Mal Kaçırma Davası, Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı

Mal kaçırma davası, Muris Muvazaası olarak bilinir. Bir mirasçının miras hakkını almak/ yoksun bırakmak/ mirasını çalmak/ usulsüzlükle başkasının üzerine geçirmek gibi konuları kapsayan bir dava türüdür. Kişinin miras hakkından yoksun bırakılarak, kişinin vefatına kadar bakma taahhütleri ile sözleşme yapılmasını esas alan davalardır.

Mal kaçırma davalarının temelinde; saklı paylı mirasçıların olası bir zamanda tenkis davası açmalarını önlemek maksadıyla açılan davalardır.

Mal Kaçırmanın Cezası Var Mı?

Mal kaçırma davasını kazanan var mı, mal kaçırmanın cezası nedir hususlarında Yargıtay kararının değerlendirilmesi gereklidir. Mirasçılar tarafından dava açılması ve davanın sonuçlanmasına göre mal kaçırma cezası belirlenir. Bu kapsamda; Yargıtay’ın aldığı karara göre mirasçılar sözleşmenin geçersizliğini tespit ettirebilirler.

Mirasçıların dava açma yoluyla, muvazaa nedenini göstererek sözleşmenin geçersiz kılınmasını sağlamalarına olanak sunuluyor. Tespit temel alınarak, tapu kaydının iptali talep edilebilmektedir. Yine Yargıtay kararına göre; kişinin mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakmak maksadıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaların bütünü, ceza gerektirir.

Bu alanda yapılan sözleşmeler, mirastan mal kaçırmak için yapılan sözleşmelerdir. Saklı paylı mirasçı veya tüm gerçek mirasçılar, miras haklarından yoksun bırakılma durumlarında dava açma hakkına sahiptirler. Dava sonucunda mal kaçıran kişi cezaya çarptırılır. Mal kaçırma davalarını;

 • Yasal mirasçılar
 • Atanmış mirasçılar
 • Evlatlıklar
 • Miras sahibinin altsoyu

Açabilmektedir. Miras hakkını doğması ile reddi miras yapan, feragat eden veya mirastan çıkarılan kişiler, mal kaçırma davası açamazlar. Mirastan mal kaçırma cezası için davaya konu olan bir mirası olması ve bu mirasın gerçekten kaçırılmış olması gereklidir. Yani doğrudan mal kaçırma halinde ancak bu dava açılabilir.

Bahsedilen mal varlığının satışının yapıldığı veya yapılmadığı, para verildiği veya verilmediği kanıtlarla ispatlanmalıdır. Ancak bu tür durumlarda Yargıtay cezaya hükmeder.

Mirastan Mal Kaçırma Hangi Mahkeme?

Mal kaçırma davası dilekçesi, davanın açılacağı mahkemeye göre hazırlanır. Mirastan mal kaçırma davaları; Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülür. Mirasa konu olan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde işlenir. Ancak mirasta birden fazla mal bulunuyor ise herhangi birinin bulunduğu yerde mahkeme açılabilir.

Mirastan mal kaçırma davalarında avukatlara vekalet vererek, kendi lehinize sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Profesyonel hukuk danışmanlığı ve desteği almak önemlidir. Burada bilinmesi gereken mirastan mal kaçırma davalarının hangi durumlarda açılabildiğidir;

 • Miras ortaklığının giderilmesi (taksimi) davası
 • İstihkak davası
 • Muris muvazaası
 • Mirastan mal kaçırma
 • Muris muvazaası davası
 • Babanın sağlığında mal kaçırması davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası
 • Mirastan mal kaçırma davası

Alanlarında mirastan mal kaçıma davaları açılabilir. Asliye Hukuk Mahkemesi görevinde sürdürülen görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yetkili mahkemece görülür.

Mal Kaçırma Davası Ne Zaman Açılır?

Mal kaçırma davası açılması için herhangi bir süre bulunmamaktadır. Mirasın açılmasından sonraki herhangi bir süreçte mirasa mal kaçırma davası açılabilir. Medeni Kanun’a göre; miras bırakan kişi sadece saklı payı bulunan kişiler dışında tasarruf hakkını kullanabilmektedir. Saklı payın ihlal edilmesi halinde, mirasçılar mal kaçırma davası açma hakkına sahiptirler.

Saklı paylı mirasçıların miraslarını alamaması durumunda, miras bırakan kişinin belirleyeceği tasarruf için tenkis davası açabilirler. Kanuni mirasçıların paylarına ilişkin kurallar, miras bırakanın farklı bir biçimde mirasını paylaştırmaması halinde, yasalar dahilinde olan paylaştırma kurallarına göre pay edilir.

Bu durumda mal kaçırma davasının açılma süresi;

 • Miras bırakan kişinin ölümünden sonra açılabilir/ açıklanabilir.
 • Muris muvazaası davasında zamanaşımı ve hak düşürücü herhangi bir süre, kanunlarca belirlenmemiştir. Miras hakkı bulunan veya saklı payı bulunan kişilerin herhangi bir zamanda mal kaçırma davası açma hakkı bulunuyor.
 • Muris muvazaayı öğrenen mirasçı istediği her zaman dava açabiliyor.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Yapılır?

Mal kaçırma nasıl ispatlanır, dava nasıl açılır hususunda Yargıtay Kanunlarına göre işlem yapılacağı belirtilir. Ancak bu tür davalarda profesyonel avukatlık hizmetlerinden yararlanmanız gerekir. Bireysel olarak açıp sürdürebileceğiniz dava türlerinden değildir. Muris muvazaa koşullarının oluşması için 3 şart bulunmaktadır;

 • Tarafların gerçek amaçlarıyla yaptıkları işlemlerde bile ve isteye yapılan uyumsuzluklar halinde mal kaçırma davası açılabilir
 • Üçüncü kişileri aldatma amacıyla yapılan işlemlerde dava açılabilir
 • Tarafların muvazaalı işlem için aralarında anlaşmaları gereklidir

Mirastan mal kaçırma; nispi muvazaa olarak değerlendirilir. Nitelikli muvazaa kapsamında yapılan 4 tür işlem bulunmaktadır. Bunlar;

 • Görünüşteki (formalite) işlem
 • Gizli sözleşme
 • Muvazaa anlaşması
 • Mirasçıları aldatma

Mirasçıların aldatılması maksadıyla taraflar arasında yapılan işlem türüdür. Gerçekte olmayan ancak formalite şekilde uygulandığı var sayılan, 3. Kişileri aldatmak maksadıyla yapılan işlemlerdir.

Karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi gösterme, muris muvazaası olarak adlandırılır ve mirastan mal kaçırma olarak cezalandırılır.

 • Görünüşteki İşlem: satış, bağışlama ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin yapıldığı işlemlerdir. Saklı pay sahiplerinin ileride tenkis davası açmalarının önlenmesi amacıyla, mirastan mal kaçırmak için yapılan aldatmacalardır.
 • Muvazaa Anlaşması: Miras bırakan kişi ile 3. Kişi arasında yapılan anlaşmadır. Gizli sözleşme yapılarak mirasçılar aldatılır. Sözlü veya yazılı anlaşma yapılarak uygulanan işlemlerdir.
 • Mirasçıları Aldatma: Yapılan satışın, mirasçıları aldatma amacı ile uygulandığı işlemlerdir. Yapılan satış sözleşmesindeki bu sözleşme miras bırakan ve 3. Kişi arasında yapılır, miras hakkı bulunan kişilerin aldatılmasıdır.
 • Gizli Sözleşme: Görünüşteki işlemin ardında olan gizli işlemdir. Miras bırakan kişinin gerçek iradesini yansıttığı ancak mirasçılara gerçek niyetin belli edilmediği işlemlerdir.

Miras bırakan malını bağışlamak istiyor ancak bunu miras hakkı bulunan kişilerden gizliyor ise satış sözleşmesi yaparak, görüntüde satış yapıldığını yansıtabilir. Bu durumda mal kaçırma davası açılabilir.

 

Mirastan Mal Kaçırma Davası Kime Açılır?

Mal kaçırma davası, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen her mirasçı tarafından açılabilen davalardır. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar mirastan mal kaçırma davası açabilirler.

Mirastan feragat etmiş, mirası reddetmiş veya mirastan çıkarılmış kişiler, mirastan mal kaçırma davası açamazlar. Davayı mirasçılarından herhangi biri veya birlikte açabilirler. Her mirasçı kendi payına olan miras kadar dava açma hakkına sahiptir.

Bu tür davalarda, bireysel mirasçı; Tapu İptal ve Tescil Davası açabilir. Açılan davada mirasçı, sadece kendi payında değil tüm mirası kapsar şekilde malın terekeye dönmesi için dava açmış ise doğrudan diğer mirasçılarda davaya dahil edilir.

Mirasçıların kendi aralarında açacakları davalar, tereke paylı olarak değerlendirilir. Tereke Paylı Mülkiyet Hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek dava edilir. Miras hakkından yoksun bırakan kişi ya da kişiler bu davaya konu olabilirler. Saklı paylı kişiler veya mirasçılar, miras bırakan kişiyi ve tarafları dava edebilmektedir.

Satış Yapılan Tapu Bozulur Mu?

Mirastan mal kaçırma davası dahilinde satışı yapılan tapu bozulabilir. Tescil talebi ve tapu iptali olarak dava açma seçeneği bulunuyor. Tapuda yapılan satış iptali için uygulanan yöntemlere göre dava açılabilmektedir.

Hileli satışlara itiraz etmek için 1 yıllık süre verilmiştir. Söz konusu tapu satışında, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içinde itiraz edilerek görevli mahkemelerde dava açılabilir. Bu sürenin geçmesi hak düşürücü süre olarak belirlenmekte ve 13. Ay itibariyle dava açılamamaktadır.

Satışı yapılan tapunun bozulması için açılabilecek dava türleri şu şekildedir;

 • Tapu İptali
 • Tescil Davası
 • Satış durdurma davası (Tapu Sicil Müdürlüğüne dilekçe ile)

Hileli tapu satışı işlemlerine yönelik tarafların dava açabileceği tasarrufun iptali davasında, mahkeme kararına göre icra yapılmaktadır.

Mirastan Mal Kaçırma Engellenebilir Mi?

Mal kaçırma davası zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Mirastan mal kaçırma davaları, miras bırakanın öldüğü ve mirasın açıldığı herhangi bir tarihte açılabilir. Bu davaların açılması ve kazanılması için gizli sözleşmeleri ya da hileli işlemlerin ispat edilmesi gerekiyor.

Mirastan mal kaçırma davaları, miras hakkında yoksun bırakılan herkes tarafından açılabilir. Kanıtlanması halinde mal kaçırana büyük cezalar uygulanmaktadır. Malların satışı yapılmış dahi olsa, miras hakkı olan veya saklı payı olan kişilere hakları verilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tasarrufun-iptali-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/evlatligin-sakli-payi-var-midir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-sozlesmesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/mirastan-feragat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-davasi-nedir.html

Yorum yapın

Hemen Ara