İhalenin Feshi Davası, İhaleyi Fesih Davası

İhalenin feshi davası, İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesine göre Borçlar Kanunu 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde talep edebilir.

İhaleyi Fesih Davası Ne Kadar Sürer?

İhaleye yolsuzluk karıştırılması nedeniyle açılan ihaleyi fesih davalarında; kimlerin dava açabileceği yasalara göre belirlenmiştir. Satışı yapılan mallarda, satış içerisine hile, yolsuzluk veya usulsüzlük karıştırılması halinde dava açılabilir. Bu davayı açmaya yetkili kişilerin başvuruları dahilinde açılan davalara, ihalenin feshi davası denir.

Satışın gerçekleştiği yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davalardır. Ancak ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde davanın açılması gerekiyor. İstisnai durumlarda 7 günlük süre uzatılabilmektedir. İhalenin feshi davası satışı durdurur mu konusunda, red davasında süre uzatmaya sebep olan hallerden bahsedilir. Buna göre ihalen feshini sağlayan sebepler şu şekildedir;

 • İhaleye fesat karıştırılması
 • Dava açacak kişiye, satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması
 • Satışı gerçekleşen malların özelliklerinde hata edilmesi ve bunun ancak ihaleden sonra fark edilmiş olması, ihalenin feshi davasını gerektiren hususlar arasındadır.

İhale feshine konu olan diğer nedenler ise taşınmazın m2’sinin satış ilanında hatalı gösterilmiş olması ve buna benzer hatalardır. KDV oranının yanlış gösterilmiş olması, ihalede tellak olmaması, ihalenin usullere uygun yapılmamış olması, eksik usuller, satışın ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmaması gibi farklı nedenlere bağlı olarak ihaleye yolsuzluk karışması nedeniyle dava açılabilir.

İhalenin Feshi Talebi İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İhalenin feshi davası açılması için belirli koşullar içeriyor olması gerekir. Hem hazırlık aşaması hem ihale aşamasında yapılan usulsüzlükler, davanın feshedilmesine neden olabilir. İhalenin feshi talebi için gerekli koşullar şöyledir;

 • Satış ilanının yapılmamış, yanlış yapılmış olması, hiç tebliğ edilmemesi veya usulsüz tebliğ durumlarında dava açılabilir.
 • Vekil varken asile tebliğ, ihalenin feshi davası için gerekli koşullardan biridir
 • İhalelerde; satışın ilanı ile satış yapılacak tarih arasında 1 aydan daha az süre olmaz. Şayet 30 günden daha az sürede yapılmışsa ihalenin feshini gerektirir
 • Satış ederinin üzerinden 2 seneden fazla süre geçmiş olması, esas alınan kıymet takdirini yansıtmayacağı için ihale fesih edilebilir
 • Kıymet takdirinde yapılan itirazların incelenmesi gereklidir. İncelemenin reddedilmesi, satışın feshedilmesine neden olabilir
 • Haciz veya takibin düşmüş olmasıyla fesih iptali istenebilir

İhaleye hazırlık aşaması dışında, ihale sürecinde ortaya çıkan bazı usulsüzlükler nedeniyle de ihalenin feshi talep edilebilir. Fesih iptaline gerek olan haller şöyledir;

 • İlan takvimine yasal olarak uyulmaması feshin iptaline neden olabilir
 • Satış ilanında belirtilen ihale yerinden farklı bir yerde yapılmış olması, ihalenin iptal talebi için gerekli koşullardan biridir
 • Satış bedeli muhammen bedelin %50 oranında nakde çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması durumlarında iptal istenebilir. Rüçhanlı alacağın üzerinde olmaması yani bu satışın tüm maliyet hesaplamalarından daha az oranlarda satış yapılmış olması, ihaleye fesat karışmasına sebep olan hallerdendir
 • Tellal olmadan satış yapılmış olması ihalenin feshini gerektiren durumlardandır

İhalenin ilanda gösterilen başlangıç ve bitiş saatlerine uyulmadan yapılması

İhalenin Feshi Hangi Kanunda?

İhalenin feshi davası ne kadar sürer, hangi durumlarda feshedilebilir? İhalenin tam usulleriyle yapılmamış olması veya ihaleye hazırlık aşamasının eksik olarak sürdürülmesi, ihalenin kasten veya hatalardan dolayı yanlış yapılmasına neden olabilir. İhalenin sağlıklı olarak gerçekleşmemiş olması, ihaleye fesat karıştırılması ile sonuçlanabilir.

İhalenin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde ihalenin feshi davası açılmalıdır. Bu süre sonunda zamanaşımına gireceği için dava reddedilir. İcra ve İflas Kanunu dahilinde oluşturulan yasalar ve Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen haller dahilinde, ihalenin feshi davası açılabilir.

Doğrudan ya da dolaylı, kasten ya da yanlışlıkla, ihaleye usulsüzlük karışması halinde fesih talebinde bulunulabilir. İhaleye katılacak kişiler tarafından dava açılabileceği gibi kusurlu mal satışı nedeniyle alıcı tarafından açılabilir. Malın özelliklerinin eksik belirtilmesi, hatalı mal satılması gibi tüm eksiklik/ hata/ yanlışlıklarda ihalenin feshi davası açılabilir.

İhalenin Feshi Kararı Kesin Mi?

İhalenin feshi davası istinaf, tanıkların dinlenmesi, kanıtlar gibi farklı gerekliler dahilinde ek sürelerde değerlendirilebilir. İhalenin feshi talebinin reddi kararı, kesin hüküm teşkil etmektedir. Maddi anlamda verilen kesin hükümler, red davası açılabilir niteliktedir.

Yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir ancak karar, kesin hüküm niteliğindedir.

İhalenin feshi talebi, görevsiz veya yetkisiz icra mahkemelerine yapıldığı hallerde, yetkisizlik kararı verilebilir. Evrakta inceleme yapılmak üzere icra mahkemesi, görevsizlik kararı verebilmektedir. Kesin karar hükmünde olup, başvurudan 10 gün sonra verilen karalardır. Dolayısıyla dava açmak için hukuki departman ile görüşmeniz ve/ veya avukatlara vekalet vererek yasalar uygun kapsamda başvuru yapılmasını sağlayabilirsiniz.

İhalenin feshi kararının kesinleşmesi ile ihale bedelinin %10’u kadar ceza feshi isteyene uygulanır. Şayet usule ilişkin konularda ret verilir ise ihale isteyene ceza verilmez. Başvuruda fesih sebebinin yerinde değerlendirilmesi, feshin kabul edilmesine neden olur. Kararın kesinleşmesiyle, alının usulsüz ihaleden kazandığı mülk hakkı sona erer.

İhalenin Feshi Davası Tescile Engel Mi?

İhalenin feshi davası tescile engel durum içerir. Borçluların icra takip sürecinde malların haczedilmesi durumunda, alacaklılar ile uzlaşmaları için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Taşınmazın satışında yapılan düzenlemeler ile borçlunun finansal kaynak yaratıp borcunu ödemesi yönünde süreçler uygulanır.

İhalenin feshi davası açmak, alıcı adına tescili geciktirilmesi için başvurulan bir yöntemdir. Gerçek alıcıların ihaleye katılmamaları sağlanarak, bu süreçte ihale olan malın tekrar alınabilmesi için uygulanan yöntemler bulunuyor.

İhalenin kesinleşmesi ve henüz feshine karar verilmemesi durumunda, tescile izin verilmektedir. İhale feshi kararı alınmadığı sürece ihale sonuçları uygulanır ve bu tescile engel değildir. Yasalar dahilinde tescile engel herhangi bir durum bulunmamaktadır.

İcra İhalesine İtiraz Ne Kadar Sürer?

İhalenin feshi sebepleri, satışa hazırlık aşamasındaki sebepler ve satış esnasındaki sebepler olarak iki aşamada değerlendirilir. Ancak ihalenin gerçekleşmesi ile satışın gerçekleşmiş olması, itiraz süresini belirler. İcra ihalesine itiraz süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. İcra edilen taşınmazların ihalesi, ihale kararının verilmesiyle birlikte başlar.

İhale yapılacak takvim ve mekana göre ihale önceden belirtilir. İhalenin gerçekleşmesi tarihinden itibaren 1 haftalık süre içinde ihalenin feshi talebinde bulunulması gerekiyor. Bu süre dışında yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

İhalenin Feshi Davasında Davalı Kim Olur?

İhalenin feshi davasında teminat, tescil ve red durumlarının tamamı, davanın tür ve niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. İhalenin feshi, şikayete göre uygulanan hukuki işlemlerdir. Dava eden veya dava edilen durumu bulunmamaktadır. İhale katılımcıların tamamı ‘’İlgililer’’ olarak nitelendirilir.

İhalenin feshi davasında şikayet eden kişi bir taraf ve ihaleye katılanların tamamı bir taraf olarak nitelendirilir. Ancak ilgililerin tamamının karşı taraf olarak gösterilmemesi, fesih davasının reddedilmesini gerektirmeyen bir durumdur.

Davaya, mahkeme tarafından diğer ilgililer de davet edilmektedir. İcra Mahkemesi tarafından ilgililere de savunma hakkı verilmektedir. İhalenin feshi davası bir dava niteliği tam olarak taşımaz. Dava edilen herhangi bir kişi bulunmamaktadır. O ihaleyle ilgili tüm katılımcılar, ihalenin feshi davasının konusudur. Ancak yargılanmaları bu kapsamda mümkün değildir.

Davanın içeriğine göre ihale feshedilir yani iptal edilir. Ya da feshine karar verilmez ise talep eden kişiye ihalenin %10’u oranında ceza uygulanır. İhalenin feshi davalarında mağduriyet yaşamamak için avukatlar ile görüşmeniz, faydanıza olacaktır. Menfi yarar sağlamanız veya hatalı taşınmaz satın almış olmanız durumunda kendinizce açabileceğiniz davalar değildir.

Vekalet verme yöntemiyle, kanuni prosedürler ve uygulamalar göre profesyonel danışmanlık alabilirsiniz. 7 günlük süre içinde dava açılması için irtibata geçmeniz yeterlidir. Zamanaşımına düşen davalar için detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozles%cc%a7mesinin-dava-yoluyla-feshi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/edimin-ifasina-fesat-karistirma-sucu-ve-cezasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sufa-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ortakligin-giderilmesi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalari-ne-kadar-surer.html

Yorum yapın

Hemen Ara