Maltepe Boşanma Avukatı

Maltepe Boşanma Avukatı olarak hukuk büromuz Maltepe İlçesinde Aile Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Maltepe Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin aile hukuku alanında yaşadıkları sorunları en hızlı şekilde çözümlemek amacıyla hukuki destek sunmaktayız.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı hukuk büromuz açacağınız anlaşmalı boşanma davalarında tarafların talepleri dinlenerek en ayrıntılı şekilde araştırması yapılarak dava dilekçesi ve boşanma protokolü oluşturulmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının duruşma günü en kısa sürede alınmakta ve siz  müvekkillerimize bildirilmektedir. Açılan anlaşmalı boşanma davaların ortalama 10 ile 45 arasında duruşma günü alınabilmektedir. Anlaşmalı boşanmak isteyen tarafların duruşma günü nüfus cüzdanları ile hazır olması gerekmektedir. Aile Mahkemesi Hakimi taraflara boşanma isteklerinde kararlı olup olmadıklarını ve boşanma protokolünde ki imzanın kendilerine ait olup olmadığını soracaktır. Aile Mahkemesi Hakimi duruşma esnasında kısa karar ile tarafların boşanmalarını hükmedecektir. Aile Mahkemesi Hakimi 15-30 günlük süreçte gerekçeli boşanma kararını yazacak ve tarafların temyizden feragati ile boşanma kararı kesinleşecektir. Bu nedenle müvekkillerimiz vekalet çıkarırken temyizden feragat yetkisini mutlaka ekletmeleri gerekmektedir.

Maltepe Boşanma Avukatı olarak açılacak çekişmeli boşanma davalarında yüz yüze görüşmeye öncelik verilerek, müvekkilimizin psikolojisini ve içinde bulunduğu duygusal durumu anlamaya çalışmaktayız. Müvekkilimizden evliliğiniz başından boşanma sürecine kadar yaşadığı sorunları kronolojik anlamda yazılı olarak açıklamasını talep ederek tüm süreci anlayabilmeye çalışmaktayız. Müvekkilimize çekişmeli boşanma davasının sancılı sürecini elimizden geldikçe yansıtmamaya çalışmaktayız. Müvekkilimizin müşterek çocuklarının velayetini istemesi durumunda ise çocukları ile ilişkileri, çocuğun yaşadığı ev şartları, müşterek çocuğun eğitim durumunun sizin için önemini Aile Hakimine en iyi şekilde anlatılacaktır.

Maltepe Boşanma Avukatı olarak Yurt Dışında yaşayan müvekkillerimizin açacakları boşanma davaların da tarafların duruşmaya katılmadan en hızlı şekilde boşanmaları sağlanmaktadır. Türk Hukuk Sisteminde tarafların duruşmada hazır olmadan anlaşmalı boşanabilmesi mümkün olmamasıyla birlikte çekişmeli açılacak boşanma davalarının davalı tarafında kabulü ve hızlı bir şekilde tanık deliliyle tarafların boşanmaları sağlanmaktadır.

Maltepe Boşanma Avukatı Aile Mahkemelerinde Açacağınız Davalar hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

BOŞANMA VELAYET VE NAFAKA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

A-) Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Sorularınız

1-) Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası tarafların boşanma konusunda anlaşma sağlayamaması halinde açılmaktadır. Boşanmanın türü ve niteliğine göre ortalama bir ila bir buçuk yıl arasında sürmektedir. Bu da 4 ila 6 celse duruşmaya tekabül etmektedir. Dosyanın tevzi edildiği mahkeme hakiminin yoğunluğu, celseler arası verilen süreler, tanıkların dinlenmesi, var ise müşterek çocukların velayetinin tespiti, talep edilir ise maddi- manevi tazminat talepleri gibi hususlara göre bu süreler değişmektedir.

2-) Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır ?(Dilekçe Örneği)

Boşanma dilekçesinin içeriği sade ve taleplerin net olması gerekmektedir. Tarafların hak mahrumiyetine uğramamaları açısından bir avukattan yardım almaları  gerekmektedir. Dava dilekçesinde davacının ismi, soy ismi, TC Kimlik numarası, adresi ; aynı şekilde davalının ismi, soy ismi, TC Kimlik numarası, adresi ile ne nedenle boşanmak istediklerinin açıkça yazılması gerekmektedir. Hazırlanan bu boşanma dilekçesini davacı taraf ya da avukatı imzalamalıdır. Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneğini .Link…. ulaşabilirsiniz.

2-) Çekişmeli Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir ?

Boşanma davasını açan eş, yani davacı eş, davalı eşin ikamet yeri mahkemesinde ya da tarafların evlilik birliği içerisinde son 6 ay ikamet ettikleri yer mahkemesinde ya da sığınma nedeniyle ikametgahı değişmiş ise o yer Aile Mahkemesinde açabilmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 06.06.2007 tarih, 2007/331 Esas, 2007/332 Karar sayılı içtihadı birleştirme kararı  ile davacı eşin kocası ile yaşadığı evi terk edip, başka bir ilde ikamet eden babasının evinde oturmaya başlaması halinde , kadının üzerine kayıtlı bir taşınmazının bulunmaması, hayatın olağan akışı sebebiyle sığınabileceği ve yerleşebileceği başka yerinin olmaması, başka bir ev açıp mevcut şartlarda hayatını sürdürebilmesinin mümkün olmaması nedenleri ile boşanma davasını sığındığı baba evinin bulunduğu yer aile mahkemesinde  açabileceğini karara bağlamıştır.

3-) Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Talep Edebilir miyim ?

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat talep edebilmektedirler. Bu talep boşanmanın ferilerinden olmadığı için ayrıca harca tabi değildir. Mahkeme hakimi maddi-manevi tazminat taleplerini değerlendirirken, boşanmanın sebebi, taraflardan hangisinin daha ağır kusurlu olduğunun tespiti, tarafların ekonomik durumları gibi hususları göz önünde bulundurmaktadır. Maddi- manevi tazminat isteyen tarafın ekonomik durumunun diğer taraftan daha kötü olması ya da hiç gelirinin olmaması, karşı tarafın kusurlu olması ya da maddi- manevi tazminat talep eden taraftan daha ağır kusurlu olması beklenmektedir.

4-) Çekişmeli boşanma Davası İle Birlikte Mal Rejimi Tasfiyesi Davası Açılır Mı ?

Çekişmeli boşanma davası ile mal rejimi tasfiyesi davası birlikte açılamamaktadır. Birlikte açılmaları halinde mahkeme hakimi tarafından dosyalar tefrik edilir. Ayrıca mal rejiminin tasfiyesi davaları boşanma davalarından ayrı olarak harca tabidir. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında mahkeme hakiminin dosyayı karara bağlayabilmesi için boşanma davasının kesinleşmesi yani tarafların boşanması gerekmektedir. Boşanma davası ile aynı dönemde açılmış bir mal rejiminin tasfiyesi davası mevcut ise hakim evlilik birliği kurulduktan sonra edinilmiş malların tespitini yapar ve bu malların üzerine tedbir konulmasına karar verir. Lakin dosyanın karara bağlanması için boşanma davası sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilmiş ve bu kararın kesinleşmiş olması aranmaktadır. Mahkeme hakimi boşanma davasını bekletici mesele yapmaktadır.

5-) Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır ?

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti davanın niteliğine göre değişmekte olup tek bir miktar söz konusu değildir. Avukatlarımız ile yapacağınız görüşme neticesinde bir miktar belirlenmekte olup sizlere fikir vermesi açısından İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesinden faydalanabilirsiniz.

      6-) Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Bana Soru Sorabilir Mi ?

Çekişmeli boşanma davalarında hakim gerek görürse taraflardan birini ya da her ikisini de dinlemek isteyebilmektedir. Genellikle ilk duruşmada ya da son duruşmada hakim taraflardan birine ya da her ikisine gerçekten boşanmak isteyip, istemediklerini ; hangi sebeple boşanmak istediklerini sorabilmektedir. Tarafların gerçek iradelerini belirleyebilmeleri için mahkeme hakimlerinin genellikle tercih ettikleri yöntemlerden biridir. Bu konuda avukatınız size gerekli açıklamayı yapmak durumundadır.

7-) Çekişmeli Boşanma Davasında Tedbir Talep Edebilir miyim ?

Mahkeme hakimi kural olarak üzerine tedbir konulması istenen taşınır ya da taşınmaz mallar davanın konusu olmadığından dolayı tedbir talebini kabul etmeyecektir. Olası bir maddi-manevi tazminata hükmedilmesi kararı ya da nafaka kararı için mahkeme hakimleri malvarlığına tedbir konulmasına sıcak bakmamaktadır. Ancak karşı tarafın aşırı derecede savurgan olduğunun, mal kaçırma ihtimali olduğunun ispatı halinde tedbir kararı verilebilmesinden söz edilebilmektedir. Eğer eşlerden biri edinilmiş mallar yönünden tedbir kararı talep ediyor ise boşanma davasının haricinde mal rejiminin tasfiyesi davası da açılmalıdır.

B-) Nafaka Davaları Hakkında Sorularınız

            -Nafaka Artırım Davaları

Mahkemenin nafaka kararı verdiği süre içerisinde tarafların şartları değişmiş ise ya da enflasyon karşısında nafaka miktarı küçülmüşse lehine nafaka kararı çıkan eş yeni bir dava açmak suretiyle almış olduğu nafakanın arttırılmasını talep edebilmektedir. Değişen şartlara örnek verecek olursak müşterek çocuğa bağlanan nafakada çocuğun ilkokula başlaması, masrafının artması gösterilebilir. Ya da nafaka ödeyen eşin gelirinin artması, lehine nafaka kararı verilen eşinin gelirinin karar verilen döneme göre azalması gibi örnekler verilebilir. Bu iddiaların hepsinin yazılı delil, tanık ve benzeri deliller ile ispatlanması gerekmektedir. Müvekkillerimize bizim tavsiyemiz açtıkları boşanma davalarında nafakanın her yıl tefe tüfe oranında artırılmasını talep etmeleridir. Bu şekilde ileride enfilasyon karşısında değerini yitirmiş cüzzi nafaka miktarı ile yaşamak zorunda kalmayacaklardır.

            -Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Dışında Açılabilecek Nafaka Davaları

Eğer taraflar mahkemece verilen bir boşanma kararı olmaksızın ayrı yaşamaya başlamışlarsa ya da mahkemece boşanma kararı olmaksızın ayrılık kararı verilmiş ise mahkeme şartları oluşmuş ise nafaka kararı verebilmektedir. Bu durumda dava açıcak tarafın evi terketmesinin haklı nedene dayandığını  ve kendisinin veya müşterek çocuğun nafakaya muhtaç olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

            -18 Yaşını Doldurmuş Çocukların Eğitim Nedeniyle Açabileceği Nafaka Davaları

Kural olarak 18 yaşını doldurmuş olan çocuklara nafaka verilmez ve verilen nafaka kararı çocuğun 18 yaşını doldurması ile beraber kaldırılır. Lakin TMK.’nun 327. maddesine göre çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderlerin ana ve baba tarafından karşılanacağı düzenlenmektedir. Aynı Kanunun 328. maddesine göre ise ana ve babanın bakım borcunun çocuğun ergin olmasına kadar devam edeceğini; çocuğun ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa ana ve babanın durum ve koşullara göre, kendilerinden beklenecek ölçüde olmak üzere eğitimi devam edince kadar çocuğa bakmakla yükümlü olduklarını hüküm altına almıştır.Anılan madde hükümlerine göre çocuğun reşit olduktan sonra eğitiminin devam etmesi nedeniyle nafaka alabilmesi, bu hususta mahkemeden alınacak nafaka ilamı ile mümkündür.

C-) Velayetin Değiştirilmesi Hakkında Sorularınız

😎 Velayet Davası Ne Kadar Sürer ?

Velayet davası genel olarak 4 celse kadar yani bir yıl kadar sürmektedir. Velayet davasında tanıkların dinlenmesi süreci, çocuğun ve ailenin fiziksel ve ruhsal durum tespitinin raporlandırılması gibi süreçler davanın seyrini etkilemekle beraber genel olarak bir yıl sonra karara bağlanmaktadır.

9-) Velayet Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Velayet davasının dilekçesinin içeriği sade ve taleplerin net olması gerekmektedir. Tarafların hak mahrumiyetine uğramamaları açısından bir avukattan yardım almaları  gerekmektedir. Dava dilekçesinde davacının ismi, soy ismi, TC Kimlik numarası, adresi ; aynı şekilde davalının ismi, soy ismi, TC Kimlik numarası, adresi ile ne nedenle velayet talep edildiği hususlarının açıkça yazılması gerekmektedir. Aynı zamanda velayeti istenen müşterek çocuğun ismi, soy ismi, doğum tarihi de dilekçenin içerik kısmında yer almalıdır.

10-) Velayet Davası Nerde Açılır ? (Yetkili Mahkeme)

Velayet davaları aile mahkemelerinde açılmaktadır. Aile mahkemelerinin olmadığı yerde ise aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde açılabilmektedir.Yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihte davalının ikamet ettiği yer mahkemesidir. Bu davada mahkemenin yetkisi kamu düzenine ilişkin olmadığı için karşı taraf ilk oturuma kadar yetki itirazında bulunabilmektedir.

11-) Anlaşmalı Velayetin Değiştirilmesi Davası Açılabilir Mi ?

Velayetin değiştirilmesi davası anlaşmalı olarak da açılabilmektedir.Ancak hakim kararını verirken çocuğun temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak karar vermektedir. Taraflardan birinin açmış olduğu davayı diğer taraf kabul etmek suretiyle de dava anlaşmalı hale dönüştürülebilir.Ancak yinelemek gerekir ki hakim çocuğun menfaatini korumak için bu konuda taleple bağlı kalınmaksızın resen de aksi karar verebilmektedir.

12-) Velayet Davası Ücreti Ne Kadardır ?

velayet davalarında vekalet ücreti davanın niteliğine göre değişmektedir. Bu konuda müvekkillerimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde davanın içeriğine göre bir miktar belirlenmekte olup tek bir tarifesi bulunmamaktadır. Ancak ortalama bir miktar belirtmek gerekir ise İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi’nden yararlanılabilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-hakkinda-sikca-sorulan-sorular.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-dava-sureci.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/buyukbakkalkoy-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-nafaka-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi.html

“Maltepe Boşanma Avukatı” üzerine 12 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara