Tanıma Tenfiz Davası İstanbul | Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul; Türk hukuku uyarınca evlilik birliği boşanma kararı neticesinde son bulur. Belirtmek gerekir ki, boşama kararının verilmesi tek başına yeterli değildir. Hakimin verdiği boşanma kararının aynı zamanda kesinleşmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yabancı mahkemeler tarafından verilen ilamların hangi hallerde ülkemizde hukuki sonuç doğuracakları merak edilmektedir. Kural olarak yabancı ülkede boşanan eşlerden birinin Türkiye sınırları içerisinde yeniden evlilik yapabilmesi için yabancı boşanma kararının tanınması gerekmektedir. Tanıma, yabancı mahkemeler tarafından verilen ilamların diğer ülkeler tarafından kabul edilmesidir. Yabancı bir mahkemenin verdiği karar önce yetkili Türk mahkemeleri tarafından tanınıp daha sonra tenfiz edilirse sonuç doğurur.

5718 sayılı kanun uyarınca yabancı mahkemelerin verdiği ve kesinleşen ilamlar yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz edilmedikçe bu ilamlar Türkiye’de icra edilmez. Ancak söz konusu ilamların tenfiz edilebilmesi için öncelikle bu ilamların tanınması gerekmektedir. Bu yazımızda tanıma ve tenfiz kavramlarına değineceğiz.

Tanıma ve tenfiz işlemleri için Türkiye’de bulunmazına gerek yoktur. Bu süreci Helvacı Hukuk Bürosu’nun kıdemli boşanma avukatları yardımıyla hak kaybına uğramaksızın yürütebilirsiniz.

YABANCI BOŞANMA İLAMLARIN TANINMASI

Yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararları Türk mahkemeleri tarafından tanınmadıkça ülkemizde hukuki sonuç doğurmazlar. Yabancı ülkede boşanmış bir kişi ülkemizde yeniden evlenmeyi arzu ediyorsa öncelikle boşanma kararının tanınması için başvuruda bulunmalıdır. Yabancı ülke mahkemesince verilen boşanma ilamları ülkemizde nüfus kütüğüne işlenerek tanınır. Ancak her boşanma kararı ülkemizde tanınmak zorunda değildir. Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının ülkemizde tanınabilmesi için gerekli şartlar vardır. Bunlar;

ÖN ŞARTLAR

 • Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş boşanma ilamı olmalıdır.
 • Yabancı boşanma ilamı kesinleşmiş olmalıdır.

Bu 2 şart yabancı boşanma ilamlarının tanınıp tenfiz edilebilmeleri için en temel unsurlardır. Yabancı bir devletin yargı organı tarafından verilmiş bir boşanma ilamı ile bu ilamın kesinleşmesi gerekmektedir. Yabancı ilamı veren mahkeme kural olarak bağımsız bir yargı organı niteliğinde olmalıdır. Yabancı boşanma ilamı kesinleşmeden ülkemizde tanınması mümkün değildir. Karar kesinleşmemiş ise tanıma ve tenfiz edilebilmesi için öncelikle kararın kesinleşmesini beklemek gerekmektedir.

ASLİ ŞARTLAR

 • Yabancı boşanma kararını veren ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut kanun hükmü veya fiili uygulama bulunmalıdır.

Bu husus karşılıklık şartının bir gereğidir. Somut olayda tanıma ve tenfizi istenen yabancı boşanma ilamının verildiği ülke mahkemesi ile ülkemiz arasında tanıma ve tenfize imkan veren bir anlaşma olmalıdır. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne başvurarak hangi ülkeler ile anlaşmalarımız olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu konuda İstanbul Yabancı Boşanma Avukatı’na da danışarak gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

 • Tanınması ve tenfizi istenen yabancı mahkeme ilamları anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklere, milletler arası hukukta kabul edilen temel prensiplere, adil yargılanma ve savunma hakkına, genel ahlak ve adaba toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik düzenine aykırı olmamalı.

Yukarıda bahsedilen ilkelere aykırı olarak verilen bir yabancı boşanma kararı ülkemizde tanınamaz, tenfiz edilemez.

 • Davalı tarafın savunma hakları ihlal edilmemelidir.

Yukarıdaki maddeyle paralel olarak savunma hakkının hiç kullanılmaması ya da gereği gibi kullanılmaması halinde verilen yabancı boşanma kararı ülkemizde hukuki sonuç doğurmayacaktır. Davalının savunma hakları ihlal edilmiş ise bunun tanınması itiraza konu edilebilir.

YABANCI BOŞANMA KARARININ TENFİZİ

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul; Yabancı mahkemeler tarafından verilen yabancı boşanma ilamlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için sadece tanınması yeterli değildir. Aynı zamanda bu ilamın tenfiz edilmesi de gerekmektedir. Tenfiz, yabancı boşanma kararı hakkında yetkili mahkemenin Türkiye’de icra olunabileceğine karar vermesidir. Bunun için tenfiz davası açılmalıdır.

Belirtmek gerekir ki, söz konusu yabancı boşanma kararı yalnızca boşanmaya ilişkin hükümler içeriyor ise bu karar direkt tanınarak nüfusa tescil edilebilir. Ama söz konusu yabancı boşanma ilamında özellikle nafaka, velayet, tazminat gibi hususlara da yer verilmişse bu durumda bunların da ayrıca tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tenfiz edilebilmesi için ise dava yolu şarttır. Türk mahkemelerince tanınan bir yabancı boşanma kararı tenfiz edildikten sonra ülkemizde kendiliğinden icra edilebilir hale gelir.

Tanıma ve tenfiz işlemleri birbirinden farklı olup tanıma işlemi için tenfize gerek yoktur. Ancak tenfiz edilmesi için tanınması gerekir. Helvacı Hukuk Bürosu’nun deneyimli boşanma hukukçularından bu sürece ilişkin detaylı hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

HANGİ HÜKÜMLER TENFİZ EDİLEBİLİR?

Kural olarak her hüküm tenfize konu olmaz. Bunlardan bazıları;

 1. NAFAKA

Nafaka, tenfiz edilecek önemli hususlardan biridir. Ancak hukukumuzda düzenlenmiş çeşitli sayıda nafaka türleri vardır. Bunlar; yoksulluk, iştirak, tedbir ve yardım nafakalarıdır. Türk hukuku uyarınca tedbir nafakası tenfiz edilemez çünkü bu süreçte yabancı mahkeme ilamı henüz kesinleşmeyecektir. Yardım nafakası aynı sebepten ötürü tenfiz edilemez.

Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası tenfiz edilebilir hükümlerdir. Uygulamada ise çoğunlukla yardım nafakasının tenfiz davasına konu edildiği gözlemlenmektedir.

 1. VELAYET

Yabancı boşanma ilamında ortak çocuklarınızın velayetine ilişkin bir hüküm bulunuyorsa kural olarak bu hükmün ülkemizde tenfiz edilmesi gerekmektedir. Velayete ilişkin verilen kararın ülkemizde hukuki sonuç doğurabilmesi için tenfizi şarttır. Ancak ergin olmayan çocuklara ilişkin velayet hükmü yok ise re’sen velayet hükmü kurulacaktır. Bu hükmü aile mahkemesi verecektir.

 1. MAL PAYLAŞIMI

Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma ilamında eşlerin mal paylaşımına ilişkin hükümlere yer vermesi halinde bu hükümler de tenfiz edilmelidir. Eşlerin seçtikleri mal rejimi ve buna ilişkin tasfiye hükümleri tenfize uygun niteliktedir.

 1. TAZMİNAT

Boşanma ilamında maddi veya manevi tazminata yer verilmesi de mümkündür. yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarında tazminata da hükmedilmişse ülkemizde sonuç doğurabilmeleri için tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul; TENFİZ DAVASI

Yukarıda bahsettiğimiz hususların teniz edilebilmesi için tenfiz davası açılmalıdır. Davalı eşin Türkiye’deki yerleşim yerinin aile mahkemesine başvurarak tenfiz davası açabilirsiniz. Açtığınız dava sonucunda söz konusu yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de tenfiz edilmesine karar verilirse artık bu ilam sanki Türk mahkemesinde verilmiş gibi hukuki muamele görecektir. Tenfiz davasında mahkeme öncelikle boşanma ilamının tenfiz için aranan şartlara uygunluğunu inceler. Koşullara aykırılık mevcut değilse yabancı boşanma kararının tenfizine karar verir. Tenfiz edilen boşanma ilamı icra edilebilir hale gelir. Ülkenin herhangi bir yerindeki icra dairesine başvuru yaparak bu ilamla ilgili icra takibinde bulunabilirsiniz. İcra dairesinin borçluya icra emrini göndermesi durumunda borçlunun buna itiraz etmesi de hukuken mümkündür. Tenfiz davası süreci oldukça karışık bir hukuki sürece sahiptir. Bu süreci Maltepe Boşanma Avukatı desteğiyle yönetmeniz sizleri olası hak kayıplarından koruyacaktır.

DAVA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Yabancı boşanma ilamının aslı veya noter tasdikli sureti
 • Apostil şerhi ve konsolosluk tasdikli çevirisi

Apostil şerhi, yabancı belgeler için alınabilir ve bu belgeyi diğer ülkelerde geçerli hale getirir. Yabancı belgelerin ülkemizde resmi belge niteliğinde olabilmesi için apostil zorunluluğu vardır. Apostil şerhi talep üzerine düzenlenir.

 • Yabancı boşanma ilamının kesinleşmesi ve buna ilişkin belge
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Noter tasdikli avukat vekaletnamesi

TENFİZ DAVASI NE KADAR SÜRER ?

Tanıma-tenfiz davaları uygulamada her ne kadar karışık bir prosedüre sahip olsa da doğru avukat seçimi ile kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Maltepe Boşanma Avukatı, tanıma ve tenfiz hukukunun ayrıcalıklarını bilen nitelikli avukatlar olarak bu süreçte sizlere etkili hukuki danışmanlık vererek zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacaklardır. İstanbul Tanıma ve Tenfiz Avukatı ile yürüteceğiniz dava süreci 1 hafta ila 1 ay zaman zarfında tamamlanacaktır. Ancak davalının Türkiye’de yaşamaması halinde bu süreç uzayacaktır. Davalının yurtdışında yaşan bir Türk olması ya da yabancı olması halinde dava sürecinizin uzaması yüksek ihtimaldir.

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul; TENFİZ KARARINA İTİRAZ YOLU

Türk mahkemeleri tarafından verilen tenfiz kararına itiraz etmek kanunen mümkündür. İtirazınızı kural olarak Bölge Adliye Mahkemesi aracılığıyla yapmalısınız. İtiraz etmeniz halinde bu husus üst mahkemelerce incelenecektir. Helvacı Hukuk Bürosu’nun tanıma ve tenfiz avukatları bu alanda uzmanlaşmış avukatlar olup sizlere gerekli hukuki desteği verecektir.

KARARLARDAN ÖRNEK ALINTILAR

 • Tanımave tenfizi talep edilen yabancı mahkeme kararı münhasıran velâyetin düzenlenmesine yöneliktir. Bölge adliye mahkemesince münhasıran velâyete yönelik verilen kararlar kesin nitelikte olup bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmaz.” Hukuk Dairesi         2021/9284 E.  ,  2022/736 K.
 • “ Yabancı mahkemelerinin boşanma ve boşanma davasının eki niteliğinde olan velayet, nafaka, tazminat, çocukla kişisel ilişkinin kurulmasına yönelik kararlarının Türk Mahkemesinde yasal koşullarının oluşması durumunda tenfizi Yabancı Mahkeme kararının kısmen tenfizine de karar verilebilir. Yabancı mahkemenin boşanma kararında velayetin düzenlenmemesi veya velayetle ilgili düzenlemenin Türk kamu düzenine aykırı görülüp, tenfizine hükmedilemeyeceğinin anlaşılması durumunda kısmi tanıma ve tenfiz söz konusu olacaktır. Yabancı mahkemece verilen bir kararın tanınması ve tenfizine ilişkin dava boşanma ve bunun eki niteliğindeki talepler hakkındaki davayla aynı nitelikte değildir. Bir başka deyişle yabancı mahkemenin boşanma kararının tanınması ile o yabancı mahkeme kararında yer almayan velayete ilişkin konuda hüküm kurulması ayrı ayrı davalardır. … Aile Mahkemesinin tanıma ve tenfiz kararı Alman Mahkemesinin boşanmaya ilişkin kısmına yöneliktir. Velayet hakkında tanıma ve tenfize ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi bağımsız olarak burada Türk Mahkemesince verilen bir kararda mevcut değildir. Başka bir deyişle çocukla velayet konusunun askıda olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda velayete ilişkin kuralların kamu düzeniyle ilgili bulunması ve ihbar üzerine de mahkemenin velayetle ilgili düzenleme yapması gerekecektir.” 17. Hukuk Dairesi         2009/10926 E.  ,  2010/592 K.
 • “Davacının tanımave tenfiz kararı verilmesinin istediği belgenin incelenmesinden yabancı mahkeme ilamı niteliğinde olmadığı, yabancı ülkeden alınmış belge niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkeme kararı niteliğinde olmayan yabancı ülkeden alınmış bir belgenin tanınmasına karar verilemez. Bu durumda, görülebilirlik koşulu bulunmadığından davanın reddi yerine yazılı şekilde tanıma ve tenfize karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.” Hukuk Dairesi         2016/1806 E.  ,  2016/6734 K.
 • “…Yabancı mahkemelerce verilmişve kesinleşmiş boşanma ilamı hakkında, Türk Mahkemeleri’nce tanıma tenfiz kararı verilmedikçe eşler Türk Kanunlarına göre boşanmış sayılmayacaklarından, ara dönemde boşanmaya bağlı olarak Türkiye’de açılacak tazminat, nafaka ve mal rejiminin tasfiyesi gibi bazı dava haklarının kullanılması imkanı olmayacaktır. Başka bir anlatımla, bu ara dönemde açılan davaların, davanın görülebilirlik ön koşulu (evlilik devam ettiğinden) gerçekleşmediğinden reddedilmesi gerekecektir.” Hukuk Genel Kurulu         2018/471 E.  ,  2021/1586 K.

Merak edilenler:

Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?
Mirasçılar, tanıma tenzih davası için Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sisteminde hak sahibi olabilmektedir. Ulusal ve uluslararası mahkemede yetkili olan birimler aracılığıyla konu yargıya taşınabilir.
Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?
Tanıma tenzih kararı için Türkiye Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiş görevli mahkemesi, Asliye mahkemesi olarak atanmıştır. Tenzih kararları Asliye mahkemesi tarafından çıkmaktadır.
Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?
Nafaka, velayet, boşanma ve miras davaları da dahil olmak üzere davanın açılacağı kişiler, icrai niteliklere dahil olan yabancılar mahkemesi üzerinden açılabilecek kişilerdir. Ulusal ve uluslararası alanda açılabilen davalar arasında yer alan tanıma tenzih için asliye mahkemesine gidilmesi gerekmektedir.
Tanıma kararı nedir?
Tanıma tenzih davası, yabancılar uluslararası mahkeme üzerinden, nafaka, velayet ve miras davaları için açılması kanunen uygun görülen davaları kapsamaktadır.

İlginizi Çekebilir;

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Geçerliliği; Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Avukatı

VEKALET BİLGİLERİ

Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçların Türkiye’de Yargılanması

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

“Tanıma Tenfiz Davası İstanbul | Tanıma ve Tenfiz Nedir?” üzerine 70 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara