Soybağının Reddi Davası | Kimler Açabilir?

Soybağının Reddi Davası, Aile Mahkemesi tarafından görülen nesebin reddi davalarını da içeren dava türleridir. Evliliğin devam etmesi veya evliliğin sona ermesi halinde 300 gün içinde doğan çocukların babası, bu evlilikteki erkek eştir. Soybağının reddi davasını kimler açabilir, davalı kimdir, ne kadar sürede değerlendirilir hususlarını inceleyebilirsiniz.

Soybağı Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının reddi, babanın çocuğu tanıması ve babalık davası konuları Aile Mahkemesi tarafından görülen davalardır. Soybağı, başka bir erkekle soy bağı bulunmayan bir çocuk arasında tanıma yolu ile sağlanabilir. Soybağının bulunduğu bir çocuk ile babalık davası veya soybağı reddi davası açan bir erkek için durum değişebilir.

Soybağı reddi davası ve babalık davaları farklı kapsamlardır ve farklı davalarda görülürler. İki tür davanın ayrı şekilde açılması gereklidir.

Soybağının reddi davası zamanaşımı geçmeden, çocuk nesebin reddi davası açabilir, erkek soybağı reddi davası açabilir. Zamanaşımı süresi 300 gün olarak karara bağlanmıştır. Erkeğin, çocuğun kendisinden olmadığına dair dava açma hakkı bulunduğu gibi çocuğun, babalığını istemediği kişiye karşı dava açma hakkı bulunmaktadır.

Soybağının Reddi Kaç Yaşında?

Annenin soybağının reddi davası açması mümkün değildir. Soybağının reddi davasını koca veya çocuk açabilir. Soybağının reddedilmesi için açılan davalar şöyledir;

 • Soybağının (Nesebin) Reddi Davası

Evliliğin devam etmesi veya bitmesi durumunda, belirlenen tarihten itibaren 300 gün içinde doğan çocukların babası koca olarak kabul edilir. Ancak koca, çeşitli hallerde dava açarak çocuğun kendisinden olmadığını beyan ederek, red edebilir. Babalık Karinesi; doğan çocuğun kocaya ait olduğunun kabul ve beyanı anlamına gelir.

Ancak bu tarihten sonra doğan çocukların nüfusa aynı baba ile kayıt edilmesi, hamileliğin evlilik esnasında oluştuğuna dair ispat edilmesi ile sağlanabilir. Baba adayının gaipliğe karar vermesi halinde, zamanaşımı süresi ölüm tehlikesi ya da son haber verme tarihinden itibaren değerlendirilmeye başlanır.

Babalık karinesinin çürütülmesi manasına gelen nesebin reddi davasını, erkek eş açarak çocuğun kendisinden olmadığını iddia edebilir. Bu türde davalar çocuk ve anneye karşı açılır.

 • Çocuğun Soybağı Reddi Davası

Nesebin reddi davası, bu evlilikten ya da ilişkiden doğan çocuk tarafından açılabilir. Anne ve eşe karşı açılan bu davada çocuğun reşit olması gerekiyor. Babalık karinesine inanmadığı durumlarda, babalığının kabul edilmemesi halinde açılabilen bir dava türüdür. Çocuğun ergin olmasından itibaren 1 yıl içinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Soybağının Reddi Davası Davalı Kimdir?

Soybağının reddi davası, çocuk ile baba arasında açılan dava türleridir. Dava edilen baba veya anne- babadır. Türk Medeni Kanunu 282. Madde gereğince, anne ve çocuk arasındaki bağ, doğumla ve doğumdan itibaren kurulur. Herhangi bir karineye ihtiyaç yoktur. Ancak baba ile çocuk arasındaki bağ, 3 şekilde kurulabilir;

 • Evlilik
 • Tanıma
 • Babalık Hükmü

Soybağı reddi davası birden fazla kişiye tanınmış bir haktır. Nesebin reddi davalarında;

 • Erkek eş tarafından; anne ve çocuğa karşı nesebin reddi davası açılır. Bu tür davalarda sadece birine açılması durumunda reddedilir
 • Çocuk tarafından açılan davalarda; anne ve eşe karşı dava açılır. Çocuk veya kayyum tarafından dava açılabilir. Davanın anne veya erkek eşten birine açılması durumunda dava reddedilir
 • Baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan davalarda ise dava edilen 3 kişidir. Babalık karinesi olan kişi, anne ve çocuğa karşı açılan soybağının reddi davasında, tek kişiye açılması halinde reddedilir.
 • Medeni Kanun 291/ 1. Maddesinde belirtilen diğer ilgililer kapsamında dava açılabilir. Bu kapsamda dava edilen çocuk ve annedir.

Bu tür davalarda Türk Medeni Kanunu 287 ve 288 maddelerinde yer aldığı şekilde, ispat edilmesi gereklidir. Çocuğun anne rahmine düşmesi ile ilgili kapsamlara göre değerlendirme ve ispat yapılarak, soybağının reddi davası dilekçe örneği üzerinde belirtildiği gibi dava açılabilir.

Soybağının Reddi Davası Çocuk Açabilir Mi?

Soybağının reddi davasında DNA testi, evlilik birliği içindeyken çocuğun anne rahmine düştüğünün belirlenmesi için yapılır. Soybağının reddi davasını, çocuk açabilir. Ergin olan çocuğa 1 yıl süre verilir ve bu sürede anne ve babası olarak görünen kişiyi dava edebilir.

Kocanın açtığı anne ve çocuğa karşı olan davalarda, çocuğun ergin olmadan önce açılması gerekiyor. Bu süreçte çocuğa kayyum atanarak dava görülür. Kayyumun davayı, anne ve babaya karşı açması gerekiyor.

Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesine göre;

 • Kocanın ölmesi halinde;
 • Kocanın bu doğumun gaipliğine karar vermesi halinde;
 • Sürekli olarak ayırtım gücünü kaybetmesi halinde;

Diğer kişilerin bu davayı açma hakkına sahip olduğu belirtilir. Kanuna göre ‘’diğer ilgililer’’ kapsamında yer alan kişiler babayı temsilen anne ve çocuğa karşı nesebin reddi davası açabilirler. Diğer ilgililer kapsamında olan kişilerse; babanın altsoyu, anne- babası ve/ veya babası olduğunu iddia eden kişidir.

Babalığın Reddi Davası Nasıl Açılır?

Soybağının reddi davası veya nesebin reddi davası, davacı tarafından davalılara karşı açılır. Bu tür davalarda sadece 1 kişiye dava açılmaz ve açılması durumunda dava doğrudan reddedilir. Babalığın reddi davası, kendine kayıtlı olan çocuğun kendisinden olmadığının iddia edilmesi üzerine açılan dava türleridir.

Babalığın reddi davasında ispat gereklidir. Bu ispat DNA testi yapılarak mahkemece karara bağlanır. Çocuğun;

 • Evlilik içinde ana rahmine düşmesi;
 • Evlenmeden önce ana rahmine düşmesi;
 • Ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi;

Durum ve sürelerine göre değerlendirilir. Baba veya çocuk tarafından açılabilir dava türüdür. Çocuğun, bahsedilen kişinin babası olmadığını iddia etmesi veya babanın, çocuğun kendisinden olmadığını iddia etmesi üzerine açılan- görülen davalardır.

Babalığın reddi davasının açılması için;

 • Baba; anne ve çocuğu dava eder;
 • Çocuk; kendisine atanan kayyum ile anne ve babayı dava eder;

Şayet çocuk, bu evlilik sırasında ana rahmine düşmüş ise; davacının anne ile cinsel birlikteliğinin olmadığını/ imkansız olduğunu ispat etmesi gerekir. Mesela çocuğa hamilen kalınan tarihlerde baba şayet uzun süreli yurt dışında olduğunu ispat edebilir. Yahut babanın tıbbi testler ile kısırlığını ispat etmesi durumu olabilir.

İspatın gerekliliği halinde; evliliğin başlamasından itibaren 180 günün geçmesi ve ardından evliliğin bitmesi durumlarında, takip eden 300 günlük süreçte çocuğun doğması halinde, çocuğun bu evlilikten olduğu kabul edilir. Soybağının reddi davası açma süresi, 1 yıldır.

Tarafların ayrı yaşamaları halinde, evlenmeden önceki süreçte çocuğun anne rahmine düşmüş olması, ispat gerektirmeyen bir durumdur. Bu durumda anne ile cinsel birliktelikte olduğunun ispat edilmesi, babalık karinesinin geçerliliğini sağlar.

Soybağı Reddi Davası Ne Kadar Sürer?

T.C Adalet Bakanlığı tarafından nesebin reddi davalarında hedef süre 330 gün olarak belirtilmiştir. Soybağının reddi davalarının 11 ay içinde görülmesi öngörülmektedir. Soybağının reddi davası sonuçları bazı halleri içermemektedir. İstinaf, itirazlar gibi bazı olumsuz faktörler davanın sonuçlanması süresine dahil edilmemiştir.

Soybağının reddi davası, babalık davası hususları için verilen süre ise 365 gündür. Yargıtay 1 yıl içinde soybağının reddi davalarının açılması gerektiğini belirtir. Evliliğin devam etmesi veya evliliğin sona ermiş olması fark etmeksizin, çocuğun ana rahmine düştüğü zaman baz alınarak, babalığın ispatı veya reddine karar verilir.

Anne ve baba arasındaki cinsel ilişkinin ispatı, anne ve babanın arasında cinsel ilişkinin olmadığının ispatı, çocuğun babadan olmasının imkansız olduğunun ispat edilmesi gibi kanıt gerektiren durumlar değerlendirilir. Çocuk veya baba tarafından ya da babanın hayatta olmadığı gibi durumlarda altsoyları tarafından açılan davalardır.

Babalığın reddi davalarında çocuğun akli baliğ çağa gelmesi gerekir. Reşit olmasına gerek olmadan ergin olması durumunda, mahkeme tarafından atanılan kayyum ile anne ve babayı dava ederek soybağına reddedebilir.

Farklı kapsam, süre ve özellikleri içerisinde barındıran bir dava türü olduğu için uzman hukuk danışmanlığı almanız önerilir. Tazminat ve kazanılan haklar, hakların geçerliliği gibi konularda profesyonel avukatlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/babalik-davasi-acma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/babalik-karinesi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/babalik-davasi-nasil-acilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/soy-baginin-reddi-davasi-hangi-surede-acilmalidir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/nesebin-reddi-davasi.html

Yorum yapın

Hemen Ara