İş Kazası Tazminat | İş Kazası Tazminat Davası Açma

İş Kazası Tazminat; her birey geçimini sağlamak için yasal olarak tanınan işlerde çalışmak durumundadır. Ancak gerekli önlemlerin alınmaması ya da alındığı takdirde iş yerinde ön görülemeyen sebepler doğrultusunda meydana gelen iş kazaları her geçen gün artmaktadır. Bunların önüne geçilmesi için yasal olarak kararlaştırılan tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması gerekmektedir.

0-) İş Kazası Tazminat

İş kazası tazminat, iş kazası tanımına uygun olarak gerçekleşen kazaların sonucunda çalışanların aldıkları yaralanma, sakatlanma ya da ölüm gibi sonuçlarda çalışanın haklarının korunması için düzenlenmiş tazminat türüdür.

İş kazası tazminatına konu olabilecek kişiler, işyeri olarak belirlenmiş ya da işveren tarafından gerçekleştirilen bir görevlendirme sırasında kaza geçirmiş kişilerdir. Ayrıca kişilerin kaza sonucunda herhangi bir zarar türü ile mağduriyete uğramış olması gerekir.

İş kazasının ardından tazminat alınması isteniyor ise ilk olarak dikkat edilmesi gereken iki konu bulunuyor;

 • İşçi, işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmalıdır. Sigortası olmayan çalışanlar özel durumlar haricinde bu davadan yararlanamayacaktır.
 • İş kazasının gerçekleşmesinin hemen ardından iş kazasına yönelik tutanak tutulmalıdır. Tutanak, gerçekleşen kazanın içeriği ve değerlendirilmesi için önemli bir nitelik taşır.

Kişinin iş kazasından kaynaklı karşılaştığı olumsuz durumun giderilmesi için kişilere iş kazası tazminatı ödenerek maddi destek sağlanır. Bu sayede kişilerin ileride yaşaması beklenen durumların da ortadan kaldırılması beklenir.

İş kazası davalarının içerisinde en önemli yere sahip olan tazminat davalarında önemli olan noktalar;

 • Kusur ve maluliyet: Kişinin kaza sonucunda ne kadar iş gücü kaybı ile maluliyet yaşadığı önemlidir. Bunun yanında kazaya neden olan eylemde işyerinin ve işverenin kusur oranı alınacak olan tazminatı belirler.
 • Kişinin aldığı maaş: Tazminat hesaplamalarında temel alınan tutar kişinin aldığı maaştır. Kişinin güncel olarak aldığı maaş üzerinde kusur ve maluliyet oranları değişikliği yapılarak aylık kayıp edilen tutar belirlenir.
 • Kişinin yaşı: Her bir vatandaşın ortalama olarak 65 yaşına kadar çalışacağı göz önünde bulundurulur. Kişinin kaza geçirdiği yaş 65’ten çıkarılarak kişinin kaza geçirmeseydi potansiyel olarak çalışabileceği yıl sayısına ulaşılır.
 • Kişinin yıllık kaybı: Kişinin aylık kaybının hesabından yıllık kayıp elde edilir. Elde edilen bu yıllık kayıp ile kişinin potansiyel olarak çalışacağı yıl sayısı çarpılarak alınacak tazminat tutarı belirlenir.

1-) İş Kazası Tazminat Zamanaşımı

İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için belirlenmiş süre, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir. Eğer, iş kazasına uğrayan kişi ya da duruma göre bu kişinin yakınları 10 yıl içerisinde dava açmaz ise iş kazasına yönelik tazminat davası açma haklarından feragat ettikleri göz önünde bulundurularak bu hak ellerinden alınır.

Sonuç olarak iş kazası tazminat zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiş, bu süre tüm kaza tipleri (yaralanma, ölüm ve benzeri) için ortak tutulmuştur. Kişinin tazminat davasına neden olan konu belirlenmiş zaman aşımı süresinin değişmesine neden olmayacaktır.

Bazı dava türlerinde Yargıtay, temel alınacak olan zamanın değişmesine karar verebilir. Örneğin iş kazası sonrasında kişinin yaşadığı olumsuzluk durumu zamanla ilerliyor ise kazanın oluştuğu tarih değil ilerlemenin durduğu tarih temel olarak kabul edilir.

Bunun dışında bazı özel durumlarda da zamanın belirlenmesi için farklı yöntemler uygulanabilir.

2-) İş Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır (İş Kazası Tazminat Yetkili Mahkeme)

İş kazası tazminat davası nerede açılır; gerçekleşmiş olan bir iş kazasına bağlı olarak tazminat davası açmak istiyorsanız başvuru yapabileceğiniz yetkili mahkeme, işverenin ikamet ettiği adres ya da kazanın gerçekleştiği işyeri ya da konuma ait yer mahkemesidir.

Davanızı en yakın mahkemeden açtıktan sonra ise dava içerisinde bulunan detayların incelenmesi ve değerlendirilmesi İş Mahkemeleri tarafından yapılacaktır.

Eğer bu davanın açılması için başvuruda bulunan davalı sayısı bir kişiden fazla ise ve iş kazalarının birbirine paralel olarak gerçekleştiği yerler farklı ise bu yerlerden yalnızca birine hizmet veren mahkemenin tercih edilmesi yeterli olacaktır. Kişilerin aynı sebepler ile farklı mahkemelerde dava açmasına gerek yoktur.

3-) İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş yerinde gerçekleşen bir kazanın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için bazı hallerin ve şartların sağlanması beklenir. İş kazası tazminat davası açacak olan kişiler, 5510 sayılı Kanun içerisinde belirtilmiş olan hallere uygun bir kaza gerçekleştirmiş olmalıdır;

 • Kaza, sigortalı olarak çalışan işçinin işyeri olarak belirlenmiş konumda gerçekleşmesi gerekir.
 • Kazanın meydana geldiği işlem sırasında sigortalı çalışan yürütülmesi gereken iş üzerinde çalışıyor olmalıdır.
 • Sigortalı çalışan kişi, işveren tarafından doğrudan verilmiş ya da iş ile ilgili bağlantılı bir şekilde farklı bir yere gönderilmesi sırasında kaza geçirmiş olmalıdır. Eğer söz konusu kaza bu madde içerisinde gerçekleşmiş ise kişinin kaza sırasında asıl işini yapıyor olup olmamasına dikkat edilmez.
 • 4/a SSK kapsamında, emzirme izni olan bir kadın sigortalı çalışanın çocuğuna süt vermesi için ayrılan özel zamanlarda geçirdiği kazalar da iş kazası olarak sayılır.
 • Sigortalı çalışanların, işveren tarafından sağlanan bir araç ile iş yerine gidiş ya da dönüş yolu sırasında meydana gelen kazalar da iş kazası olarak sayılır.

Bir kazanın iş kazası tazminat konusu olabilmesi için kişinin ya da kişilerin bu kazaların ardından bedenen ya da ruhen geri dönülmesi zor ve kayıp oluşturacak etkiler ile karşılaması gerekir. Aksi takdirde kişilerin kalan hayatlarında çalışmasına engel olacak herhangi bir durum olmadığı ve maddi ya da manevi kayba uğramayacağı için tazminat talep etme hakları bulunmayacaktır.

4-) İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması

Sigortalı olarak çalışan işçinin iş kazası geçirmesi durumunda işçi çalıştığı işi yerine getiremeyecek durumlara sahip olabilir. Bu durumda işveren, işçinin mevcut işten çıkarılması kararını verebilir.

Ancak bir çalışanın iş kazası geçirmiş olması işçinin işten çıkarılması için haklı bir sebep doğurmaz. Bu nedenle işveren çalışanı işten çıkarırken mutlaka kıdem be ihbar tazminatını ödemesi gerekir.

Bunun yanında iş kazası nedeniyle işini yerine getiremeyecek olan çalışan, ileride çalışabileceği yıllar için maddi olarak yoksunluk çekecektir. Bu nedenle bu maddi yoksunluk ve mağdurluğun ortadan kaldırılmasını engellemek için iş kazası tazminat davası açılabilir.

Açılan iş kazası nedeniyle tazminat davasında kişinin yaşamış olduğu kaza ve kaza sonucuna bağlı olarak kişinin ne kadar tazminat alacağına karar verilir. Eğer kişi geçici olarak bir sağlık sorunu ile karşılaşmış ise bu geçici sürede çalışamayacağı göz önünde bulundurularak kişinin kısa süreye yönelik hazırlanmış tazminat alması sağlanır.

5-) İş Kazası Geçiren İşçinin Maaşı Kesilir Mi

İş kazası geçiren kişi çalışmaya devam edemediği için işveren tarafından herhangi bir maaş ile çalıştırılmayacaktır. İşe devam edemeyen kişinin geçici ya da kalıcı hasara uğradığına bakılmaksızın karşısına çıkan bu durumda iş kazası geçiren çalışan maddi açıdan büyük mağduriyet yaşayacaktır.

Ancak iş kazası geçiren kişi mevcut iş kazasını gerekçeleri ve tam teşekkülü bir hastaneden alınmış olan iş göremez raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunması gerekir. Yapılan başvurunun ardından kişinin mağduriyeti incelenerek sigorta tarafından iş kazası maaşı sağlanır.

İş kazası geçiren kişinin, çalışamayacağı gün süresine bağlı olarak alınmış heyet raporu ya da iş göremez raporunun olması durumunda sigortanın iş kazası maaşı vermesi zorunludur. Burada yükümlülük Sosyal Güvenlik Kurumu’na aittir.

6-) İş Kazasının Tespit Davası

İş kazasının tespit davası, gerçekleşmiş bir iş kazasının tespit edilmesini ve kişinin karşılaştığı mağduriyet durumunun engellenmesi için hukuki dayanakların kullanılmasını sağlayan dava türüdür. Bu dava içerisinde 5510 sayılı Kanun’un 13.maddesinden ya da bir diğer olan 506 sayılı Kanun’un 11.maddesinden yararlanılarak kişinin hukuki hakları değerlendirilir.

Bahsi geçen Kanunlar içerisinde yer alan maddelere göre iş kazasının tespit edilebilmesi için kazanın; sigortalı çalışan kişinin tanımlanmış işyerinde bulunduğu süreçte, işveren tarafından çalışana verilmiş iş dolayısıyla, sigortalı olarak çalışan kişinin işvereni tarafından başka bir yere görev verilmesi ya da yollanması sırasında (kişinin asıl işini yapıyor olması ya da olmaması burada dikkat edilen bir konu değildir) ya da sigortalı çalışan ya da çalışanların işveren tarafından sağlanan bir taşıt ile işe geliş ya da gidiş sırasında gerçeklemiş olması gerekir. Bu maddeler içerisinde yer almayan herhangi bir olayda gerçekleşmiş kaza, iş kazası olarak nitelendirilemeyecektir.

İş kazası tespitinin davası açılması durumunda davacı olan kişi kazaya uğramış çalışan, davalı olan kişiler ise SGK ve işverendir. Dava içerisinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda gerçekleşmiş olan kazanın bir iş kazası olduğu tespit edilirse kazaya maruz kalan çalışan iş kazası tazminat davası açma hakkına sahip olacaktır.

7-) İş Kazası Maluliyet Oranının Tespiti

İş kazası maluliyet oranının tespiti için kişilerin SGK’ya başvuruda bulunması gereken. İşçi ve işveren tarafından yapılan bu başvurunun sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu belirli nitelikleri göz önünde bulundurarak kişinin kaza sonrasında yaşadığı maluliyeti hesaplanır;

 • İlk olarak bu raporun alınabilmesi için gerçekleşen kazanın SGK tarafından belirlenmiş olan iş kazası tanımına ve niteliklerine uygun olması gerekir. SGK ve kanunlar ile belirlenmiş haller içerisinde gerçekleşen kazalar iş kazası olarak nitelendirilerek işleme alınacaktır.
 • Daha sonra kişinin işe ilk girdiği zamandaki sağlığına bakılır. Bunun için işe ilk girdiğiniz sırada sunduğunuz sağlık raporuna bakılacaktır. Eğer işe giriş sırasında herhangi bir sağlık raporu beyan etmediyseniz bunu yazılı bir şekilde iletmeniz gerekir.
 • Eğer sigortalı erkek çalışan sakatlık nedeni ile askerlikten muaf edilmiş ise askerlik sakat raporuna bakılır.
 • Kazanın gerçekleşmesinin ardından tutulmuş tahkikat raporu ve bu raporun yanında tutulmuş iş kazasını açıklayan ve kanıtlayan tutanaklar incelenir.
 • Gerçekleşen iş kazasının ardından tedavi için gidilen hastanedeki tüm tedavi işlemleri, epikrizler ve varsa yapılan ameliyata ilişkin belgeler değerlendirilir.
 • Dosyayı kontrol eden yetkili kişinin imzası kontrol edilerek kişinin tüm belgelerinin güvenilir ve eksiksiz olduğu bilgisi elde edilir.

Tüm bu raporun hazırlanabilmesi için yukarıdaki maddeler içerisinde yer alan belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekir. Bu belgelerin yanında kazaya ilişkin diğer belgeler de yer alıyor ise mutlaka belgeler arasına eklenmesi gerekir.

İş kazası tazminat davası içerisinde talep edilen bu rapor, değerlendirme işleminin ardından kişinin kaza öncesi sahip olduğu sağlık durumu ve kaza sonrası karşılaştığı sağlık problemleri açısından belirli bir oranda malul olarak kabul edilir. Bu maluliyet oranı ne kadar yüksek olursa dava içerisinde belirlenen tutar ve koşullar o kadar değişiklik gösterecektir.

Eğer iş kazası geçiren kişide herhangi bir uzuv kaybı varsa maluliyet raporu talep edilmeyecektir. Kişinin sahip olduğu uzuv kaybına yönelik kaç uzvunun kaybolduğuna ya da işlevini yitirdiğine bağlı olarak değerlendirme yapılır. Bunun yanında kaybedilen uzvun kişinin çalışma şekline ve mesleğine olan etkisine dikkat edilir. Örneğin parmak kopması gibi durumlarda belirlenen maluliyet oranı %10 ila %15 civarındadır. Ancak burada kişinin kaç parmağını kaybettiği ya da parmağını ne büyüklükte kaybettiği göz önünde bulundurulur.

Yapılmış olan bu tespitin sonrasında eğer iş kazasına maruz kalan kişi yapılmış olan değerlendirmenin gerçeği yansıtmadığını düşünür ise 6 ay içerisinde bu rapora itiraz edebilir. 6 ay içerisinde verilmiş olan rapora herhangi bir itiraz iletilmez ise kişiler itiraz hakkını kaybetmiş olacaktır.

Rapora itiraz edilmesi için kazazede olan kişinin alınmış karara ilişkin itirazını ileten bir dilekçe hazırlaması gerekir. Hazırlanan dilekçe Genel Sağlık Müdürlüğü’ne verilerek Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’na iletilir. Yüksek Sağlık Kurumu içerisinde yapılan değerlendirmenin ardından kesin karar belirlenir.

Yüksek Sağlık Kurulu’na yapılan itirazın ardından yeniden ret kararı ile karşılanır ise verilen ret kararına dava açarak adli tıp kurumuna sevk talebi oluşturmak ve heyet kurulundan engeliniz hakkında rapor almanız gerekecektir.

8 ) İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası, iş kazası niteliği taşıyan kazanın gerçekleşmesinin ardından kişinin karşılaşmış olduğu mağduriyetin ortadan kaldırılması için oluşturulan maddi ve manevi olarak oluşturulabilecek dava türüdür.

Bu davanın açılabilmesi için belirli şartların mutlaka karşılanıyor olması gerekir;

 • Gerçekleşmiş olan kazanın ardından kazazede fiziki ya da ruhen geçici ya da kalıcı hasara uğramış olmalıdır. Kişinin iş gücünün azalması, uzvunu kaybetmesi, kırık ya da ameliyat gibi geçici olarak çalışmasını engelleyecek durumlar ile karşılaşması gibi durumlarda bu dava açılabilir.
 • Gerçekleşmiş olan kazanın 5510 sayılı Kanun içerisinde yer alan iş kazası tanımı niteliğinde gerçekleşmiş olması gerekir. Bu kanun içerisinde yer alan maddelerin dışındaki durumlarda kişiler tazminat talep edemeyecektir.
 • Tazminat davası içerisinde doğru değerlendirmelerin yapılabilmesi için kişinin oluşan problemin iş kazası sonrasında oluştuğunu kanıtlaması gerekir. Bunun yanında kişinin SGK ya da adli tıp kurumundan bazı raporları almış olması beklenir.
 • Kazanın gerçekleştiği anda tutanakların tutulması ve bu tutanak ve raporların dava içerisinde sunulması önemlidir. Tutanakların, olması gereken kriterlere uygun olarak düzenlenmiş olması gerekir.
 • Kazazede kişinin ölümü, kendi işlemlerini yerine getiremeyecek kadar sakat kalması gibi önemli durumlarda kişinin yakınları bu davaya başvuru yapma hakkına sahip olacaktır.
 • Kazazede olan kişinin davayı, olay anından sonraki 10 yıl içerisinde açıyor olması gerekir. 10 yıldan daha eski kazalara yönelik bir tazminat ya da tespit davası açılması mümkün olmayacaktır.

İş kazası sonrasında işverenin oluşmuş olan kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğü vardır. Eğer işveren herhangi bir kaza bildirimi yapmaz ise idari para cezasına çarptırılacaktır. Bunun yanında kazazede iş kazası tespit davası açtırarak gerçekleşen kazayı kanıtlayabilir.

9-) İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası tazminat hesaplama işlemi için birçok önemli nokta göz önünde buldurularak kişinin mağduriyetinin dürüst bir şekilde giderilmesi sağlanır. İş kazasından kaynaklı alınacak tazminatlar 2 farklı ana başlık altında elde edilen veriler ile hesaplanır;

 1. SGK Geliri: Kişinin SGK üzerinde sahip olduğu sigorta ile iş kazası tazminatı alma hakkı doğar. Bu tazminat tutarının hesaplanması için öncelikle kişinin yatırılmış prim ve yapılan bildirimleri göz önünde bulundurularak kişinin alacağı maaş belirlenir. Daha sonra işverenin bu kazadaki kusur oranı hesaplanır. Yapılan bu hesaplamalar sonrasında net sonucun bulunabilmesi için ilk olarak bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri ile işverenin kusuru çarpılır. İkinci olarak kazazedeye ödenecek olan geçici iş göremezlik maaşı ve işverenin kusur oranı çarpılır. Elde edilen iki sayı toplanarak TL cinsinden ödenecek ücret belirlenir.
 2. Davacının Sahip Olacağı Maddi Zarar: Bir kişinin ortalama olarak 60 yaşına kadar aktif, 70 yaşına kadar da pasif olarak çalışacağı ele alınır. Kişinin iş kazasından etkilediği yaş baz alınarak ilk olarak söz konusu kişinin kaç yıl daha çalışabilecek olduğu hesaplanır. Daha sonra davacı olan kişinin aylık ne kadar zarar edeceği hesaplanır. Bu hesap ilk olarak kişinin kendi kusuru daha sonra da işveren kusur oranı ile çarpılır. Elde edilen sayı 12 ile çarpılarak yıllık ne kadar zarar ortaya çıkacağı belirlenir. Son olarak da elde edilen yıllık zarar ile kişinin kaç yıl daha çalışmaya devam edebilecek olduğu yıl sayısı çarpılır. Sonuç olarak elde edilen sayı kişinin alabileceği tazminat olacaktır.

Belirlenmiş bu iki ücret, kazazede olan kişiye müteselsil sorumlular tarafından ödenecektir.

10-) İş Kazası Manevi Ve Maddi Tazminatın Hesaplanması

İş kazası tazminat türleri içerisinde kişiler maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Her iki dava türünün de içerisinde kişinin alabileceği tutarlar farklı değerlendirmeler ile belirlenir.

 • Maddi tazminat: Maddi tazminatın temel konusu kişinin kaza sonrasında yaşadığı engel durumundan kaynaklı karşılaştığı maddi yoksunluğun giderilmesidir. Bunun için kişinin işte çalışırken ne kadar maaş aldığı temel olarak alınır. Bu maaşın üzerinden eğer varsa kişinin kusur oranı düşülür ve işverenin kusur oranı eklenir. Elde edilen sayı 12 ile çarpılarak kişinin 1 yıl içerisinde ne kadar zarara uğradığı belirlenir. Son olarak bu sayı kişinin potansiyel çalışabileceği yıl sayısı ile çarpılarak hesaplama tamamlanır.
 • Manevi tazminat: Kişilerin manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için ilk olarak bazı koşulları karşılaması gerekir. Bu koşullar içerisinde en önemli iki durum; gerçekleşen kaza hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş olmalı ve kaza sonrasında kişide bedensel zarara ya da ölüme rastlanmalıdır. Bunun yanında işveren ağır kusurlu olmasa da mutlaka kusur payına sahip olmalıdır. Manevi tazminatın hesaplaması yapılırken suçun ve eylemin niteliği, olayın ve eylemin ağırlığı, meslek yaşamının sona ermesinden kaynaklı doğacak olan ekonomik problemler, zarar gören ve zarar veren kişilerin kişilikleri göz önünde bulundurulur.

11-) İş Kazasında İşçinin Ücretinin Belirlenmesi

İş kazasında işçinin ücretinin belirlenmesi kişinin alacağı maddi tazminatı doğrudan etkileyeceği için net bir şekilde ispat edilmesi gerekir. Bu ücretin ispatı için imzalı maaş bordrolarının bulunması gerekir. Bu bordro üzerinde yazılı olan miktar kişinin işte çalışırken aldığı net ücret olarak belirlenecektir.

Ücretin belirlenmesi için kişinin çalışma şekli farklılık gösterebilir;

 • İşçinin münavebeli bir işte çalışması: Kazazede olan işçi münavebeli bir işte çalışıyor ise kişinin aldığı maaş doğrudan tutar olarak kabul edilir. Yargıtay tarafından alınmış kararlara göre kişinin fiilen çalıştığı süre dikkate alınır ve kişinin bir süre için asgari ücrete çalıştığı göz önünde bulundurulur.
 • Mevsimlik işçiler: Mevsimlik işçilerin aldıkları ücret belirlenirken bazı özellikler dikkate alındığı için hesaplama Yargıtay tarafından değerlendirilir.

12-) Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Kimler Tazminat İsteyebilir

Ölümlü iş kazası nedeniyle kimler tazminat isteyebilir; kişinin maddi olarak bakım sağlamak ile yükümlüğü olduğu kişiler, kişinin ölümü nedeniyle tazminat isteminde bulunabilir. Bu durumda;

 • Eş: İş kazası sonucunda ölen sigortalının eşi, maddi açıdan yoksunluk çekeceği için işverene tazminat davası açma hakkına sahip olacaktır.
 • Maddi olarak destek gören kişiler: Ölen kişi, bir başka kişiye düzenli olarak maddi destek sağlıyor ise kişinin ölümünün ardından bu kişiler maddi olarak yoksunluk çekecektir. Bu nedenle bu kişilerin dava açma hakkı bulunur.

Bu kişilerin yanında kişinin annesi, babası, halası, arkadaşları ya da benzeri kişilerin tazminat davası açma hakkı olmayacaktır.

13) İş Kazası Sgk’na Bildirim Yapılmalı Mıdır?

Gerçekleşmiş olan bir iş kazasının ardından yapılması gereken en önemli işlemlerden birisi kazanın SGK tarafına bildirilmesidir. Bu bildirim sayesinde iş kazasına maruz kalan kişi yardım ve ödeneklerden yararlanabilir. Ayrıca tazminat gibi durumlarda da SGK bildirimleri önem taşır.

Kazanın SGK’ya bildirilmemesi durumunda işveren idari para cezasına çarptırılır. İş kazasına maruz kalan kişi ise haklarından yararlanamayacaktır. Bu nedenle kazanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinin önemi büyük ve bildirim işlemi zorunludur.

14-) İş Kazası Davası Ne Kadar Sürer

İş kazası davalarının başvurusundan itibaren davanın değerlendirme süreci başlatılır. Bu süreçte delillerin toplanması, ispat, araştırmaların yapılması ve değerlendirme gibi birçok aşamadan geçilerek davanın haklı bir şekilde sonuçlandırması yapılır.

Tüm bu aşamalar ve aşamaların hazırlanması için ayrılan yasal süre 450 gündür. Yani başvurunun ardından davanın sonuçlandırılması için yalnızca 15 ay bulunur. Ancak her dava 15 ay sürecek değildir. Kimi davaların çok daha erken tamamlanması mümkündür.

15-) İş Kazasının Ceza Davasına Etkisi

Bir iş kazasının gerçekleşmesinden sonra işveren ve sigorta şirketine büyük yükümlülük düşer. Kazaya maruz kalan çalışanın, kaza nedeni ile ortaya çıkan iş göremezlik durumunun sonucunda doğan maddi yoksunluğun engellenmesi için yasal haklar bulunur.

İş kazası ceza davası, iş kazası tazminat ve diğer durumların elde edilmesi için açılan davalardan biridir. Bu davanın türü ve içeriği kaza geçiren kişinin lehine olacak şekilde belirlenir.

İş kazası ceza davasının içerisinde; kazanın neden meydana geldiği, kazanın meydana gelmesine etki etmiş olan faktörler, işverenin kaza içerisinde kusuru ve payı, işçinin iş kazasında hangi durumda bulunduğunun incelenmesi gibi birçok inceleme yapılır.

İş kazası ceza davasının açılması isteniyor ise davacı olan kişinin mutlaka kanıt sunması gerekir. Bunun yanında işverenin gerçekleşmiş olan kazada kusurunun bulunuyor olması beklenir. İşveren ağır kusurlu olma şartı aranmadan bu çerçevede değerlendirilir.

16-) İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

İş kazası tazminat davası açmak isteyen kişilerin ilk olarak işyeri adresinin bulunduğu yer mahkemesine başvuruda bulunması gerekir. Başvuru sırasında davacı olan kişinin birçok belgeye sahip olması beklenecektir. Ancak bu belgeler içerisinde en önemli yere sahip olan belgelerden biri dava dilekçesidir.

İş kazası tazminat dava dilekçesi hazırlanırken bazı noktaların dilekçe içerisinde yer edinmesine dikkat edilmelidir;

 • Dilekçenin en üst bölümüne “İŞ MAHKEMESİNE” başlığı yazılmalıdır. İş mahkemelerinin bulunmadığı illerde Asliye Hukuk Mahkemelerine de dilekçe açılabilir.
 • Başlığın hemen alt bölümüne bilgiler yazılmaya başlanmalıdır. Bu bilgiler; davacı, davacı adres, varsa davacı vekili, davalı, davalı adres ve varsa vekili yazılmalıdır.
 • Bilgilerin altına dava konusu başlığı açılarak bu bölüme “İş kazası nedeniyle tazminat” yazılması yeterli olacaktır.
 • Açıklamalar bölümü davanız için kanıtlayıcı ve temel nitelikte olacağı için bu bölümü olabildiğince detaylı ve kanıtlara dayalı olarak yazmanız gerekir.
 • Deliller bölümüne dilekçenin yanında dava başvurunuzun içerisine ekleyeceğiniz sağlık raporu, hastaneden tedavinize ve geçirdiğiniz işlemlere ilişkin belgeler, tanık beyanları, SGK tarafından verilmiş maluliyet raporu ve benzeri evraklar eklenmelidir. Bu bölüme delil olarak sayılabilecek tüm evraklar ya da kayıtlar eklenebilir.
 • İş kazası tazminat davalarında hukuki dayanak 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlarıdır.
 • Son olarak dilekçenin altına sonuç ve talep bölümü eklenir. Burada kişi almak istediği tazminat miktarını belirtmelidir. Tazminat için belirlenmiş olan miktarın iyi niyetli ve şeffaf bir şekilde hesaplanması gerekir. Aksi takdirde mahkeme belirtilmiş olan tazminatın haksızlığı nedeni ile davanın reddedilmesine ya da ertelenmesine karar verebilir.

17-) İş Kazası Tazminat Arabuluculuk

İş kazası tazminat davası açmak isteyen kişilerin dava açmadan önce arabuluculuk hizmeti alması zorunlu değildir. Ancak taraflardan biri ya da ikisinin istemesi durumunda arabuluculuk başvurusunda bulunarak kişiler dava olmadan işlemin sonlandırılmasını sağlayabilir.

Arabuluculuk işlemine başvuruda bulunmak istiyorsanız, herhangi bir sürece maruz kalmadan dava öncesinde başvuruda bulunabilirsiniz.

18-) İş Kazası Tazminat Zamanaşımı Yargıtay Kararları

İş kazası tazminat davalarının açılabilmesi için belirlenmiş olan zamanaşımı süresi 10 yıldır. 10 yıl içerisinde herhangi bir dava başvurusunda bulunmayan kişilerin dava açma hakları elinden alınacaktır.

İş kazası tazminat zamanaşımı Yargıtay kararları düzenlemesi yapılırken göz önünde bulundurulan durumlardan biridir. Bu kararlara göre iş kazası içerisinde gerçekleşen eylem eğer bir suç nedenini oluşturuyor ise o suçun zaman aşımı ceza zamanaşımı süresine göre uygulanır.

Uyuşmazlık olan davalarda ise 10 yıllık sürenin hangi tarihten itibaren başlatılmasına yönelik bilgilerin ve kararların toplanması beklenir. Kaza sonucunda alınan beden zararlarının zamanla gelişmesi gibi durumlarda başlangıç süresi görülen zararın gelişimini tamamladığı tarih temel olarak alınacaktır.

19-) İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İş kazası tazminat davası açmak isteyen kişilerin evrakları arasında doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmış bir dilekçe sunması gerekir. Bu dilekçenin beklenen şartlara uygun olması, davanın çok daha hızlı ve davacının lehine sonuçlanmasına yardımcı olur.

İş kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği içerisinde yer alması gereken bilgiler şu şekildedir;

 • Davacının bilgileri: Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, varsa vekilinin adı soyadı ve adresi yazılmalıdır.
 • Davalının bilgileri: Dava açılmak istenen kişinin adı, soyadı, adresi, TC kimlik numarası, varsa avukatının adı soyadı ve adresi yazılmalıdır.
 • Dava konusu: Dava konusu net bir şekilde “İş kazası nedeniyle tazminat” olarak belirtilmelidir.
 • Açıklamalar: Açıklamalar bölümünde kişinin hangi tarihte, nerede, nasıl bir kaza geçirdiği ve bu kazadan nasıl etkilendiği anlatılmalıdır.
 • Deliller: Bu davanın 5510 sayılı Kanun ve Kanun maddeleri uyarınca açıldığı belirtilmelidir.
 • Sonuç ve talep: Sonuç bölümünde davalı olunan kişiden tazminat talep edildiği ve bu tazminatın ne kadar olması gerektiği belirtilmelidir.

Bu dilekçenin yanında deliller bölümünde belirtilmiş olan tüm evrakların dosya içerisine eklenmesi önemlidir.

20-) İş Kazası Tazminat Bilirkişi Raporu

İş kazası sonrasında tazminat davası açmak isteyen kişilerin gerçekleşen kaza ve sonuçlarına bağlı olarak etkilendiği durumu sunan delillere sahip olması gerekir. Bazı durumlarda hakim ya da taraflar tarafından bilirkişi raporu talep edilerek dava konusu olan durumun uzman kişiler tarafından incelenmesi sağlanır.

İş kazası tazminat bilirkişi raporu hazırlanırken şu durumlar değerlendirilir;

 • Kazanın desteklendiği deliller: Davacı ya da davalı olan kişinin dava içerisinde belirttiği durumlar herhangi bir delil ile kanıtlanabilir mi değerlendirilir.
 • Delilin türü: Kazanın delilleri fiziksel olarak görülebilen ya da bir belge içerisinde yer alan deliller olabilir. Aynı zamanda tanık ifadeleri de delil olarak kabul edilir.
 • Delilin kanıtlanabilirliği: Kaza içerisinde elde edilmiş olan deliller bir varsayımdan temel alınmış olabilir.

Bu değerlendirmelerin yapılmasının ardından bilirkişi durumu inceleyerek raporunu yazar. Raporun içerisinde; olay yeri tespiti, kaza tespiti, kaza yeri tespiti, olay yeri incelemesi, tanıkların ifadesi, iş akışı, makine ve teçhizat incelemesi, iş yerinden ve iş akışından doğan sorumluluklar, kazazede kişinin profili ve durumu gibi bilgiler yer alır.

21-) İş Kazası Tazminat Cevap Dilekçesi

İş kazası tazminat cevap dilekçesi, davacı tarafından açılmış davanın davalı tarafa iletilmesinin ardından yazılabilen dilekçe türüdür. Bu dilekçede davalı olan taraf kendi savunması ve kaza içerisindeki sorumluluklarını anlatır.

Cevap dilekçesinin en önemli noktalarından biri var olan açıklamaların inkar edilmesinde kullanılacak delillerdir. Bu nedenle dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması gerekir. Cevap dilekçesi içerisinde örnek olarak;

 • Dilekçenin en üstü bölümüne ……………. (İL) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE başlığı atılarak dilekçeye başlanır.
 • Başlığın hemen altına dosya no, cevap veren davalı, vekili, davacı, vekili ve dosya konusu yazılır.
 • Bilgilerin altına cevaplarımız başlığı atılarak dava içerisinde söz konusu olan hadiselere verilen cevaplar detaylı bir şekilde yazılır.
 • Son olarak hukuksal nedenler belirtilerek dilekçenin sonlanması sağlanır.

22-) İş Kazası Tazminat Peşin Sermaye Değeri

İş kazası tazminat peşin sermaye değeri 5510 sayılı Kanun içerisinde yer alan 3.madde uyarınca SGK tarafından hesaplanan tazminat tutarıdır. Bu tutarın hesaplanması için kişinin yaşı (kişi kaza geçirmeseydi potansiyel olarak kaç yıl daha çalışabilirdi hesaplanır), kesilme ihtimali ve SGK tarafından belirlenmiş ıskonto oranı dikkate alınır.

Hesaplama içerisinde belirlenmiş olan ıskonto tutarı kişinin yaşı, kaza sonrasında etkilenme durumu ve benzeri oranlara bakılarak hesaplanır.

Kişinin alacağı peşin sermaye değerinin yanında kişilerin iş kazası tazminat tutarı hesaplanarak kişinin gelecekte kaybedeceği miktar hesaplanarak kişiye toplamda ne kadar tazminat ödenmesi gerektiği belirlenir.

23-) İş Kazası Tazminat İbraname Örneği

İş kazası tazminat davasının sonucunda davacı olan kişi haklı görülerek davanın sonuçlandırılması sağlanabilir. Dava içerisinde tarafların anlaşması ya da haklı görülmesi durumunda alacaklı olan kişinin haklarının korunması için ibraname hazırlanır.

İş kazası tazminat ibraname örneği şu şekilde düzenlenebilir;

 • Dilekçenin en üst bölümüne İBRA VE FERAGATNAME PROTOKOLÜ olarak başlık atılır.
 • İkinci bölümde “TARAFLAR” başlığı atılarak davalı (borçlu), vekili, davacı (alacaklı) vekili bilgileri yazılır.
 • Daha sonra anlaşılan protokolün şartları bölümüne geçilir. Şartlar bölümüne ilk olarak “İşbu protokol XXXXXXXXX (Davalı) adına Av XXXXXXX (davalının vekili) ve XXXXXXX (davacı) tarafları arasında aşağıdaki koşullara bağlı olarak anlaşma sağlanmıştır.” Yazılır.
 • Protokol şartları, taraflar arasında yapılan anlaşmanın detaylarını taşır. Yapılan anlaşmanın tüm içerikleri ve adres bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır.
 • Şartlar içerisinde anlaşılan tutarın net bir şekilde hangi yollar ile ne zaman ödeneceği belirtilmelidir. Örneğin “15.04.2022 tarihinde 10.000 TL nakit, 15.07.2022 tarihinde 10.000 TL çek, 15.09.2022 tarihinde XXXXXXXX hesap numaralı bankaya 5.400 TL havale” gibi hangi yöntemler ile hangi tarihte ne kadar ödeme yapılacağının anlaşması yazılmalıdır.
 • Son olarak protokol imzalanır ve nüshaları alınarak her bir katılımcının bir nüshaya sahip olması sağlanır.

İş kazası tazminat için ibraname yazılacak ise mutlaka avukatların yardımı ile yazılmalıdır. Bu ibraname içerisinde yapılacak tüm anlaşma ve anlaşmanın tamamlanmasına yönelik açıklamalar eksiksiz şekilde yazılmış olmalıdır.

24-) İş Kazası Tazminat Kusur Oranları

İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için bazı şartların oluşması beklenir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir;

 • İş kazasında kimin kusurlu olduğu belirlenmelidir. Gerçekleşen kaza işçinin kurallara uymaması gibi durumlarda gerçekleşmiş ise kazazedenin tazminat davası açma gibi bir hakkı bulunmayacaktır.
 • Gerçekleşen iş kazasının ardından kazazedenin ruhsal ya da bedensel bütünlüğünde düşüş ya da bozulma yaşanmış olmalıdır.
 • Kişi, iş kazası nedeniyle maddi kayıplar yaşamış ve kaza sonucunda oluşan durum neticesinde potansiyel kayıplar yaşamaya devam edecek olmalıdır. (Bu durumlardan yalnızca birinin sağlanması yeterlidir.)
 • İş kazasının sonucunda ölüm ile karşılaşılmış ise dava açan kişiler yalnızca ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler olmalıdır.

İş kazası tazminat kusur oranları hesaplaması için ise gerçekleştirilen incelemeler içerisinde ilk olarak İş Kanunu 77.madde içerisinde yer alan bildirimlere bakılır. İnceleme içerisinde yasalar ve tüzük ile belirlenmiş olan maddelere bağlı olarak işverenin kazanın engellenmesine karşı ne kadar tedbir almış olduğuna bakılır.

İkinci olarak bakılan konu çalışan kişinin alınmış olan tedbirlere riayet edip etmediğine bakılır. Böylece alınacak kararda kusursuz bir oran elde edilerek ileride oluşabilecek soru işareti ya da zıtlıkların ortadan kaldırılması sağlanır.

Bilirkişi olay yerine giderek gerçekleşen kazanın incelemesini yapar. Tanıkların ve her iki tarafın da ifadeleri alındıktan sonra kusur oranı hesaplamalarına geçilecektir. Tüm değerlendirmelerin ardından kaza içerisinde tarafların ne kadar kusurlu olduğu belirtilir.

25-) İş Kazası Tazminat Şartları

İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için davacı kişiden ve gerçekleşen kazadan bazı şartları karşılaması beklenir. Bu şartlar şu şekildedir;

 • Gerçekleşmiş olan iş kazasının 5510 sayılı Kanun içerisinde yer alan kriterlere uygun olarak gerçekleşmiş olması gerekir. Kazanın detaylarının bu kriterlerden herhangi birine uygun olması yeterli olarak görülür.
 • Kazanın sonucunda kişinin geçici süre ya da kalıcı olarak çalışmasına engel olacak fiziki ya da ruhen problemler ile karşılaşmış olması gerekir.
 • Kişinin kaza sonrasında maddi olarak kayba uğramış olması gerekir. Bunun yanında kişinin kazadan sonra kalıcı olarak maddi kayba uğramış olması da durum içerisinde değerlendirilir.
 • Kişinin ölümü gibi bir durumla karşılaşıldığında yalnızca ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dava açabilir.

Bu şartları karşılayan kişiler tazminat davası açma hakkı kazanarak yaşadığı kaybı ortadan kaldırabilir.

26-) İş Kazası Tazminat Yasal Faiz

İş kazası sonrasında açılmış olan tazminat davalarında kişiler sosyal güvenliklerinin korunabilmesi için yasal olarak faiz uygulanır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu içerisinde yer alan 117/2.maddeye göre haksız fiil ile iş kazasına uğrayan ve bu kazadan tazminat hakkı doğan kişilerin faiz başlangıcı tazminatın nedeni olan olayın tarihtir.

Bu dava sonucunda uygulanan faiz türü kanuni faizdir ve faizin uygulanması daha sonra da faizli tutarın ödenmesi zorunludur. Eğer faize yönelik bir ödeme gerçekleştirilmez ise borçlu olan kişi hukuki olarak yükümlülük altına girecektir.

27-) İş Kazası Tazminat Islah Dilekçesi Örneği

Islah dilekçeleri, davanın başında belirtilmiş olan durum ve belgelerin değiştirilmesi için mahkemeye iletilen dilekçelerdir. İş kazası sonucunda açılmış bir davanın içerisinde zamanla değişen durum ya da kanıtların ortaya çıkması ile belirtilecek olayların olması durumunda ıslah dilekçeleri hazırlanır.

İş kazası ıslah dilekçesi örneği içerisinde yer alması gereken bilgilere ulaşılabilir;

 • Dilekçenin en üst bölümüne “…….. İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine” başlığı atılır.
 • Başlık altında verilen bilgiler; dosya no, davacı, adresi, davalı, adresi, vekili, vekilin adresi ve konu yazılır.
 • Dava içerisinde ıslah edilen miktar ve konu bu bilgilerin altına yazılır.
 • Daha sonra açıklamalar bölümüne geçerek kişinin hangi konuda hangi nedenler ve dayanaklara bağlı olarak ıslah talep ettiği yazılır.

28-) İş Kazası Ölüm Tazminat Davası

Gerçekleşmiş olan iş kazasının sonucunda sigortalı olarak çalışan kişi hayatını kaybetmiş ise tazminat davası açılabilir. Ancak iş kazası ölüm tazminat davası yalnızca ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından açılabilir.

Ölümlü iş kazaları sonrasında belirlenecek tazminat tutarı, bakmakla yükümlü olan kişilerin yaşayacağı kayıp olarak hesaplanır. Burada kişinin maaşı temel alınır ve bu maaşa uygun olarak maddi tazminat belirlenir.

Bunun yanında ölen kişinin cenaze masrafları, defin işlemleri ve benzeri işlemler için de tazminat alınabilir.

Bir başka ölümlü iş kazası tazminat şekli ise manevi tazminatlardır. Manevi tazminat, ölümün ardından ölen kişinin yakınlarında oluşan acının dindirilmesi için belirlenen tazminat türüdür.

29-) İş Kazası Tazminat İhtiyati Tedbir

İhtiyati tedbir, davanızın sonunda alacağınız paranın hukuki bir koruma altına alınmasını saplar. İş kazası tazminat ihtiyati tedbir isteyen taraf (davacı) herhangi ekstra bir dava açılmasına gerek kalmaksızın dava sonucunda elde edeceği parayı alacağına dair bir güvence sağlayan evraktır.

İİK 272 içerisinde yer alan 1.bende göre; iş kazası davaları da dahil olmak üzere rehin ile temin edilmemiş ve ödenmesi için vadesi gelmiş olan para borcunun ödenmesi için ihtiyati haciz talebi oluşturulabilir. Bunun yanında aynı maddenin 2.bendine göre ise alınacağı belli olan ancak ödenme vakti gelmemiş olan hallerde ihtiyati haciz talebi oluşturulabilir.

Bu tedbirin temel amacı, alacaklının ileride zorluk ve mağduriyet yaşamaması için hazırlanmış alacaklıdan yana bir kanun elde edilmesidir.

30-) İş Kazası Tazminat Sonuçları

Uygun şartlar ile açılmış iş kazası tazminat davası yaklaşık 12 ila 15 ay içerisinde incelenerek çözüme kavuşturulur. Çözümün elde edilmesi ve sonucun belirlenmesi için her iki tarafın da delilleri ve ifadeleri alınır.

Değerlendirmenin gerçekleştirilmesinin ardından sonucun belirlenmesi ile iki sonuç elde edilebilir;

 • Davacının kazanması: Eğer iş kazası belirli bir iş kazası tanımına uygun olarak gerçekleşmişse, davayı açan kişi tazminatın alınabilmesi için gerekli hususları bulunduruyor ise ve davacı iyi niyetli olarak tazminat hesaplaması yapmış ise davacının tazminat talebi kabul edilir. Burada davacının tam kusurlu olması durumu harici bir durumdur.
 • Davalının kazanması: Davacının gerçekleşmiş olan olayda %100 kusurlu olarak görülmesi, davacının dava süresince kötü niyetli davranışlar sergilemesi ve kaza sonucunda doğan sonuçların davacının çalışmasında herhangi bir engel ya da düşüşe sebep olmaması gibi durumlarda davalının açılmış olan tazminat davasını kazanma hakkı bulunur.

31-) İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Tazminat

İş kazası tazminat davaları, 5510 sayılı kanun içerisinde belirtilmiş hallerde gerçekleşmiş olan kazaların sonucunda sigortalı olarak kişinin çalışamaz duruma gelmesi ya da iş gücünün düşmesi gibi durumlarda açılan dava türüdür. Bu dava türünde kişinin kaza sonrasında karşılaştığı durumun büyüklüğü ve kişinin bu durumdan nasıl etkilendiğine bağlı olarak maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir.

İş kazası ve meslek hastalığı tazminat davalarının temel olarak konuları benzerlik gösterse de bu iki dava aynı niteliklere sahip değildir. Meslek hastalığı tazminat davaları, gerçekleştirilen mesleğin tanımlı olarak görülen ve mesleğin yapılması ile oluşması arasında bağlantısı bulunan hastalıkların kişide oluşması sonucu doğan iş gücü kaybı ve yaşadığı sorunlar ile ilgili açılan dava türüdür. Bu davanın da oluşan sonuca bağlı olarak maddi ya da manevi olarak açılabilmesi mümkündür.

32-) İş Kazası Tazminat İbraname

İş kazası tazminat ibraname, taraflar arasında yapılan anlaşma sonucunda her iki tarafın da imzaladığı anlaşma şartlarını ve ödeme detaylarını içeren belgedir. Bu belge içerisinde alacaklı ve borçlu belirli bir tazminat miktarı üzerinde anlaşmıştır.

İş kazası tazminat davası içerisinde oluşturulabilecek bu belgenin içerisinde yapılan anlaşmanın hangi şartlara dayalı olduğu belirtilir. Daha sonra anlaşma içerisinde yer alan ödeme şartları, ödemelerin ne kadar yapılacağı, ödemelerin hangi tarihlerde olacağı ve hangi aracılık ile ödeme yapılacağı (çek, banka havalesi, nakit ve benzeri) yer alır.

33-) İş Kazası Tazminat Sigortasız İşçi

İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için öncelik olarak görülen koşullardan birincisi kişinin SGK tarafından iş yerine tanımlı işçi olarak bilinmesidir. Bu durumda iş veren kişinin SGK primlerini ödeyerek işyerinde güvenle çalışmasını sağlar.

Ancak bazı durumlarda işçilerin özellikle 4 saatten az çalışıyor olması ya da işveren tarafından sigortasının yapılmaması /primlerinin ödenmemesi gibi durumlarda iş kazasından mustarip olan çalışanın tazminattan alıkonulması düşünülebilir.

İş kazası tazminat sigortasız işçi tarafından da alınabilir. Bir işçinin sigortasız olması iş kazasının tanımını değiştirmeyecektir. Sigortası olmayan işçinin tazminat hakkından yararlanabilmesi için uygulaması gereken adımlar şu şekildedir;

 • İlk olarak kazanın hemen ardından hastaneye gidildiğinde hastane polisine ve doktora bu kazanın bir iş kazası olduğu belirtilmelidir. İş kazası terimi tutulan hastane raporlarına işlenmelidir.
 • Kişinin orada çalışmaya başladığına dair deliller bir araya getirilmelidir. İşyerinde bulunan kameralar, diğer çalışanların ifadeleri ve işçi ve işveren arasında yapılmış olan yazışma ve anlaşmalar delil olarak kabul edilir.
 • Daha sonra kazazede olan kişi Çalışma Bölge Müdürlüğüne giderek yaşamış olduğu iş kazası hakkında bilgi vermeli ve idari inceleme talebi oluşturmalıdır.
 • Kazazede olan kişi yaptığı tüm bu başvuruların sonucunu bekleme zorunluluğu olmadan SGK’yı husumet göstererek iş kazası tespit davası açmalıdır. Açılan dava kazanılır ise doğrudan İş Mahkemelerine iş kazası tazminat davası açılır.

34-) İş Kazası Eşe Manevi Tazminat

İş kazaları kimi zaman ölüm gibi büyük sonuçlar doğurabilir. Bu durumda kişinin yakınları özellikle de birinci dereceden bağlı olduğu kişi sayılan işi maddi olarak sıkıntılar yanında derin hüzün ve elem hissedecektir.

Bu elemin azalması için iş kazası eşe manevi tazminat hakkından yararlanılabilir. Eş, yaşamış olduğu üzüntünün azaltılması ve ileride yaşayacağı maddi zorlukların azaltılması için tazminat talebinde bulunarak acısını ve geleceğini bir nebze rahatlatabilir.

35-) İş Kazası Tazminat Hak Düşürücü Süre

İş kazası tanımlarına uygun olarak gerçekleşen bir kazanın ardından kazazede ve mağdur olan tarafın dava açma hakkı bulunan bir süre bulunur. Belirtilmiş olan süre içerisinde kişinin nedenine dikkat edilmeksizin herhangi bir dava açma talebinde bulunmaması durumunda kişinin hakkı elinden alınacaktır.

İş kazası tazminat hak düşürücü süre kazanın gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren 10 yıldır. Burada dikkat edilen nokta kişinin hangi tarihte hastaneye başvurduğu değil, hangi tarihte kazanın meydana geldiğidir. Ancak kişinin durumuna bağlı olarak farklı durumlarda bu sürenin hesaplanması için farklı başlangıç noktaları kabul görülebilir.

Kazazede olan kişi kendisine tanınmış olan 10 yıl içerisinde dava talebi oluşturmaz ise gerçekleşmiş olan iş kazası nedeniyle dava açma hakkını tamamen kaybetmiş olacaktır. Bu durumda kişinin iş kazası tazminat isteği de hakim tarafından reddedilir.

36-) İş Kazası Maddi Tazminat Belirsiz Alacak Davası

İş kazası maddi tazminat belirsiz alacak davası, davacı tarafından davanın açılması sırasında herhangi bir tazminat belirtmemesi ve tazminat hesaplanma işlemini sonraya bırakmasıdır. Bu belirsiz alacak davaları manevi ve maddi tazminat davaları olarak açılabilir.

Belirsiz alacak tazminat davalarında dava sonuna kadar tarafların ya da bulunan kanıtların eşliğinde bir alacak belirlemesi yapılır. Özellikle bilirkişi raporu, kişinin alınan maaş bordrosu ve benzeri evraklar alacağın hesaplanması için temel olarak kabul edilir.

İş kazası tazminat davaları belirsiz alacak davası olarak açılabilir ve yapılan profesyonel hesaplamalar ile kişinin alacağı tutar en doğru hali ile hesaplanır. Bu davalarda maddi ve manevi tazminatın kısmi, tespit ya da tahsil amaçlı olarak açılabilmesi mümkündür.

37-) İş Kazası Manevi Tazminat Red Vekalet Ücreti

İş kazası tazminat davalarında sizlere eşlik ederek davanızın hukuki yönden lehinize değerlendirilmesini sağlayarak tüm hukuki işlemlere hizmet sunan avukatların asgari vekalet ücreti en az 4080 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu ücret asgari olarak belirlenmiş; avukatınızın tecrübesi, davanız için harcadığı süre ve emek gibi değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İş kazası için açılmış olan manevi tazminat davası hakim tarafından geçersiz ve haksız görülerek reddedilebilir. Bu durumda kişilerin kendi hakkı olan manevi tutarı geri alabilmesi için itiraz davası açılması ve hakimin ret nedeni olarak gördüğü konulan hukuki olarak açıklanması gerekir.

Tüm bu açıklama işlemlerinin profesyonel bir şekilde düzenlenebilmesi için alanında uzman ve tecrübeli bir avukata ihtiyaç duyacaksınızdır.

38-) Uzuv Kayıplı İş Kazası Tazminat

Uzuv kayıplı iş kazası tazminat davası açılır iken davacı olan kişinin yaşamış olduğu problem herhangi bir tedavi ya da incelemeye gerek kalmadan görülebildiği için ispat belgelerinin ya da raporlar istenmez.

Uzuv kayıplı davalarda ilk olarak uzuv kaybının iş kazası tanımına uyumlu bir kazada kaybedildiğine ilişkin belgelendirme istenir. Bunun ardından kişinin ileride çalışma gücünü kaybettiği düşünülerek maddi tazminat davası kalıcı hasarlı davalar kategorisinde değerlendirilir.

Bu dava türünde kişinin yalnızca bedensel değil ruhen de etkileneceği düşünülerek manevi tazminat davasının açılması mümkündür. Kişinin kaybettiği uzuv sayısı, işverenin gerçekleşmiş kazada kusur oranı ve kaybedilen uzuvun kişinin çalışmasını nasıl etkilediği incelenir.

39-) İş Kazası Tazminat Koşulları

İş kazası tazminat koşulları 5510 sayılı kanun içerisinde belirtilmiş olan kriterlere uygun olmakla ölçülür. Bu kriterler içerisinde bir kişinin iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilmesi için;

 • Kazanın kişinin işyeri olarak tanımlanmış alanda gerçekleşmiş olması gerekir.
 • Eğer kaza, iş yerinin dışında bir alanda gerçeklemiş ise kişi işveren tarafından farklı bir görev için oraya gönderilmiş olmalıdır. Bu durumda kişinin kaza yerinde kendi işini yapıp yapmadığına dikkat edilmez.
 • Eğer çalışan kişi kadınsa ve emzirme izni varsa, bu emzirme izni süresinde gerçekleşen kazalar da iş kazası olarak değerlendirilir.
 • İşveren çalışanların farklı alanlara ulaşması için herhangi bir taşıt sağlıyorsa, çalışanlar iş yerine gelirken ya da giderken bu taşıt ile kaza yaparsa iş kazası olarak sayılır.
 • Gerçekleşmiş olan iş kazasının ardından kişinin mutlaka bedenen ya da ruhen geçici / kalıcı bir hasara uğramış olması gerekir. Karşılaşılan bu hasar nedeni ile kişinin işini kaybetmesi, iş gücünü kaybetmesi ya da benzeri durumların oluşması gerekir.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmiş bir kazanın ve kaza sonuçlarının ardından kişiler İş Mahkemelerine dava açarak yaşadıkları kayıplara yönelik mağduriyetlerini giderici iş kazası tazminat davası açabilirler.

40-) İş Kazası Tazminat Harç

İş kazası sonucu karşılaşılan duruma yönelik açılan davalarda belirlenecek harç ücreti, kişinin aldığı yaralanmanın boyutu, davanın değeri ve farklı birçok konuya göre değişiklik gösterebilir.

İş Kanunları gereğince günümüzde belirlenmiş olan harç hesaplama yöntemine göre ilk olarak kazanın sonucuna bağlı olarak hangi oranda harç ödeyeceğiniz belirlenir. Daha sonra davanın değeri olan ve tazminat olarak talep ettiğiniz miktar ile bu oran çarpılır. Yapılan çarpım işlemi sonucunda sizin davanız için ödeyeceğiniz harç tutarı belirlenmiş olacaktır.

Ayrıca harç ücretlerinin yanında davanızın başvuru harcı, masraflar ve posta giderleri gibi harcamalar için 29,20 TL ödemeniz beklenecektir.

41-) İş Kazası Sgk Dan Tazminat Talepleri

SGK tarafından koruma altına alınmış ve işte çalıştığı süre boyunca sigorta primleri ödenmiş kişiler, iş kazası sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na tazminat talebi iletebilir. Bu durumda SGK öncelikle maluliyet raporunun alınmasını ve kazanın gerçek tanımlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

Maluliyet raporunun içerisinde çıkan sonuca göre ya da hastaneden aldığınız heyet raporu ile SGK’ya tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Gerçekleştirmiş olduğunuz başvurunun sonucunda SGK’ya yatırılan primlerinizin hangi maaş üzerinden yatırıldığına dikkat edilerek maaş hesaplaması yapılır.

İş Mahkemelerine başvuruda bulunacağınız iş kazası tazminat davası için de SGK’ya başvuruda bulunabilir ve tazminat alınmasını sağlayabilirsiniz.

42-) İş Kazası Rücuen Tazminat Zamanaşımı

5510 sayılı Kanun içerisinde yer alan 93.madde gereğinde, kurumlara açılabilecek tazminat ve rücu davalarında zamanaşımı olarak belirlenen süre 10 yıldır. Bunun anlamı; kazazede olan kişi 10 yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tazminat davası açarak hak sahiplerine sunmuş olduğu ve kazanın engellediği hizmetlerin bedellerini sorumlu kişilerden isteyebilir.

Ancak 10 yılın geçmesinin ardından kişilerin yaşamış olduğu kaza ile sahip oldukları haklar elinden alınacaktır. İş kazası tazminat davası için açılacak davalarda genel olarak önemli olan süre ilk 10 yıldır.

43-) İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Belirsiz Alacak

İş kazası nedeniyle tazminat davası belirsiz alacak türünde açılarak kişinin alması gereken miktarın mahkeme tarafından hesaplanması ve dava sonunda verilebilmesi mümkündür. Özellikle tazminat davalarında kişilerin sonuç bölümünde sunacağı tutar davanın değerlendirilmesi için önem taşır. Kişilerin az ya da çok tutar yazması durumunda almaları gereken haklardan mahrum kalabileceği bilinir.

Bu nedenle dava değerinin en başından kendi ya da avukatı tarafından hazırlanmasını istemeyen kişiler iş kazası tazminat davasını belirsiz alacak olarak açabilir. Bu durumda en doğru hesaplama yapılarak kişinin yaşayacağı mağduriyetler engellenir.

44-) Parmak Kopması İş Kazası Tazminat

İş kazası sonrasında parmak kopması, uzuv kaybı kapsamında değerlendirilen ancak kişinin mesleğine bağlı olarak farklı açılarda değerlendirilen dava türlerinden biridir. Bir kişinin parmağının kopması o kişinin hayatını ciddi ya da hayati yönde etkilemediği için değerlendirmesi farklı yönlerde yapılacaktır.

Parmak kopması iş kazası tazminat davalarında ilk olarak SGK tarafından maluliyet raporu alınmalıdır. Alınan bu raporun ardından kişinin bu davada ne kadar tazminat alabileceğine etki edecektir.

Kişinin yaşadığı iş kazası nedeniyle parmak kopması durumunda eğer kişinin kopan parmak sayısı fazla ise kişinin alacağı tazminat miktarı artacaktır. Bunun yanında hesaplama için kişinin maaşı, kaç yıl çalıştığı, alacağı maaş ikramiyeleri ve benzeri kriterler göz önünde tutulur ve kişinin yaşayacağı mağduriyet en az seviyeye indirilir.

45-) İş Kazası Tazminat Görevli Mahkeme

İş kazası tazminat davaları 5510 sayılı Kanun içerisinde yer alan maddeler içerisindeki durumlara uygun olarak gerçekleşen kazaların sonucunda doğan mağduriyetlerin azaltılması için açılan davalardır. Bu davanın açılabilmesi için kazazedeye 10 yıl süre hak tanınır.

İş kazasının gerçekleşmesinin ardından kişi ya da kişiler işyerinin ikametinin bulunduğu yer mahkemesine dava başvurusunda bulunabilir. Bu dava başvurusunda kişinin belgeleri ve dilekçesi eksiksiz olmalıdır.

İş kazası tazminat görevli mahkeme ise İş Mahkemeleridir. Yani yer mahkemesine yapılan bildirimin ardından dava İş Mahkemelerine gönderilerek değerlendirmesi yapılır. Yapılan incelemelerin sonucunda İş Mahkemeleri sonucu belirleyerek davanın sonuçlanmasını sağlar. Bu konuda yetki İş Mahkemelerine aittir.

46-) İş Kazası Tazminat Davası Adli Tatil

İş kazası tazminat davaları, gerçekleşmiş olan bir kazanın ardından kazazede olan ve maddi / manevi yönden yoksunluk yaşayan kişilerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için açılan davalardır. Bu davanın sonucunda alınan karar neticesinde kişiler geçinmek için ihtiyaçları olan maddi gelire ulaşabilir. Bu nedenle genel hükümler çerçevesi içerisinde uygulama gerçekleştirilir. Ayrıca basit yargılamaya tabi tutulan bu dava, kişilerin en kısa zamanda mağduriyetlerini gidermesi için olabildiğince kısa sürede tamamlanır.

İş kazası tazminat davası adli tatil içerisinde de devam edilerek olabilecek en kısa sürede bitirilir. Davanın kabulü, değerlendirmesi ve sonuçlandırılması bu süreçlerde kesintisiz olarak sürdürülür.

47-) İş Kazası Şikayetten Vazgeçme Tazminat

İş kazasının gerçekleşmesinin ardından kazazede olan kişi işverene ya da işçi güvenliğinden sorumlu olan kişiye karşı şikayette bulunabilir. Bu şikayet sonucunda kişinin şahsi adına araştırmalar yapılarak kişinin kaza içerisindeki kusuru, tutumu ve benzeri koşullar incelenir.

Kazazede ve şikayeti oluşturan kişi belirli bir zaman sonrasında başvurdukları bu şikayetten vazgeçebilir. Ancak iş kazası şikayetten vazgeçme tazminat hakkının ortadan kalkmasına neden olmaz.

Gerçekleştirilen bu şikayetin ardından dava hem ceza hem de iş davası olarak değerlendirilir. Ancak kişi şikayetten vazgeçer ise davanın ceza boyutu kalkarak yalnızca iş kazası tazminat boyutuna odaklanılır.

İş kazası geçirmiş olan kişi hem maddi hem de manevi tazminat davası hakkını elinde koruyarak dilediği zaman iş kazasının nedeniyle tazminat davası oluşturabilir. Ancak kişi 10 yıl içerisinde hiçbir şikayette ya da dava başvurusunda bulunmazsa 10 yılın ardından dava açma hakkı elinden alınacaktır.

48-) İş Kazası Tazminat Müteselsil Sorumluluk

İş kazalarında müteselsil sorumluluk, asıl veren ile alt işverenin birlikte sahip olduğu sorumluluktur. Bu sorumluluk dahilinde iş kazası tazminat davası asıl işveren ve alt işverene açılabilir.

Açılmış olan bu davanın sonucunda müteselsil sorumluluğa sahip olan kişiler yaralanana ya da ölen kişinin tazminat tutarını ödemek zorunluluğuna sahiptir. Ayrıca ölen çalışanın yakınları da asıl ve alt işverene dava açma hakkına sahip olacaktır.

Müteselsil sorumluluk; bir ya da birden fazla kişinin oluşmuş olan bir borcun ya da zararın tamamının ödenmesinden sorumlu olduğunu belirten terimdir. Bu durumda zincir şeklinde ya da bireysel olarak ortada olan borcun ödenmesi yükümlülüğü bulunur.

49-) İş Kazası Maluliyet Oranı Tazminat

İş kazası tazminat tutarı belirlenirken kişinin sahip olduğu maluliyet oranı en büyük belirleyiciler arasında yer alır. Sosyal Güvelik Kurumu tarafından yapılan bu değerlendirme ve raporlama işlemi sonucunda gerçeklemiş kazanın sonucunda kazazede kişinin bu kazadan ne kadar malul olduğu belirlenir.

Belirlenmiş oran ne kadar büyük olursa kişinin alacağı tazminat miktarı o kadar yükselecektir. Özellikle kişinin kaza nedeniyle çalışamayacak duruma gelmesinde kişi var olan maaşının çalışması beklenen yıl sayısı ile çarpılması durumunda ortaya çıkan rakam kadar yüksek bir tazminat alabilir.

Bir ya da birden fazla uzuv kapması ya da uzuv eksilmesi durumunda kişilere herhangi bir maluliyet değerlendirilmesi yapılmasına gerek duyulmaz. Ancak parmak kopması gibi kişinin hayatını büyük oranda etkilemeyecek durumlarda SGK’ya başvuruda bulunarak hesaplanmanın yapılması gerekir.

Maluliyet oranı hesaplatmak isteyen kişilerin ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunması gerekir. Ancak SGK tarafından yapılan değerlendirmenin doğru olmadığını düşünen kişiler Yüksek Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunarak kararın yeniden incelenmesini talep edebilir. Yüksek Kuruldan da aynı yanıt gelirse heyet raporu alınarak belirlenmiş maluliyet oranına itiraz edilebilir.

50-) İş Kazası Tazminat Davası İçin Gerekli Evraklar

İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için kazanın gerçekleştiği 10 yıl içerisinde yer ya da İş Mahkemelerine dava başvurusunda bulunması gerekir. Eğer kişi 10 yıl içerisinde hiçbir başvuruda bulunmaz ise tazminat hakkını kaybedecektir.

İş kazası tazminat davası için gerekli evraklar şu şekildedir;

 • Dilekçe: Dilekçe, açılması istenen davanın hangi nedenler ile kimler arasında açılacağını belirten en önemli belgelerden biridir. Hazırlanmış olan dilekçe, davanın temel taşı olarak kabul edilir.
 • İş kazası raporları: İş kazası anında tutulmuş olan raporlar ve yapılmış olan bildirimler belgeler içerisinde yer almalıdır.
 • Hastane belgeleri: Kişinin iş kazası sonrasında hastanede gerçekleştirdiği tedavi işlemlerinin belgeleri ve raporları eklenmelidir.

Bu belgelerin dışında bilirkişi raporu, maluliyet raporu ve tanık ifadeleri gibi belgeler de teslim edilebilecek evraklar içerisinde yer alır.

51-) İş Kazası Tazminat Bedelleri

İş kazası tazminat davasının bedeli için kesin bir nokta söylenmesi mümkün değildir. Tüm davanın harcamaları, kişinin alacağı tazminat bedeli ve diğer tüm noktalar dava içerisinde yer alan durumlara göre değiştirilir.

 • Maluliyet oranı: Kazazede olan kişinin maluliyet oranı ne kadar yüksekse alacağı tazminat bedeli de o kadar yüksek olacaktır.
 • Kusur oranı: İşyerinin gerçekleşen kazada ne kadar kusurlu olduğu önemlidir. İşyeri ne kadar yüksek kusur oranına sahip ise kişinin alacağı tazminat tutarı yükseklik gösterecektir.
 • Kişinin aldığı maaş: İş kazası tazminat bedelleri hesaplanırken temel alınan tutar kişinin çalışırken aldığı maaşı olacaktır. Kişinin son alınan maaşları üzerinden hesaplama yapılır.
 • Kişinin yaşı: Kişi ne kadar genç ise o kadar uzun süre çalışmaya devam edecek olarak düşünülür. Bir kişinin ortalama olarak 65 yaşına kadar çalıştığı göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır. Örneğin 20 yaşındaki bir kazazedenin ortalama olarak 45 yıl daha çalışacağı düşünülür. Yıllık olarak kaybı 45 ile çarpılarak tazminat bedeli hesaplanır.

52-) İş Kazası Rücuen Tazminat Davası

İş kazası rücuen tazminat davası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olarak çalışan ya da hak sahibi olan kişilerin çalıştıkları süre boyunca sunmuş olduğu hizmetlerin ortaya çıkan bedellerini sorumlulardan iade talep etmesine rücu davası olarak isimlendirilir.

Bahsi geçen davanın açılabilmesi ve hak sahibinin sunmuş olduğu hizmetleri tazminat olarak alabilmesi için hak sahibine tanınan süre 10 yıldır. 10 yıl içerisinde kişi bu davanın talebine bulunmaz ise dava üzerindeki tüm haklarını kaybedecektir.

53-) İş Kazası Tazminat Davasında Maluliyet Tespiti

İş kazası tazminat davasında maluliyet tespiti, davanın içerisinde yer alan değeri doğrudan değiştireceği için doğru bir şekilde hesaplanması önemlidir. Bu maluliyet miktarının hesaplanabilmesi için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir;

 • Öncelikle tam teşekküllü bir hastaneye gidilerek kişinin rapor olması gerekir. Bunun yanında iş kazasına ilişkin tüm raporların yetkili merkezlerden alınması gerekir.
 • Daha sonra işçiye ait olan dosya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilir. Bu dosya SGK Bölge Sağlık Kurulu’na iletilir.
 • Maluliyet oranının hesaplanması için kişinin maruz kaldığı olay incelenir. Bu incelemenin ardından kişinin yaşamış olduğu problemin iş kazası sonrasında oluşup oluşmadığı arasındaki bağlantı görülür.
 • Tüm incelemeler sonucunda kişinin kazanma gücü kayıp oranı Bölge Sağlık Kurulu tarafından belirlenir.

Bu maluliyet oranının hesaplanabilmesi için iki ayrı seçeneğiniz bulunur; bunlardan birincisi davanız devam ederken maluliyet hesaplaması talep edebilirsiniz. Bu durumda hakim tarafından talebiniz onaylanırsa tüm incelemeler gerçekleştirilerek yaşadığını maluliyet belirlenir.

İkinci bir yol olarak ise kendiniz maluliyet oranı tespit davası açabilirsiniz. İş kazası tespit davaları içerisinde yer alan bu davayı açabilmek için ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunulması gerekir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazalarinda-suclu-nasil-bulunur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/velibaba-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazalarinda-hangi-tazminat-davalari-acilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bagcilar-barbaros-mahallesi-is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasina-ugradiginizda-acabileceginiz-tazminat-davalari-nelerdir.html

“İş Kazası Tazminat | İş Kazası Tazminat Davası Açma” üzerine 7 yorum

 1. Ben 2020 yılında iş kazası geçirdim. Sağ elimin işaret parmağı birinci boğumdan koptu. Hastane de polise iş kazası olduğunu söyledim ama şirket bildirmemiş. işten çıkarıldım tazminatımı ödemediler. ne yapacağım

  Yanıtla
 2. iş kazası geçirdim maaşım yüksek olmazına rağmen daha düşük bir rakamdan iş göremezlik yatıyor. Ne yapabilirim

  Yanıtla
 3. 2 yıl önce şirketim ile aramda olan bir iş davası açtım.Davam olumlu sonuçlandı.
  Tüm Helvacı Hukuk ailesine saygılarımı sunarım.
  Çok profesyonel ve uzman bir kadro. İhtiyacı olan herkese Helvacı Hukuk’u tavsiye ederim.

  Yanıtla
 4. Merhaba Mehmet Ali Bey, iş kazası geçirdim maluliyet raporum beklediğimden düşük geldi itiraz ettim ama sonuç değişmedi. Ne yapmam gerekir

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara