) Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Aile konutu içerisinde ikamet eden ve aile birlikteliği devam eden eşlerden birinin ölümü sonucunda sağ kalan eş aile konutunun ve konut içerisindeki eşyaların kendisine özgülenmesini talep edebilir.

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi için oluşturulan dava içerisinde TMK 652.madde içerisinde yer alan “Eşlerden birinin ölmesi sonucunda tereke malları ve eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa sağ kalan eş bunların kendisine miras olması hakkı tanınmasını isteyebilir.” Maddesine ilişkin değerlendirme yapılır.

Miras hukuku içerisinde değerlendirilen bu işlem sayesinde sağ kalan eş tapu sahibi olarak mülkün doğrudan sahibi olarak kabul edilecektir. Bu işlemin ardından ise kişi mülkü ve mülk içerisinde yer alan eşyaları kendi isteği ile satabilir ya da kiralayabilir.

12-) İcra Satışında Aile Konutu Şerhi

Bir konuta icra konulması sırasında o konutun aile konutu olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapılmaz. Aile konutu olarak tanımlanmış konuta eşlerden birinin maddi durumlarına ilişkin icra konulmuş ise aile konutu şerhi bu icra satışının engellenmesine neden olmaz.

13-) Aile Konutu Şerhi İpoteğin Kaldırılması

İpotek, karşılığında ödeme yapılacak bir durum için bir taşınmazın her şartlara karşı ödeme yöntemi olarak gösterilmesini sağlayan yöntemdir. İpoteğin karşılığında alınan borcun ödenmemesi durumunda ev satımı gerçekleştirilerek ödenmemiş borcun tahsil edilmesi sağlanır.

Bu nedenle malik sahibi olan eş herhangi bir borç için aile konutu olarak şerh edilmiş konutu ipotek etmek istiyor ise malik olmayan eşten de rızasını talep etmelidir. Ancak iki eş de açık bir şekilde rıza belirtir ise ipotek yapılması sağlanır.

Eğer malik sahibi olan eş, diğer eşine herhangi bir rıza danışmadan ipotek gerçekleştirir ise, aile konutu şerhi ipoteğin kaldırılması için geçerli bir sebep olarak görülür. Bu durumda eş, ipotek işlemine rızasının olmadığını belirterek dava açabilir ve ipoteğin kaldırılmasını sağlayabilir.

14-) Aile Konutunun Haczedilmezliği

Aile konutunun haczedilmezliği hakkında doğrudan bir düzenleme yer almasa da İİK madde 82, b.12 içerisinde yer alan açıklamalar gereğince bir aile konutu olarak nitelendirilmiş konutun haciz edilemeyeceğine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Bir konutun haciz için söz konusu olabilmesi için ilk olarak münasip ev olarak değerlendirilmesi gerekir. Eğer kişinin ailesi ile yaşadığı ev haciz için münasip ev olarka görülüyor ise evin aile konutu olup olmadığına bakılması gerekir.

TMK içerisinde yer alan madde 19 kapsamınca aile konutu içerisinde yaşayan tüm kişilerin barınma güvenceleri sağlanmıştır. Bu nedenle aile konutu olarak değerlendirilen konutun satışa çıkarılması durumunda borcun sahibi olmayan eş tarafından satış ve aile konutunun haczi durdurulabilir.

TMK 194.madde hükmü içerisinde aile konutunun kaybına sonuç doğuracak eylemlerin ardından aile içerisinde bulunan ve konutta ikamet eden kişilerin barınma tehlikesi yaşayacağına yöneliktir. Buna bağlı olarak malik olmayan eşin rızası alınmadan herhangi bir konutu kaybedecek eylem yapılamaz ya da yaptırılamaz.

Aile konutunun haczedilmesi durumunda 7 gün içerisinde İcra Mahkemelerine gidilerek bu haczin kaldırılmasına yönelik bir itiraz oluşturulabilir.

15-) Aile Konutu Satılamaz Yargıtay Kararları

Aile konutu satılamaz Yargıtay kararları içerisinde alınan temel kararlara yönelik yapılan incelemelerde Yargıtay kararlarının hangi koşullar içerisinde değerlendirildiği ve alındığına yönelik bazı sonuçlara ulaşılabilir;

 • Ailenin devamlılığı: Aile konutu şerhi nedeni ile açılacak davalarda evlilik birlikteliğinin devam ediyor olması gerekir. Dava süresince eşlerden birinin ölmesi, boşanma ya da benzeri durumlar ile evlilik sonlanırsa aile konutu niteliği ortadan kalkacaktır.
 • Dava içerisinde belirtilen gerekçeler: Eğer dava içerisinde çiftlerin evliliği devam ediyor olarak ispatlanır ise davada haklı görülen taraf aile konutu içerisinde ikamet eden taraf olacaktır.
 • Aile konutunun nasıl değerlendirildiği: Aile konutu olarak kabul edilen meskenin ne amaç ile satıldığı ya da kayıp edildiği önemlidir. Yalnızca icra nedeni ile yapılan satışlarda konutun aile konutu olarak değerlendirilmesi geçerli bir neden olmayacaktır. Bunun dışında eşlerden birinin rızası olmadan satış, kiralama, ipotek ve benzeri işlemlerin yapılmış olması durumunda gerçekleştirilmiş işlem iptal edilebilir.
 • Mesken sahibi olmayan eşin rızası: Aile konutu olarak değerlendirilen bir konut hakkında yapılacak işlemlerde, işlem öncesinde eşin açık rızasının alınması gerekir. Aksi takdirde eşe danışılmadan gerçekleştirilen işlemlerde aile konutu şerhi nedeni ile yapılan işlemin iptal edildiği görülür.

