0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İşçi Alacağı Davası Açılması ve Takibi

İş hukukunda iş kanunları tamamiyle işçinin yanında yer alan zihniyetle hazırlanmış ve işçinin hakları gözetilerek oluşturulmuştur. İşçinin alacağı davası açılması ve takibinde de birçok düzenleme ve kanun işçinin lehinedir.

Bunlardan bazıları;

  • İşe iade davası: İşçinin bu davayı açabilmesi için en az 6 aydır söz konusu yerde çalışıyor olması, işverenin herhangi bir nedene dayanmadan iş akdini fethetmesi, işyerinde en az aktif olarak 30 kişinin görev alması gerekmektedir.
  • İşçinin haklı nedenlerden işten ayrılabileceği: İşverenin işçiye kurallar çerçevesinde yeterli miktarda sağlıklı bir ortamda oluşturamamış olması, işçinin işten kaynaklanan bir hastalığa yakalanmış olması, işçiye hakaret,küçük düşürme, onur kırıcı davranışta bulunması gibi nedenler haklı feshi doğaran nedenlerdir.
  • İşçinin Sigortalı Çalıştırılma Zorunluluğu ve Yıllık Ücretli İzin Hakkı: İşçi bir iş yerinde deneme süresi de dahil 1 yılı aşkın çalıştıysa yıllık izin hakkına sahiptir. Aynı zamanda işçi sigortalı çalıştırılmazsa haklı nedenle iş akdini feshedebilir.
  • İş sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığına uyulmayan prosedürlerin devam ettirilmesi durumunda işçinin yaşayacağı olumsuzluklar nedeniyle işçi iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurup durumunun tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir.
  • İşçinin iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat hakkı bulunmaktadır. İşçi böyle bir kazanın varlığında hem sağlığından hem de kazancından olmaktadır. Dolayısıyla bunların geri kazanamı için tazminat hakkını talep etmesi gerekmektedir.
  • İşçilere Eşit Davranma İlkesi: İş yerinde işçilerin dil, din, ırk, mezhep, inanç gibi nedenlere dayalı olarak bireyler arasında ayrım yapılması durumunda işçi bunu ispat ederek 4 aya kadarki ücretinin üzerinden tazminat talep edebilmektedir.

İşçi Alacağı Davası Açılması ve Takibinde ayrıca kıdem tazminat hakkı ve kıdem tazminat davası ile ihbar tazminat hakkı ve ihbar tazminat davasının önemli bir yeri vardır.

Bir işçi bir iş yerinde bir yıldan fazla çalışmışsa o işçinin kıdem tazminat hakkı bulunmaktadır. İhbar tazminatında ise, işçi kanunda belirtilen ihbar sürelerine istinaden iş sözleşmesini karşı tarafa beyan ile yükümlüdür. Aynı şekilde işveren de şayet iş akdini feshediyorsa işçi için ihbar süresine uymak zorundadır.

Günümüzde İşçi Alacağı Davası Açılması ve Takibi hususundaki en önemli dava konularından biri de işe iade davalarıdır. İşe iade davalarında işverenin karşı tarafı işe iade amacıyla başvurduğu tarihten 1 ay içinde işçi işe başlatılması gerekmektedir. İşverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Bu tazminat işçinin en az 4 en çok 8 aylık ücretine denk gelmektedir. Ayrıca işçi tarafından işe alınma davasında geçirmiş olduğu en çok 4 aylık ücretin işverence işçiye ödenmesi talep edilebilir. Mahkeme kararı işçi lehine kesinleştikten sonra işçi işverene başvuruda bulunmalıdır.

Call Now Button