Ecrimisil Davası | Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Bir taşınmaz tapunun haksız yere kullanılması durumunda ecrimisil davası açılabilir. Çoğunlukla bir tapunun bazı durumlardan birden fazla ortağı bulunabilir ya da tapu tek bir kişiye ait olabilir. Ancak bu taşınmazın haksız işgal edilmesi, ecrimisil davası açılmasına yeterlidir. Geçmiş kira bedeli gibi olan ancak kiradan biraz daha farklı olan ecrimisil konusunun tüm hukuki sürecini, bu yazımızda bulabilirsiniz.

Ecrimisil Davası Nedir?

Haksız işgal tazminatı olarak da adlandırılan ecrimisil davası; bir taşınmaz üzerinde, herhangi bir hak ya da tasarruf yapma yetkisi bulunmayan kişi ya da kişiler tarafından, taşınmazın asıl sahibinin rızası olmadan kullanılmasından dolayı doğan tazminattır. Davanın açılabilmesi için, dava açılacak kişinin, herhangi bir üçüncü kişi olmasının hiçbir önemi yoktur. Bu kişi, taşınmaz sahibinin mirasçıları da olabilir.

 • Kira süresi bitse de taşınmaz üzerinde kullanımın devam etmesi
 • İzinsiz şekilde inşaat yapılması
 • Taşınmazın izinsiz kullanılması gibi haksız işgal çeşitleri bulunur.

Eylemi gerçekleştiren yani haksız işgalde bulunan kişinin; kötü niyet taşıması, davaya konu olan taşınmaz üzerinde, herhangi bir tasarrufunun, hak ya da yetkisinin bulunmaması gerekir.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Ecrimisil davası, kamu ve özel hukuk alanına girmekle beraber bu yazımızda; çoğunlukla kardeşler arasında gerçekleşen, mirasçılar arasında ecrimisil davası ve diğer ecrimisil davası hakkındaki detaylar cevaplandırıldı. Bu konudaki ecrimisil davaları iki şekilde oluşur.

 • Kardeşler arasındaki ecrimisil davası
 • Diğer mirasçılar arasındaki ecrimisil davası

Miras bırakan (muris) babanın malı üzerinde egemenliğini ilan ederken, diğer kardeşlerin bu egemenliği yıkmak için açtıkları ecrimisil davası konusu, bir apartman dairesi ya da bir dükkân olurken, egemenliğini kuran kardeşten, direkt olarak bu konuda talepte bulunulamaz. Bu yüzden ilk olarak intifadan men koşulu şartlarının oluşmuş olması gerekir.

İntifadan men; mirasçı kardeşlerden biri tarafından, miras olan malın üzerinde egemenliğini kuran kardeşin, mal varlığından doğacak gelirden, faydalanmak istediğine dair, ihtarname yoluyla bildirmesidir.

İntifadan men oluşmayacak haller;

 • Taşınmaz kamu malı ise
 • Taşınmazın tarım ürünüyle ürettiklerinden gelir getirmesi durumunda
 • Taşınmazda kira gelirinin olması durumunda
 • Haksız işgal eylemini gerçekleştiren kişinin, tüm taşınmaz üzerinde hak iddia etmesi durumunda

Sayılan bu hususların, gerçekleşen anlaşmazlıkta var olması durumunda davacılar, intifaden men koşulunu gerçekleştirmeye gerek kalmadan direkt olarak ecrimisil davası açabilir.

Diğer mirasçılar arasındaki ecrimisil davalarında, TMK 689/2 maddesine göre; her mirasçı, kendi adına dava açma hakkına sahiptir. Aynı şekilde intifadan men koşulu, diğer mirasçılar için de geçerlidir. Bu davadaki en önemli nokta; şartların oluşup oluşmadığı ya da ihtarname çekilip çekilmemesinin gerek olup olmadığına karar vermektir. Bu konuda hakların kaybolmaması için, konusunda uzman ve deneyimli avukatlar ile çalışılması gerekir.

Tarlada Ecrisimil

Apartman dairesi, dükkân gibi ortak yapılarda olduğu gibi tarlada ecrimisil de gerçekleşebilir. Herhangi biri; tarla, arsa dükkân gibi taşınmazların sahibine, kullanma engeli uyguluyorsa, arsa payı oranı göz önüne alınarak tazminat öder.

Ecrimisil davası açılabilmesi için;

 • Arsa ya da herhangi bir taşınmaz üzerinde, haksız işgal oluşmalıdır.
 • Taşınmaz sahibinin, bu konuda izninin olmaması şartı aranır.
 • Taşınmaz üzerinde haksız işgal oluşturan kişinin, kötü niyeti oluşmalıdır.
 • Haksız işgal sonrasında asıl taşınmaz sahibi, zarara uğramış olmalıdır.

Takdir komisyonları tarafından ecrimisil miktarının ödenmesine karar verilen davalarda, ecrimisil ihbarnamesi yapıldıktan itibaren, 30 günlük süre içinde ödeme yapılır. Bunun yanında takdir komisyonları tarafından belirlenen tazminat bedeli, taksitlendirilerek de ödenebilir.

Ecrimisil davası açıldığında zararların tespit edilmesi bakımından; yüzölçümü, nitelik, konum, taşınmaz tarım arazisinin üretim yapıp yapmadığı, çevredeki benzer tarlaların kira durumu ve gelirleri, altyapı hizmetlerinden faydalanıp faydalanılmadığı, malın işgal öncesi gelir durumuyla, işgal sonrası durumdaki getirdiği muhtemel gelir gibi birçok kritere bakılarak ecrimisil hesaplaması yapılır.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası

Müdahalenin men’i davası; mülkiyeti üzerinde hak ve yetki sahibi olan kişinin, haklı gerekçe dayanağı olmadan, taşınmazını işgal eden kişinin, işgaline son vermesi için açılır. Müdahalenin men’i ve ecrimisil davası için, Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapar.

Müdahalenin Men’i davasında gerekli şartlar;

 • Davanın açılabilmesi için, davacı kişinin taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı olmalıdır.
 • Ecrimisil davası gibi, haksız bir işgalin söz konusu olması gerekir. Haksız saldırı olmamışsa, müdahalenin men’i davası açılamaz.
 • Taşınmaz sahibinin mülkiyeti üzerindeki yetkilerini kullanamıyor olması gerekir.

Miras hukuki içinde hem müdahalenin men’i hem de ecrimisil davası geniş bir alana yayılır. Bu tür davalarda, haksız işgali gerçekleştiren üçüncü şahıs olabildiği gibi, mirasçılar da haksız işgalde bulunabilir. Taşınmaz üzerinde müdahalenin sonlandırılmasının ardından, taşınmazın sahibi yıkım talebinde bulunduğu gibi, talepli ecrimisil davası açmaya hak kazanır.

Ecrimisil Dava Dilekçesi

Ecrimisil davası, bir ya da birkaç kişinin üzerinde açılabilir. Ecrimisil davalarında davacı olan taraf, taşınmaz mal üzerinde hak ve yetkiye sahip olan ve taşınmazının izni dışında işgal edilerek kullanılan kişidir. Haksız işgal tazminatı için; kötü niyetli davranan, kişinin taşınmazını haksız yere işgal ederek kullanan gerçek ya da tüzel kişiler, davalı olarak anılır. Ecrimisil davası dilekçesi ve yine ecrimisil davası cevap dilekçesi hazırlanarak, dava için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılır.

Ecrimisil Davası Dilekçesi hazırlanırken;

Bulunulan ilin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ithafen yazılır. Buna göre;

 • Davacı kişinin adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarası
 • Varsa vekilinin adı ve soyadı
 • Davalı kişinin T.C. kimlik numarasıyla adı ve soyadı
 • Dava konusu
 • Dava ile ilgili gerekli tüm açıklamalar
 • Etke ihtarname dilekçesi
 • Hukuki sebep ve deliller
 • Sonuç ve ne istendiği

Dilekçenin sonunda davacı vekili avukatın adı soyadı ve imzası bulunur.

Ecrimisil Davası Cevap Dilekçesi hazırlanırken;

Ecrimisil davası cevap dilekçesi bulunulan ilin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılır. Buna göre;

 • Dava dosyasının numarası
 • Davalı kişinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı
 • Adresi
 • Varsa vekil avukatın adı ve soyadı ile adresi
 • Davacı kişinin adı ve soyadı
 • Dava konusu
 • Dava ile ilgili açıklamalar
 • Hukuki sebep ve deliller
 • Sonuç ve ne istendiği

Dilekçenin sonunda davalı vekili avukatın, adı ve soyadı ile imzası yer alır.

Ecrimisil davası açılan davacıya ihbarnamenin ulaştığı andan itibaren, 30 gün içinde idareye dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilir. İdare tarafından 30 günlük süre zarfında, olumlu ya da olumsuz olarak ecrimisil tutanağı düzenlenerek, tebliğ edilir. Tebligatın gönderilmesinden itibaren, 60 günlük süre içinde, ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesi iptali için, dava açma hakkı bulunur.

Ecrimisil davası avukatsız olarak da açılabilir. Ancak mahkemeye sunulacak delillerin, hukuki sebeplerin, hukuki dilde yazılması, tazminat bedelinin doğru şekilde hesaplanması, davanın geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden dava ile ilgili hukuki danışmanlık almak ve dava sürecini, avukat ile ilerletmek, en doğru tercihtir.

Ecrimisil Davasında İhtar Şartı

Ecrimisil davası açılabilmesi için; taşınmazı haksız yere işgal eden kişinin kötü niyet taşıdığı, haksız yere taşınmazın işgal edildiği yönünde, ihtarname çekilmesi gerekir. Aynı zamanda davanın açılması için, intifadan men koşullarının da yerine getirilmesi şartı vardır. İntifaden men oluşması için noter aracılığıyla ihtarname çekilme şartı yoktur. Ecrimisil davası açmadan önce, intifadan men davasının açılması gerekir. Böylece ortaklığın giderildiği yönünde açılan dava ile, intifadan men şartlarının yerine getirildiği görülmüş olur.

Mirasçılar arasında gerçekleşen ecrimisil davası için, herhangi bir ihtarname çekilme şartı yoktur. Davacı mirasçılar, direkt olarak mahkemeye başvurarak, dava açabilirler.

Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

Ecrimisil davası, sıklıkla görülen davaların başında gelir. Bu konuda birçok Yargıtay kararı da bulunur. Örnek vermek gerekirse; davalı tarafından 15 yılı aşkın süredir, taşınmazlar üzerinde pay sahibi olduğunu açıklanmış, taşınmaz üzerinde, davacının parseline komşu olan parsel hakkında tarlada ecrimisil davası açılmıştır.

Davacıya göre; komşu parselde 4-5 katlı bina inşaatına başlanmış ve davacı olan kişinin parselindeki ağaçların ise, izinsiz olarak kesilmesine karşılık, inşaatı yapan şirkete ihtarname çekilmiştir. Ancak bu ihtarnameden herhangi bir sonuç çıkmamıştır.

İnşaat firmasının gerçekleştirdiği inşaatın büyük bölümünün tamamlanması ve fazlaya ilişkin hakların saklı olması şartıyla, taşınmazlara müdahalenin men’i davası ile dava açılmıştır. Böylece taşınmazın eski haline gelmesi ve bu süre içinde aylık belirlenen ecrimisilin, yasal faiziyle tahsil edilmesi ve taşınmazın kaybettiği değerin de tahsil edilmesine yönelik ecrimisil davası istenmiştir.

Dava Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülmüştür. Davada yıkım ve tazminat talepli açılan ecrimisil davası içinde, taşınmaz yönünde red kararı çıkarken, asıl dava ve müdahalenin men’i ile açılan davasının kısmen kabul edilmesine karar verilmiştir. Çıkan kararda arsanın belirlenen metrekare bölümüne el atmanın önlenmesinin men’ine karar çıkarken, davalı tarafından yapılan isnat duvarına ise yıkım kararı verilmiştir. Bu kararlara ise, davalı avukatı tarafından temyiz başvurusu yapılmıştır.

Temyize giden davada Yargıtay dosyayı inceleyerek, bazı kararlar almıştır. Yargıtay’ın aldığı kararlara göre;

 • Bilirkişi raporunun yetersiz olduğuna karar verilmiş ve rapora göre ecrimisil hesaplaması, kira yöntemi ile hesaplanmıştır. Buna göre taşınmaz üzerinde hangi ağaçların dikili olduğu, ürünlerin birim fiyatları ve verimlilik değeri hakkında tespit yapılması istenmiştir.
 • Ecrimisil davası süresince, bilirkişi raporunda, yeterli araştırma olmaması ve mahkemenin talep edilen ceviz ağacıyla ilgili talebin kabul edildiği görülmüştür. Bu konuda davacı beyanlarında, ceviz ağacı ile ilgili herhangi bir beyanın bulunmadığı yönünde tespit yapılmıştır.
 • Davacı tarafından açılan ecrimisil davası içinde, taşınmazın değer kaybına uğradığı yönünde beyanda bulunulmuş ve değer kaybının ortaya çıkarılması talebi yapılmıştır. Ancak bilirkişi raporunda, taşınmazın ne kadarlık değer kaybı yaşadığı açığa çıkarılmamış ve ürün bedeline dair yapılan hesap, bilirkişi raporunda talebin kabulü yönünde karar verilmesine olanak tanımıştır. Bu yüzden talebin hukuki anlamda bir uygunluğu yoktur kararına varılmıştır.

Yargıtay’ın incelediği dosya sonunda; davacı talebinin kısmen kabulü kararı çıkmıştır. Buna göre, 19 parsel için taşınmaz adına red kararı çıkarken, 17 numaralı parsel için kabul kararı, kısmen red olarak çıkmıştır. Bu karara göre yargılama giderleri, davalıya yüklenirken, davalı lehine vekalet ücreti kararı çıkması, Yargıtay tarafından doğru olarak nitelendirilmemiştir. Bu nedenlere bağlı olarak Yargıtay, mahkemenin aldığı karara karşılık temyiz davasını kabul ederek, kararın bozulması kararını almıştır.

Ecrimisil Davası Ne Kadar Sürer?

Ecrimisil davası, davaya konu olan taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılır. Eğer dava açıldığı zaman, talep edilecek miktarın tam ve kati olarak belirlenebilmesi, karşı taraftan beklenmiyorsa ya da karşı taraf bunu karşılayacak durumda değilse, belirsiz alacak davası olarak dava açılır.

Geriye dönük tazminatı alınması için 5 yıllık zamanaşımı süresi bulunan Ecrimisil davası, geriye dönük 5 yıllık talepte bulunulabilir. Bunun yanında mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak ecrimisil davası, yaklaşık 1 yıl ile 1.5 yıl arasında değişen sürelere sahiptir. Ecrimisil davası içinde önemli bir nokta da genel olarak bu davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapmasına rağmen; haksız şekilde gerçekleştirilen işgal eylemi, idarenin taşınmazı üzerinde yapılmışsa, bu davaya taşınmazın bulunduğu yerdeki İdare Mahkemeleri bakar.

Ecrimisil Geriye dönük kaç yıl istenebilir?
Ecrimisil geriye dönük yaklaşık 5 yıl kadar isteyebilir. Burada karşı tarafın itiraf etmesi halinde süreç dikkate alınmaz.
Ecrimisil Mahkemesi ne kadar sürer?
Ecrimisil davalarında ki mahkemenin ne kadar süreceğine dair net bir süreç ifade edilemez. 5 yıla kadar sürmesi mümkün. Buradaki dava ilerleyişine göre de farklılık gözetilir.
Ecrimisil davasında ne talep edilir?
Ecrimisil davası diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı ismiyle bilinir. Mal ya da taşınmazın sahibi, idarecisinin rızası olmadan kullanılması durumunda tazminat talep edilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kiraci-ecrimisil-davasi-acabilir-mi-dava-suresi-ne-kadardir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ecrimisil-davasi-istanbul-ecrimisil-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gecmise-donuk-nafaka.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/gayrimenkul-avukati.html

“Ecrimisil Davası | Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası” üzerine 5 yorum

 1. Merhaba babamın sağlığından itibaren ecrimisil ödüyordu. Babam vefat etti ve annem kardeşlerim olarak ecrimisil borçları geldi ama milli emlaktan annemin adına tapu çıktı . Biz çocukları olarak ecrimisil ödersek hak sahibi oluyormuyuz? İcraya verilmiş ödenmediği için kalan ecrimisil borçları biz kardeşler olarak mahkememi açmamız gerekiyor o yerde hak sahibi olmak için ? Ecrimisil borcunda hepimiz icralık olduk benim adıma gelen ecrimisil borcunu ödersem hak sahibi olurmuyum? Mahkeme açmam gerekirse milli emlağamı açmam gerekiyor .annememi açmam gerekiyor?
  Not:ecrimisil ödenen yer zeytinlik annem tapudan bu yeri borçları ödeyemediği için üzerine alamadı . Yerin değerinide ödeyemediği için tapudan alamadı tamamen hakkımıza düşen parayı ödersek bizde hak sahibi olurmuyuz?

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara