Maltepe İcra Avukatı

Maltepe İcra Avukatı olarak başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye de icra, haciz, menkul ve gayrimenkul satış işlemleri ile hukuk büromuz ilgilenmektedir. Ülkemizin çalkantılı ticari hayatı içerisinde müvekkillerimizin alacaklarının en hızlı güvenilir şekilde korunması için çalışmaktayız.

İcra Takibi başlatılmadan önce dayanak belgeye göre ayrım yapılmaktadır. Elimizde çek, senet vs gibi kambiyo vasfında bir dayanak belgemiz olması halinde Örnek No:10 kambiyo senetlerine özgü takip icra formu doldurarak ve dayanak çek senet belgenin fotokopisi ile aslı dosyaya eklenerek icra takibi başlatılabilecektir. Ödeme emri borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gün için İcra Mahkemesine imzanın kendisine ait olmadığına veya borcun ödendiğine dair itiraz etmek hakkı bulunmaktadır. Borçlu bu itirazı yapmaması halinde icra takibi 10 gün içinde kesinleşecek araç ve gayrimenkul sorgusu ile birlikte haciz işlemlerine başlanabilecektir.

Başlattığınız icra takibinde ki dayanak belge bir fatura veya cari ekstre ise Örnek 7 İlamsız Takipte Ödeme Emri doldurarak ve dayanak belgenin fotokopisi ile icra takibi başlatılacaktır. Borçluya ödeme emri tebliğ edildikten sonra borcu ödediğini, kısmen ödediğini veya başka bir nedenle yazılı dilekçe ile 7 gün içince icra dosyasına itiraz edebilecektir. Bu itirazın kaldırılması için itiraz tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl için Ticaret Mahkemelerinde itirazın iptali davası açılması gerekmektedir.

Karşılıksız çıkan çeklerinizden dolayı başlattığınız icra takibi sonrasında, icra ceza mahkemesine  de şikayette bulunabilme hakkınız bulunmaktadır. Çekin karşılıksız çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde İcra Ceza Mahkemesine çeki yazdıran kişi tarafından şikayet edilmesi gerekmektedir.

Maltepe İcra Avukatı olarak hukuk büromuzdan yardım almak İçin Bize 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

İCRA HUKUK İLE ALAKALI SIKÇA SORULAN SORULAR

1-) Meskeniyet İddiası Nedir Ne Kadar Süre İçinde Yapılmalıdır ?

Borçlu aleyhine açılmış icra takibinde, borçlu ve ailesinin yaşamakta olduğu eve haciz konulması halinde borçlunun haczedilemezlik şikayetinde bulunma hakkı vardır. İcra İflas Kanunu’nun 82/12 maddesinde yer alan ‘borçlunun haline münasip evi ‘ söyleminden kasıt borçlu ve ailesinin sosyal statüsüne ve ekonomik durumuna göre lüks sayılmayacak konutudur.Yasa koyucu bu yolla borçlunun borcundan dolayı asgari yaşam standardının aşağısına düşmemesini ve hayatını devam ettirebilmesini amaçlamıştır.

Borçlunun meskeniyet iddiasında bulunabilmesi için bir tane evinin olmasına gerek yoktur. Fakat orada oturuyor olması ya da o evden almış olduğu kira ile başka bir evde oturuyor olması gerekmektedir. Bu durumda borçlun haline münasip evi olup olmadığı hususunda mahkeme karar verecektir. Mahkeme eğer bu evin değerinden daha az bir bedelin borçlunun haline münasip ev için yeterli olabileceğine kanaat getirmiş ise evin cebri icra yoluyla satışı ile bu bedelin borçluya kalan kısmının alacaklıya ödenmesine karar da verebilmektedir.

2-) Borcumuzu İcra da Nasıl Taksitlendirebiliriz ?

Borçlu eğer borcunu taksit ile ödemek isterse alacaklı ya da alacaklı vekili ile irtibata geçerek dosya borcunu taksitlerle ödemek isteğini onlara iletmelidir. Eğer alacaklı ve alacaklı vekili avukat bunu kabul ederse borçlu icra müdürü huzurunda dosya borcunun tamamının tarafların belirleyeceği tarihlerde ödeme hususunda protokol imzalamalıdır.Bu protokolün ismi icra taahhüdüdür. İcra taahhüdünde belirlenen tarihlerde ödeme yapılmaz ise mahkeme 3 aya kadar hapis cezası verebilmektedir.

Bir diğer taksit imkanı ise, eğer borçluya ait ve borca yeter kıymette herhangi bir mal varlığı haczedilmiş ise borçlu icra müdürlüğüne bizzat ya da vekili avukat tarafından müracaat ederek dosya borcunun tamamının en fazla 4 taksitle ödenmesi hususunda talepte bulunabilmektedir. Bu durumda icra müdürü taksit konusunda karar vermektedir.

3-) Senet Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Borca karşılık senet alınırken ilgili yerlere borç miktarı, tanzim yani senedin alındığı günün tarihi, vade ya da tediye yani borcun ödeneceği tarih, borçlunun ismi ya da şirketse unvanı, adresi, TC kimlik numarası ve imzası gerekmektedir. Ayrıca senet lehtarı (alacaklısı)  kim ise onun da ismi ya da unvanı yazılmalıdır. Senedin kambiyo vasfına havi olması için tarihlerin miktarların senedin üst kısmı ile içerik yani yazı ile yazılması gereken kısmında çelişmemesi gerekmektedir. Üst kısma farklı tarih, alt kısma farklı tarih ya da borç miktarı yazılmamalıdır.Senet alırken borçlu kim ise bizzat göz önünde senedi doldurması ve imzalaması sağlanmalıdır. Aksi durumda alacağın tahsili imkansızlaşabileceği gibi üzerine alacaklının kötü niyet tazminatı ödemesi durumu bile yaşanabilmektedir.

Eğer borçlu şirket ise alacaklının alacağını daha da sağlamlaştırabilmesi adına şirket yetkilisinin şahsi kefaleti yani kefil kısmına isim soy isim yazılarak şirket kaşesi dışının imzalanması da sağlanmalıdır. Bu durumda senet ödenmediği taktirde şirketin yanında şirket yetkilisi de tüm malvarlığı ile borçtan sorumlu tutulabilecektir.

4-) Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu ?

Kural olarak emekli maaşına haciz konulamamaktadır. Ancak borçlu emekli maaşının tamamı ya da belli bir miktarı ya da belli bir oranda haczi konusunda muvafakat ederse bu durumda haciz konulabilmektedir.

5-) Kira Alacağına İlişkin İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

Kira alacağının tahsili yanında tahliye de talep ediliyorsa örnek no 13 ödeme emri hazırlanmak suretiyle icra takibi başlatılmalıdır. Söz konusu olan iş yeri kirası ise icra müdürlüğü damga vergisinin yatırıldığına ilişkin makbuz da talep edebilmektedir.  Eğer kira alacağının yanında borçlunun söz konusu gayrimenkulden tahliyesi istenmiyorsa örnek no 7 ödeme emri ile ilamsız icra takibi başlatılmalıdır. Borçlunun bu durumda 7 gün içerisinde varsa borca bir itirazı icra müdürlüğüne itirazına ilişkin bir dilekçe vermesi gerekmektedir. Bu durumda alacaklı borca itirazın kaldırılması davası açmalıdır.

6-) Kiracımı Tahliye Etmek İstiyorum Ne Yapmam Gerekir ?

Kirasını ödemeyen kiracının kira konusu gayrimenkulden tahliyesi için borçlu aleyhine örnek no 13  ödeme emri düzenlenerek icra takibi başlatılmalıdır. Borçluya gönderilen ödeme emri ile ödeme emrini tebliğ aldığı günden itibaren 7 gün içinde varsa itirazını icra dairesine bildirmesi ya da dosya borcunu 30 gün içerisinde ödemesi hususu bildirilmektedir. Borçlu eğer borcunu 30 gün içerisinde ödemezse borçlu aleyhine bu kez tahliye davası açılmalıdır. Eğer borçlu kendisine verilen 7 günlük süre içerisinde aynı zamanda borca itiraz etmiş ise borca itirazın kaldırılması ve tahliye davası olarak tek bir dava açılmalıdır. Söz konusu dava mahkemenin yoğunluğuna göre en fazla bir sene sürmektedir.

7-) İcra Taahhüdü Nasıl Alınır ?

İcra taahhüdünün alınabilmesi için alacaklı ya da alacaklı vekili avukat ile borçlunun ödeme tarihi hususunda anlaşmaları gerekmektedir.  Anlaşmış oldukları bu tarihte borçlunun bu borcu ödemesi için taraflar bir protokol hazırlanmalı ve bu protokol icra müdürü huzurunda alacaklı ya da vekili avukat, borçlu ve icra müdürü tarafından imzalanmalıdır.Bu taahhüdün belli şekil şartlarını taşıması gerekmektedir. Taahhüt belgesi dosya borcunun tamamını kapsamalı ve tüm alacak kalemleri tek tek belirtilmelidir.Varsa tüm ödemelerin belirtilmesi ve hesaptan düşülmesi gerekmektedir. Ödeme günü ya da günleri kesin ve net bir şekilde tahhüdde yer almalıdır. Borçlunun adı soyadı, kimlik bilgileri ve adresi yazılmalı taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai sorumluluğunun anlatıldığı hususu belirtilmelidir. Taahhüt belgesinin en önemli unsurlarından biri işleyen ve taahhüt tarihine kadar geçen sürede işleyecek olan faiz kısmıdır. Faiz hesabının doğru yapılması gerekmektedir. Eğer taahhüt imza tarihindeki dosya hesabına göre taahhüt alınacaksa taksit tarihlerine kadar işleyecek faiz kısmından feragat etmek gerekmektedir.Taahhüdü ihlal eden sanık hakkında icra ceza hakimi tarafından 3 aya kadar tazyik hapsi cezası verilebilmektedir.

😎 Çek Takiplerinde Zaman Aşımı Süresi Nedir ?

Türk Ticaret Kanunu’nun 814. maddesi gereği çek takiplerinde zamanaşımı süresi çekin ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıldır.Eski yasada 6 ay olan zamanaşımı süresi yeni yasayla beraber 3 yıla çıkartılmıştır. İbraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl içerisinde icra takibine konu edilmeyen çek kambiyo vasfını yitirmektedir. Bu durumda ancak ilamsız icra takibine konu edilebilirler.

9-) Karşılıksız Çekten Dolayı Ceza Davası Nasıl Açılır ?

Karşılıksız çekten dolayı ceza davaları İcra Ceza Mahkemelerinde açılmaktadır.Şikayet fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Karşılıksız çekten dolayı şikayette bulunabilmek için çekin kanuni ibraz süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Yetkili mahkemeler ise çekin tahsili için bankaya ibraz edildiği yer, çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer, hesap sahibinin yahut şikayetçinin yerleşim yeri icra ceza mahkemeleridir.

Icra avukatı ne iş yapar?
Icra avukatı borçlu olan bir kimsenin borcunu ödememesi durumunda alacaklı olan kişinin talebi üzerine icra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla, borçlu olan kişiden taşınır ya da taşınmaz varlıkları tespit eder. Bununla birlikte İcra ve İflas Kanunu gereğince borcun tahsil edilmesi adına çalışma gerçekleştirir.
Icraya hangi avukat bakar?
Icra ya da icra ile ilgili her türlü işlemde ki davalarda, icra avukatı yer edinir.
Icra ile haciz arasındaki fark nedir?
Borçlunun mal ya da haklarına ilişkin etmenlerinde icra müdürlüğüne el konulması, hacizdir. İcra işlemlerinin tamamını kapsayacak şekilde kullanılması da, haciz icra takip işlemlerinin bir aşaması şeklinde kullanılır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icralarda-takip-talebi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karsiliksiz-cek-yasasinda-son-durum-2019.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karsiliksiz-cek-2019.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-avukati-istanbul-icra-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-takiplerinde-alacakli-ya-da-borclunun-olumu.html

Hemen Ara