16-) Aile Konutu Şerhi Dilekçe Örneği

Aile konutu şerhi nedeni ile açılacak davalarda, davacı olan tarafın gerekli şartlara uygun nitelikte dilekçe hazırlaması gerekir. Bu dilekçe için örnek olarak şu adımlar uygulanmalıdır;

 • Dilekçenin en üst bölümüne “……. (İL) TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE” başlığı atılarak dilekçeye başlanması gerekir.
 • Başlığın altında yer alan bölüme sırası ile “Aile konutu şerhi koydurmak isteyen adı soyadı ve TC kimlik numarası, adresi ve konu” yazılmalıdır.
 • Konu bölümünde yapılan açıklamaya “Medeni Kanun’un uyarınca meskene aile konutu şerhinin konulması” olarak yazılabilir.
 • Yukarıdaki bilgilerin yazılmasının ardından açıklamalar bölümüne geçilir. Açıklamalar bölümünde mutlaka geçmesi gereken konular; tapunun bulunduğu açık adres, tapunun kayıtlı olduğu kişi ve bu taşınmazda aile olarak bu kişilerin ikamet ettiğidir.
 • Daha sonra hukuki sebepler gösterilerek ek belgeler ile beraber netice ve talepler bölümünde aile konutu şerhi talep edildiği belirtilir.

Hazırlanan dilekçenin profesyonel nitelikte olması gerekir. Bu nedenle dilekçe yazılması sırasında avukat yardımı alarak davanızın çok daha kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz.

17-) Aile Konutu Şerhi Davası Görevli Mahkeme

Aile konutu şerhi davası görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Taşınmazın bulunduğu adrese yönelik hizmet sağlayan Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak aile konutu şerhinin belirlenmesi sağlanabilir.

Aile Mahkemelerinin bulunmadığı illerde ise kişiler aynı yükümlülük ile görevlendirilmiş Asliye Mahkemelerine başvuruda bulunabilir. Başvuru sırasında gerekli evrakların eksiksiz bir biçimde teslim edilmesi önemlidir.

18-) Aile Konutu Şerhi E-Devlet

Aile konutu şerhi taşınmaz üzerinde kiracı ya da malik sahibi olan eşin yanında diğer eşin de söz hakkı sahibini olması ile barınma hakkını koruyan bir düzenlemelidir. Bu düzenleme kapsamında, malik sahibi olmayan eş bildirim yaparak evin aile konutu olduğuna ilişkin bir açıklama yapabilir.

Aile konutu şerhi e-devlet üzerinden de bildirilebilir. Bu durumda uygulanması gereken adımlar şu şekildedir;

 • İlk önce e-devlet sistemine başarılı bir şekilde giriş işlemi gerçekleştirilir.
 • Daha sonra arama bölümüne “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” yazılarak genel müdürlüğün bölümüne giriş yapılır.
 • Önünüze açılan sayfada yer alan seçenekler içerisinde bulunan “Web tapu işlemleri” seçeneğini seçmeniz gerekir.
 • Yapılan bu işlemin ardından karşınıza yeni bir sayfa açılır. Burada yer alan “Uygulamaya git” yazılı mavi butona basabilirsiniz.
 • Uygulamanın açılmasının ardından karşınıza yeni bir sekme açılır. Bu sekmede öncelikle başarılı bir şekilde giriş yapmanız beklenir.
 • Yapılan giriş işleminin ardından sahip olduğunuz ve içerisine konu olduğunuz tüm tapuları görebilirsiniz.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu aile konutu şehri davasının açılabilmesi için UYAP sistemine yani avukatların kullanabildiği sisteme giriş yapılması gerekir. Bu nedenle davanın açılabilmesi için mahkemelere ya da avukatlara başvuruda bulunulması gerekir.

19-) Aile Konutu Şerhi Satışa Engel Mi

Aile konutu şerhi, bir konut içerisinde yaşayan kişilerin aile olduğuna ilişkin yapılan bildirim ile elde edilen haklardır. Bu haklar içerisinde yer alan bir hak ise malik sahibinin yanında malik sahibi olmayan eşin de satım ya da kiralama gibi işlemlerde söz hakkı olmasıdır.

Aile konutu şerhi satışa engel mi; eğer yalnızca malik sahibi eş satış işlemi gerçekleştirmek istiyorsa engeldir. Ancak her iki eşin de rızasının olması durumunda aile konutu şerhinin bulunuyor olması satışı engellemeyecektir. Aile şerhi konutu olan evler satılamaz yönünde herhangi bir açıklama ya da düzenleme bulunmaz.

Eğer tapu sahibi olan eş aile konutunu satmış ise tapu üzerinde ismi bulunmayan eş 10 yıl içerisinde dava açarak gerçekleştirilmiş olan satış işleminde kendi rızasının olmadığını belirtebilir. Tapu üzerinde ismi bulunmayan eşin haklı bulunmasının ardından gerçekleştirilmiş olan satış işlemi iptal edilerek evin yeniden aileye tahsil edilmesi sağlanır.

Evin üçüncü kişilere satılması durumunda eğer malik sahibi olmayan eşin de rızası bulunuyor ise yalnızca satış işleminin gerçekleştirilmesi o konutun aile konutu olmasını bozmaz. Herhangi bir taşınma işlemi yapılmaz ise konutta bulunan aile kiracı aile konutu haklarına sahip olarak devam eder.

20-) Aile Konutu Şerhi Haciz – Aile Konutu Şerhi Olan Ev Haczedilebilir Mi

Haciz, ödenmemiş borç sonucunda borçlunun ödemesi gereken tutar kadar ev, eşya ya da araba gibi değerli varlıklarının satılması ve alacaklının alması gereken ödemeyi alması için gerçekleştirilen bir işlemdir.

Aile konutu şerhinin bulunduğu bir taşınmaz, borçlunun haciz için kabul edilebilecek mallarından kabul edilse dahi haciz işlemi gerçekleştirilemez. Bunun temel nedeni evin haczedilmesi durumunda borçlunun yanında ailesinin barınma güvenliği tehdidi ile karşılaşacak olmasıdır.

Herhangi bir nedenle aile konutu haciz edilirse, borcun yükümlüsü olmayan eş aile konutu şerhi nedeni ile haczin kaldırılması sağlanabilir. Burada önemli olan konu, hacze konu olan evin aile konutu olması niteliklerini karşılıyor olmasıdır.

21-) Aile Konutu Şerhi Konulması

Aile konutu şerhi konulması için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir;

 • Malik sahibi olmayan eş, bu şerhin konulması için detaylı bir şekilde hazırlanmış dilekçe oluşturmalıdır.
 • Dilekçenin yanında nüfus müdürlüğüne gidilerek konut içerisinde yaşayan kişilerin ailesi olduğuna ilişkin bir belge almalıdır.
 • Daha sonra evlilik cüzdanı ve diğer belgeler ile beraber konutun bulunduğu adrese yönelik hizmet sağlayan Aile Mahkemelerine giderek dava başvurusunda bulunması gerekir.

Yapılan incelemelerin sonucunda konutun aile konutu olduğuna karar verilerek bu konut için şerh koyulur. Bunun ardından ev içerisinde ikamet eden iki eşin de ev ve ev üzerine yapılan maddi işlemlerde hakkı bulunur.

Bir konutun aile konutu olarak belirlenmesinin ardından, konut içerisinde ikamet eden ancak tapunun sahibi olmayan eş evin satılması, kiralanması ya da ipoteğe konu edilmesi gibi konularda tasarruf hakkına sahiptir. Yani her iki eşin de rızası sağlanmadan tapunun değiştirilmesi ya da ipotek edilmesi gibi durumlar söz konusu olamaz.

Eğer bahsi geçen konut, eşin rızası olmadan herhangi bir nedenle kaybedilmiş ise TMK 199 ve 194.maddeler uyarınca şerh sahibi olan eşin dava açma hakkı bulunur. Evlilik yükümlülüklerini sağlayamama ve evli olunan kişinin barınma hakkını elinden alma gibi gerekçeler nedeni ile tapu sahibi olmayan kişi gerçekleştirilmiş işlemin iptal edilmesini talep edebilir.

22-) Aile Konutu Şerhi İçin Gerekli Evraklar

Aile konutu şerhi için gerekli evraklar şu şekildedir;

 • Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayacak belge alınmalıdır. Bu belge için var olan adreste ikamet eden kişilerin listesi adres ile beraber nüfus müdürlüklerinden ya da muhtarlıklardan alınabilir.
 • İstenen şerh talebine ilişkin malın, bahsedilen niteliklere uygun olduğunu göstermek için tapu ve kadastro tarafınca yapılmış tespit alınmalıdır. Bunun için tapunun adresi, tapu sahibi ve benzeri bilgilere ulaşılmalıdır.
 • Şerh işleminde bulunan eşin, bahsi geçen tapu üzerindeki kişi ile eş olduğunu kanıtlayan evlilik cüzdanı ve nüfus kaydı verilmelidir.
 • Talepte bulunan kişinin TC kimlik numarası, kimliği ve vesikalık fotoğrafı bulunmalıdır.
 • Kişinin istemini dile getirdiği, kişi tarafınca ya da vekilince hazırlanmış dilekçe evraklar içerisinde en önemli yere sahiptir. Dilekçenin içerisinde yer alan bilgiler davanın temel taşları olarak kabul edileceği için içerisinde yer alan bilgilerin mutlaka eksiksiz ve doğru olması gerekir.

23-) Aile Konutu Şerhi Boşanma İle Kalkar Mı

Aile konutu şerhi boşanma ile kalkar mı; aile konuru şerhi yalnızca evliliği devam eden ve aynı ev içerisinde yaşayan aileler için verilen bir korumadır. Boşanma, ölüm ya da benzeri nedenler ile evlilik sonlanır ise aile konutu şerhinin de bozulması gerekecektir.

Bu nedenle boşanma sonrasında aile bütünlüğü bozulmuş olacağı için şerh kaldırılacaktır. Tapu sahibi olmayan eş, boşanma işlemi ile beraber bahsi geçen tapu hakkında herhangi bir hakka sahip olmayacaktır.

24-) Aile Konutu Şerhi Şartları

Aile konutu şerhi konulabilmesi için kişilerin bazı ispatlara ihtiyacı vardır. Bu ispatlar, şerhin konulması için temel şartları kapsar.

 • Evliliğin mutlaka devam ediyor olması gerekir. Evliliğin ölüm, boşanma ya da benzeri bir neden ile bitirilmesi durumunda bu şerhten bahsedilmesi mümkün değildir.
 • Mülkün içerisinde ikamet olarak hem mülk sahibi eş hem de malik olmayan eş beraber yaşıyor olmalıdır. Eğer çiftin çocukları var ise ve başka bir konutta yaşıyor ise bu durum o evin aile konutu olması niteliğini bozmaz. Önemli olan iki eşin de mülkün ikametinde yaşıyor olması gerekir.
 • Tapu üzerindeki isim kişinin eşine ait olmalıdır. Tapu kişinin babası, annesi ya da kardeşi gibi kendisi dışında bir başkasının üzerine ise kişiler kiracı olarak nitelendirilecektir. Bu durumda ise var olan kira sözleşmesi ya da sözlü anlaşma üzerinde kişinin hakları olacaktır.
 • Evin bir aile konutu olduğunu sunacak belgelere ihtiyaç duyulur. Bunun için ilçe nüfus müdürlüğüne gidilerek ev adresi içerisinde ikamet eden kişilerin listesine ulaşılmalıdır.
 • Bu davanın açılabilmesi için yalnızca tek bir eşin başvuruda bulunması yeterlidir. Eğer dava değerlendirilmesi sonucunda tapu sahibi olmayan eşe şerh hakkı tanınır ise bu sonuca ilişkin durum tapu sahibi olan eşe iletilir.

25-) Aile Konutu Şerhi Olan Ev Kiraya Verilebilir Mi

Aile konutu şerhi olan ev kiraya verilebilir mi; eğer mülk sahibi olmayan eşin de açık bir şekilde rızası alındıysa evin kiraya verilmesinde herhangi bir problem yoktur. Ancak eşe danışılmadan ya da rızası olmadan kiralama işleminin gerçekleştirilmesi yasal olarak uygun değildir.

Kiralama işlemi için ailenin evi terk etmesi gerekeceği için tapu sahibi olmayan eş şerh sayesinde evi terk etmek istemediğine dair bir kararda bulunabilir. Eğer eşin rızası bulunmuyor ise ailenin evden ayrılması ve kiracıya verilmesi sağlanamaz.

Aile, tapu sahibi olmayan eşin rızası olmadan evden çıkmış ise rızası olmayan eş mahkemeye giderek dava açılmasını sağlayabilir. Açılan dava sonucunda eş haklı olarak bulunursa kiracının evden çıkması ve ailenin yeninden aile konutu içerisinde yaşaması sağlanır.

26-) Aile Konutu Şerhi Süresi

Belirli bir taşınmaz için aile konutu şerhi konulmuş ise bu şerhin bitimi belirli bir süre içerisinde olmaz. Eşlerin birlikteliği süresince bu şerh geçerli olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlar bu şerhin iptal edilmesi yani şerhin kaldırılması için geçerli olarak değerlendirilir;

 • Evliliğin sonlanması: Boşanma ya da ölüm gibi nedenler ile evliliğin sonlanması durumunda şerh ortadan kalkar.
 • Taşınma: Yeni bir ev alınması ve benzeri gibi durumlarda çift evden taşınıp başka bir ev içerisinde ikamet etmeye başlar ise şerh diğer evin adresi için yaptırılmalıdır. Bu durumda eski evdeki şerh kaldırılacaktır.
 • Eşlerin farklı adreslerde ikamet etmesi: Bazı durumlarda eşler farklı adreslerde ikamet etmek zorunda olabilir. Eşlerden birinin ikametinin değişmesi durumunda bu şerh kaldırılacaktır.
 • Çiftin isteği: Çiftler tüm aile konutu niteliğini taşıyor olsa da mülk sahibi olmayan eşin isteği doğrultusunda şerh ortadan kaldırılabilir. Şerhin konulması ya da kaldırılması zorunlu bir işlem olmadığı için eşler istedikleri zaman şerh talebinde bulunabilir ya da şerhi kaldırabilir.
 • Eşlerden birinin ölmesi: Eşlerden mülk sahibi olan kişi ölürse sağ kalan eş mülkün kendine tahsil edilmesini teklif etme hakkına sahiptir. Eğer mülk sahibi sağ olan kişi ise diğer eş öldüğü için ev üzerinde tanınan şerhi kaldırılacaktır.

27-) Aile Konutu Şerhi Mk 199

Aile konutu şerhi farklı kanunlar içerisinde yer alan farklı açıklamalar ile evliliğin farklı yönlerinden değerlendirilmesi ile çeşitli anlamlara sahiptir. Medeni Kanun 199.madde içerisinde yer alan açıklamaya göre;

 • Bir evliliğin ardından aile içerisinde ekonomik varlığın korunması ve mali yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekir.
 • Bu nedenle evlilik içerisinde yapılan alım, satım ve kiralama gibi maddi konularda eşlerin kendi tasarruflarını ve rızalarını korumaları gerekir.
 • Eğer bir eş, herhangi bir mal varlığı üzerinde değişiklik yapmak ister ise ancak diğer eşinin rızası ya da onun tarafından belirlenmiş tasarruf mal varlığıyla gerçekleştirmesi gerekir.
 • Eğer eşlerden biri var olan taşınmaz üzerinden diğerinin yetkisini kaldırır ise resen durumun şerh edilmesine karar verecektir.

28-) Aile Konutu Şerhi İhalenin Feshi

İhale, icraya söz konu olan bir değerli mal ya da varlığın değer olarak belirlenmesi sırasında kullanılan bir yöntemdir. Aile konutu şerhi olan bir taşınmazın icra ya da haciz için uygun şartları taşıyor olsa dahi konutun aileden alınması mümkün olan bir konu değildir.

Yalnızca borçlu değil borçlunun ailesini de etkileyecek bu durumda, aile için barınma tehdidi ve benzeri durumlar ortaya çıkacağı için söz konusu olan taşınmaz için ihalenin feshini talep edebilir. Bu talep, borçlu olmayan eş tarafından iletilmelidir.

29-) Aile Konutu Şerhi Masrafı

Aile konutu şerhinin konulabilmesi için ilk olarak kişilerin ilgili Aile Mahkemesine başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru sırasında ise kişilerin genel olarak evrakları teslim etmesi yeterlidir.

Aile konutu şerhinin alınması için yapılan bu davada kişilerden herhangi bir masraf ya da harç alınmaz. Bu şerh, eşlerin arasında tasarruf hakkının sağlanması ve benzeri hakların elde edilerek aile olmanın yükümlülüklerini sağlamaları amacıyla düzenlenmiştir. Bu nedenle bu dava türü tapu harcı ve döner sermayeden ayrı tutulur.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu işlem, kişilerin temel haklarını kapsadığı için hızlı bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması sağlanır. Tapu sahibi olmayan eşin barınma ve barındığı alan içerisindeki haklarının korunmasını amaçlayan dava ile evliliğin yükümlülüklerinin tamamlanması amaçlanır.

30-) Aile Konutu Şerhi Zorunlu Mu

Aile konutu şerhi zorunlu mu; TMK içerisinde yer alan kanunlardan yararlanmak ve tapu üzerinde eşit haklara sahip olmak için mutlaka bu şerhin konulmuş olması şartı aranır.

Bu şerhin tapu kütüğüne konulması ile beraber, mülk sahibi olan eş konut içerisinde ikamet eden diğer eşin rızası olmadan satma, kiralama ya da benzeri konuta ilişkin işlemleri gerçekleştiremez.

Ancak şerhin alınması zorunlu değildir. Eşler kendi arasında sözlü anlaşma yolu ile birbirlerinin tasarruf hakkını ihmal etmiyor ise bu şehrin alınmasına gerek yoktur. Ancak eşlerden biri bir diğerinin haklarını kısıtlar ise bu şerh dilenilen herhangi bir zamanda alınabilir.

31-) Aile Konutu Şerhi Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi için oluşturulmuş olan davada söz konusu olan taşınmaz aile konutu olarak nitelendirilmiş ise ortaklığın giderilmesine engel olmasına teşkil eder. Tapu kütüğü üzerine şerhi almış olan eş bu konutun kaybedilmesi durumunda ailenin temel ihtiyacı olan barınmanın tehlikeye girmesinden yararlanarak TMK içerisinde belirtilmiş 194.maddeye göre ortaklığın giderilmesine engel olabilir.

32-) Aile Konutu Şerhi Konulması (Çekişmeli)

Taşınmaz içerisinde yaşayan eşlerden birinin Aile Mahkemelerine başvurarak bahsi geçen taşınmaza yönelik aile konutu şehri konulmasını talep edebilir. Bu talep karşısında mülkün asıl sahibi olan eş bu durumun kötü niyetli olduğuna ilişkin itiraz belirterek davanın iptal edilmesini savunabilir.

Aile konutu şerhi konulması çekişmeli olarak mahkeme tarafından değerlendirilebilir. Bu durumda mahkeme, bu duruma itiraz eden mülk sahibinin yapılan işlemin kötü niyetli olduğunu ispatlaması gerekir.

Bu dava içerisinde çekişme konusu olan durum bahsi geçen konutun aile konutu olup olmadığına yöneliktir. Davanın ve kararın iptal edilmesini savunan taraf, dava konusu olan konutun aile konutu olmadığını ispat etmesi beklenir.

Yapılan ispatlar sonucunda her iki tarafın da cevaplarının değerlendirilmesi yapılarak karara ulaşılması sağlanır. Alınan kararın ardından, alınmış kararın haksız olduğunu düşünen taraf itiraz dilekçesi yazarak itirazının nedenlerini net bir şekilde açıklamalıdır. İtirazın değerlendirilmesi mahkeme tarafından yapılarak kesin ve gerekçeli sonuca ulaşılır.

33-) Aile Konutu Şerhi Avukat

Aile konutu şerhinin alınabilmesi için geçerli kanunların ve hangi kanun üzerinde dava açılacağına ilişkin desteğin elde edilebilmesi için avukatlara başvurulması gerekir. Özellikle çekişmeli olarak görülen davalarda ya da itirazı sağlanarak yeniden incelemesi yapılan durumlarda avukat yardımı almak davanızın sizin lehinize sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Aile konutu şerhinin alınması için kişilerin avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak avukat ile gerçekleştirilen davalar çok daha profesyonel olduğu için davanızın lehinize ve kısa sürmesi için avukatlık hizmetinden yararlanmanız tavsiye edilir.

34-) Aile Konutu Şerhi Cevap Dilekçesi

Aile konutu şerhi, bahsi geçen mülkün sahibi olmayan eş tarafından mülk sahibi eşe karşı açılan dava türüdür. Bu davanın asıl amacı, ailenin ikamet ettiği evin üzerindeki hakların eşler arasında korunmasıdır. Eş, bu davayı açarak tasarruf ve iptal talepleri hakkına sahip olabilecektir.

Bazı durumlarda ise tapu sahibi olan eş, bu davanın kötü niyetli ya da haksız yere yapıldığı konusunda bir görüş edinebilir. Bu durumda malik sahibi eş, aile konutu şerhi cevap dilekçesi düzenleyerek kendi açıklamaları ile bu davanın haksız yere yapıldığını savunabilir.

Yazılan bu cevap dilekçesinin ardından iki tarafın da sunduğu deliller göz önünde bulundurularak davanın sonuçlandırılması sağlanır. Cevap dilekçesinin ardından alınmış olan karar gerekçeli ve kesin karar olarak değerlendirilir.

35-) Aile Konutu Şerhi E Devlette Görünür Mü

Günümüzde e-devlet içerisinde birçok hizmet gerçekleştirilebildiği gibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de e-devlet içerisinde yer alır. Aile konutu olması nedeniyle tapu kütüğü üzerine şerh konulması durumunda genel müdürlük gerekli girişleri yaparak eşlerin ev üzerinde eşit haklara sahip olması sağlanır.

Dava sonucunda elde edilen bu hak ve şerh, e-devlet içerisinde yer alan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” “Web tapu işlemleri” bölümünde görülebilir. Ayrıca kişiler burada kendi üzerlerine kayıtlı tüm tapuları görme hakkına sahip olacaktır.

36-) Paylı Mülkiyette Aile Konutu Şerhi

Paylı mülkiyet, tapu üzerinde yer alan bilgilere göre tapu haklarının belirli oranlar ile eşlere verilmesi ile elde edilmiş mülkiyet türüdür. Yani bu mülkiyet içerisinde her iki taraf da anlaşılmış olan pay kadar geçerli haklara sahiptir. Ekstra bir hak durumunun tapu kütüğüne iletilmesine gerek yoktur.

Paylı mülkiyette aile konutu şerhi konulmasına ya da bu şerhin belirtilmesine gerek yoktur. Bunun temel nedeni, tapu üzerinde belirtilmiş olan hakların diğer eşin rızası olmadan ihlal edilemeyeceğine yönelik elde edilmiş olan yasal haklardır.

37-) Aile Konutu Şerhi Cebri İcra

İcra, herhangi bir borcun ödenmemesinden kaynaklı oluşan borcun her iki eşin de rızasına ihtiyaç duyulmadan konutun satılması ve borcun elde edilmesi için kullanılabilir. İcraya konu olan konutun alınmasında ise bu konutun aile konutu olup olmaması icranın bozulması için geçerli bir neden değildir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 2017 yılında alınan kararlara göre düzenlenen kurallarda cebri icra ile yapılan satışlar içerisinde konut, aile konutu niteliğini yitirir.

38-) Aile Konutu Şerhi Olan Ev İcra Yoluyla Satılır Mi

Aile konutu şerhi, tapu sahibi olan eş ile malik olmayan eşin aynı ev içerisinde belirli bir adreste yaşadığını sunarak ev ile ilgili yapılacak satma ya da kiralama gibi işlemlerde malik olmayan eşin de tasarruf hakkının korunmasını sağlar.

Bu şerh dahilinde ipotek, satma ya da haciz gibi işlemlerin engellenmesi sağlanabilir. Ancak bir evin herhangi bir borçtan kaynaklı icra edilmesi ve bu yolla satılması için aile konutu olması göz önünde bulundurulamaz.

39-) Aile Konutu Şerhi Banka İpotek

Aile konutu şerhi sayesinde bahsi geçen ev ile ilgili alınacak maddi konulara ilişkin kararlarda iki eşin de açık rızasının bulunması gerekir. Bahsi geçen aile konutu, herhangi bir kredi çekme ya da borçlanma işlemi için bankaya ipotek olarak gösterilecek ise eşin rızasının alınması gerekir.

Eğer mülk sahibi eş herhangi bir rıza alma girişimine bulunmadan söz konusu evin ipotek olarak gösterilmesini sağlamış ise mülk sahibi olmayan eş aile konutu şerhini temel olarak göstererek bankanın ipotek izninin alınmasını engelleyebilir.

İpotek edilmiş bir ürünün temel olarak anlamı, ipotek karşılığında alınmış olan borç eğer ödenemez ise ipotek edilmiş ürüne banka tarafından el konulmasıdır.

40-) Aile Konutu Şerhi Davasında Yetkili Mahkeme

Aile konutu şerhi davasında yetkili mahkeme eşlerin ikametinin bulunduğu yerleşim yerinin mahkemesidir. Yani ikamet içerisinde hangi mahkeme türü hizmet gösteriyor ise o mahkemeye istemde bulunabilir.

Ancak bu dava türünün isteminde görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Bu nedenle başvurular Aile Mahkemelerine ya da yetkili mahkemelere yapılabilir.

41-) Aile Konutu Şerhi Ve İpotek

İpotek, bankadan alınan bir borcun ödenememesi durumunda banka tarafından kabul edilecek taşınmaz ya da değerli mallardır. Bir bankadan borcun alınabilmesi için kişi borç alım sırasında kendi değerli malını ipotek olarak göstererek borca karşı teminat sağlar.

İpotek amacıyla ortaya konulan değerli mal, kişinin kendi ailesinin ikamet ettiği ev ise burada aile konutu şerhinin ortaya çıkması neden olabilir. Aile konutu şerhiyle tapu sahibi olan eş ile tapunun sahibi olmayan eşin tapu hakkında eşit şartlara sahip olması sağlanır.

Eğer tapu sahibi olmayan eşten herhangi bir rıza alınmadan aile konutu olarak tanımlanmış ev ipoteğe konulur ise tapu sahibi olmayan eşin bu ipotek kararını iptal etme hakkı bulunuyor.

42-) Aile Konutu Şerhi İpotek Fekki

İpotek edilmiş bir ev, aile kontu niteliğine uygun ise ve tapu sahibi olmayan eş tarafından şerh alınmış ise tapu sahibi olmayan eş ipoteğin kaldırılmasını talep edebilir. Hangi durumlarda eş ipotek fekki başvurusunda bulunabilir;

 • İpoteğin eşin rızası alınmadan ya da eşe sorulmadan gerçekleştirilmiş olması gerekir. Eğer tapu sahibi olmayan eş ipotek işlemi için rızası olduğunu belirtir ise bu kararın sonradan değiştirilmesi mümkün değildir.
 • Bahsi geçen evin aile konutu olma niteliği taşıyor olması gerekir. Ailenin ikamet etmediği bir adres için eşin rızası şartı aranmayabilir.
 • Bankanın iyi niyeti / kötü niyeti değerlendirilir. İpotek işleminde banka kötü niyetli davranışlar sergiliyor ise ipoteğin aile konutu şerhinin kullanarak kaldırılması mümkün görülür.

43-) Aile Konutu Şerhi Vekaletname Örneği

Aile konutu şerhi davası için sizin değil de avukatınızın işlem yapabilmesini istiyorsanız ilk olarak avukatınıza vekalet vermeniz gerekecektir. Bu vekalet için ise kendinizin bir vekaletname dilekçesi yazması gerekir.

Yazılacak vekaletname için örnek şu şekilde olabilir;

 • İlk olarak dilekçenin en üst bölümüne “VEKALETNAME” başlığı atılır. Başlık altına vekil eden adı soyadı, TC kimlik numarası ve adresi yazılır. Daha sonra vekil olan kişinin kayıtlı olduğu baro ve adı soyadı yazılır.
 • Açıklama bölümüne geçerek vekil olacak kişinin hangi amaçlarla kim tarafından açılacağı davalar hakkında vekalet sahibi olacağı, hangi konularda yetkili olacağı konusunda derin bir açıklama yapılır. Açıklama bölümü kişinin durumu ve davasına yönelik değişiklik gösterebilir.
 • Yapılan açıklamaların sonunda dilekçe notere iletilerek noter tarafından onaylanması sağlanır.

Vekalet işlemleri yalnızca noter tarafından onaylanarak gerçekleştirilebilir. Noterden onaylanmamış vekaletname dilekçeleri ve işlemleri geçersiz olarak kabul edilir.

44-) Aile Konutu Şerhi Davası Harç

Aile konutu şerhi, eşlerin evlilik ile yükümlü oldukları tasarruf hakkının sağlanması yanında ailenin ikamet ettiği ev hakkında eşlerin herhangi bir mahcubiyet ile karşılaşmaması için yapılmış düzenlemedir.

Bu nedenle bu davalar için yapılan başvurularda herhangi bir harç ya da masraf ücreti alınmaz. Bu davalar ücretsiz olarak yönetilir ve sonuçlandırılır.

45-) Aile Konutu Şerhi Vekalet Ücreti

Aile konutu şerhi vekalet ücreti, anlaşma sağladığınız avukatınız tarafınızdan belirlenecek azami ücrettir. Burada belirlenecek ücretinizde avukatın göstereceği çaba, emek, profesyonelliği ve davanız için sunduğu çözümler temel olarak alınır.

46-) Aile Konutu Şerhi Örneği

Aile konutu şerhi, eşlerden birinin mülk sahibi olduğu ev içerisinde her iki eş ikamet ediyor ise mülk sahibi olmayan eş tarafından alınan ve kişilerin mülkte tasarruf hakkının kısıtlanmasını engellemek amacıyla oluşturulmuş düzenlemedir.

Bu şerhin alınabilmesi için öncelikle gerekli şartların karşılanması ve dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçenin örneği şu şekildedir;

 • İlk olarak davacının kişisel bilgileri ve adresi yazılır. Daha sonra dilekçenin konusu belirtilir.
 • Açıklamalar bölümüne geçilerek taşınmazın bulunduğu tapu üzerinde yazılı açık adres belirtilir. Bu adres içerisinde aile olarak ikamet ettiklerine yer verilir.
 • Açıklamalar içerisinde yer edilmiş bilgiler ekstra belgeler ile desteklenmelidir. Evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği ve benzeri belgeler burada eklenmelidir.
 • Son olarak kişinin talebi net bir şekilde belirtilir. Böylece dilekçenin tamamlanması sağlanır.

Bu dilekçenin oluşturulması için avukat tarafından yardım alınabilir. Böylece yaptığınız dava başvurusu çok daha çabuk incelenerek sonuçlandırılabilir.

47-) Aile Konutu Şerhi Başvurusu

Aile konutu şerhi başvurusu yapmak isteyen kişiler, tapunun açık adresinin bulunduğu alandaki yer mahkemesine başvuruda bulunabilir. Başvuru sırasında bazı belgelerin sunulması gerekir;

 • Evlilik cüzdanı ya da çiftlerin evli olduğunu kanıtlayan onaylayan belge mutlaka bulunmalıdır. Bu belge tapu sahibi ile başvuru yapan kişinin evli olduğunu kanıtlamak için kullanılır.
 • Nüfus müdürlüğünden belirtilmiş adreste kimlerin ikamet ettiğine ilişkin belge alınmalıdır. Bu sayede söz konusu çiftin aynı adreste yaşadığını belirtir.

Bu belgelerin yanında kişinin evliliğinin devam etmesi gerekir. Evlilikleri sonlanmış çiftlerin herhangi bir başvuruda bulunması mümkün değildir.

48-) Aile Konutu Şerhi İkametgah

Aile konutu şerhi için başvuru yapılacak ise kişilerin ikamet belgesine sahip olması son derece önemlidir. Bu şerhin sağlanabilmesi için beklenen şartlardan biri, malik sahibi eş ile malik sahibi olmayan eşin aynı ev içerisinde ikamet ediyor olması gerekir.

Bu nedenle başvuru yapılmadan önce şerh başvurusunda bulunacak kişinin nüfus müdürlüğüne giderek tapu adresinin bulunduğu yerde ikamet eden kişilerin listesini ve kendi ikametgahını hazır hale getirmelidir.

İkametgah adresi aynı olmayan ya da ikametgahı belirtilmiş adreste bulunmayan kişiler evli olsa ve aynı evde yaşasa dahi şerh başvurusunda bulunamayacaktır.

49-) Aile Konutu Şerhi Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz zenginleşme, herhangi haklı bir neden ya da mala sahip olmadan başkasının malından sebepsiz olarak zenginleşmesidir. Bu durumda zenginleşen kişi belirli bir nedene bağlı olmadan kendi mal varlığında artış yaşar.

Aile konutu şerhi sebepsiz zenginleşme ise ailenin ikamet ettiği konutun zenginleşme aracı olarak kullanılması durumunda görülür. Burada mülk sahibi olmayan eşin tasarruf hakkı ihlal edildiği için kişi eşinin haklarını ihlal ederek zenginleşmiş olacaktır.

Mülk sahibi eşin rızası olmadan yapılan bu zenginleşme işleminin sonrasında mülk sahibi olmayan eş aile konutu şerhinin kanıt olarak gösterilmesini sağlayarak yapılmış olan bu işlemin iptal edilmesini sağlayabilir.

50-) Arsa Üzerine Aile Konutu Şerhi

Arsa üzerine ile konutu şerhi şu şekilde belirlenir; eşlerden birinin tapu sahibi olduğu bir arsa varsa ve bu arsa üzerine konut olarak bir inşa yapılmış ise burası artık bir arsa değil konut olarak değerlendirilir. Yapılmış olan inşanın yasal yollarla ya da kaçak olarak yapılmış olması burada göz önünde bulundurulmaz.

Konut olarak belirlenmiş bu arsa üzerindeki yapının içerisinde ise tapu sahibi ve eşi yaşıyor ise tapu sahibi olmayan eş aile konutu şerhine başvuruda bulunarak kendi haklarını koruyabilir.

Ancak söz konusu durumda resmi olarak bir konut için tapu bulunmadığından kaynaklı aile konutu şerhinin arsa tapusuna işlenmesi beklenir.

51-) Aile Konutu Şerhi İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpotek, bir bankadan alınan borç sırasında borcun ödenmesine teminat olarak bir taşınmazın ya da değerli ürünün bankaya gösterilmesi işlemidir. Borcun alınabilmesi için bankaya bir güven olarak verilen bu ipotek, borçludan alacağın alınamaması durumunda satılarak alacak temin edilir.

İpotek olarak gösterilen tapu, aile konutu ise ve bu konut için şerh alınmış ise tapu sahibi olan eşin ipoteğine karşılık tapu sahibi olmayan eş ipoteğin fekki davasına başvurabilir.

Eğer dava sonucunda tapu sahibi olmayan eş haklı olarak kabul edilirse eşin ipoteği üzerinden kaldırılacaktır. Bu durumda borcun ödenmesi için sunulmuş olan teminat ortadan kalkmış olacaktır.

İpoteğin kaldırılmasının ardından mahkeme ya da banka, alınmış olan borcun paraya çevrilerek yeniden ödenmesini talep edebilir.

52-) Aile Konutu Şerhi Muhtarlık

Aile konutu şerhi başvurusu yapılmadan önce, başvuru yapmak isteyen kişi mutlaka ikametgahına ilişkin bir belge alarak söz konusu tapunun adresinde eşiyle beraber kendinin de ikamet ettiğini kanıtlamalıdır.

Alınacak ikametgah belgesi için ise muhtarlıklar ya da nüfus müdürlükleri tercih edilebilir. Bu belgenin alınması ise tüm ilçe nüfus müdürlüğü, Türkiye içerisinde yer alan herhangi bir nüfus müdürlüğü ve muhtarlıklardan ücretsiz bir şekilde alınabilir.

53-) Aile Konutu Şerhi Web Tapu

Aile konutu şerhi web tapu sistemi ile online olarak dilediğiniz yerden kontrol edilebilir. Kişilerin tapu ve tapularına ilişkin tüm detayları barındıran web site webtapu.tkgm.gov.tr adresinde yer alan bölümünden ulaşılabilir.

Web tapu sistemine girmenin bir diğer yöntemi ile e-devlet sistemidir. E-devlete giriş yaptıktan sonra “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” seçeneğine giderek “Web Tapu İşlemleri” seçeneği sayesinde online olarak tapu ve şerhlerinize ulaşabilirsiniz.

54-) Aile Konutu Şerhi Eşin Ölümü

Aile konutu şerhinin alınması için açılmış olan dava sırasında mülk sahibi eş ölür ise davanın söz konusu ortadan kalktığı için dava otomatik olarak sonlandırılır. Burada eşe herhangi bir şerh verilmeden vasiyet ya da miras işlemlerine geçilir.

Eşi dava sürecinde ya da davanın kabulünden sonra öldüyse sağ kalan eş evin tapusunun kendi üzerine alınmasını talep edebilir. Bunun yanında tapu ile ev içerisindeki eşyaların da kendi adına alınabilmesini sağlayabilir. Sağ kalan eş dava yolu ile haklarını elde edebilir.

Ancak burada bilinmesi gereken konu, tapu sahibi olan eşin ölümünden sonra belirlenmiş olan aile konutu şerhinin iptal olacağıdır. Yani sağ kalan eş, tapunun kendi üzerine alınmasını talep etmez ise tapu hakkında herhangi bir hakka sahip olamayacaktır.

55-) Aile Konutu Şerhi Zamanaşımı

Aile konutu şerhinin zamanaşımı olarak herhangi bir belirlenmiş süre bulunmuyor. Tapu sahibi olmayan eş dilediği bir zamanda mahkemeye başvurarak şerhin alınmasına neden olabilir. Eş, diğer eşin evinde yaşamaya başladıktan sonraki ilk günden itibaren bu şerh talebini oluşturabilir.

Ancak evin iyi niyetli olarak değerlendirilen 3.kişilere satılması durumunda, 10 yıl içerisinde üçüncü şahsa dava açma hakkına sahiptir. Eğer kendi rızası olmadan gerçekleştirilen bu satın alma işleminin ardından mülk sahibi olmayan eş dava açma talebinde bulunmaz ise iyi niyetli üçüncü şahıs evin sahibi olarak kabul edilir.

56-) Aile Konutu Şerhi Sorgulama

Aile konutu şerhinin sorgulanması için birçok farklı işlem gerçekleştirilebilir. Bunlardan birincisi web tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği web sayfadır. Bu sayfa içerisinde tüm tapu ve tapulara ilişkin bilgi ve belgeleri yer alır.

İkinci olarak sorgulama işlemi tkgm.gov.tr olarak belirtilmiş Tapu ve Kadastro web sitesinden gerçekleştirilebilir. Burada tapu üzerinde bulunan adresin incelenmesi ile tapu sahibinin ve şerhin sorgulaması yapılabilir.

E-devlet içerisinde bulunan sistemde de aile konutu şerhinin sorgulanması için özel bir alan bulunuyor. E-devlet sistemine başarılı bir şekilde giriş yapıldıktan sonra kişiler “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” bölümünden sorgulama gerçekleştirebilir.

“Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur?” üzerine 6 yorum

 1. Selamlar

  Ev kiralarken tahliye taahutnamesi imzaladım. Şimdi kiraladığımız evi aile evi olarak gösterip eşimi tahliye taahutnamesine itiraz ettirebilir miyim?

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara